Matteus 18:19,20 - Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ‘n eed aan jou beloof het. ~~*~~ Mattheus 5 : 3 - “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.” ~~*~~ Spreuke 14 vers 20 - 'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. ~~*~~ Psalm 50 : 23 - Die mens wat My eer, is die een wat lof as ‘n offer bring.  Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. ~~*~~ Mattheus 5:7 - Geseënd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. ~~*~~ 1 Petrus 4 vers 9 - Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. ~~*~~ Romeine 12:1, 2 - Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. ~~*~~ Psalm 20 vers 6 - Ons sal juig oor u oorwinning en in die Naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. ~~*~~ Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. ~~*~~ Psalm 119 vers 35 - Laat my wandel volgens U gebooie, want daarin vind ek vreugde. ~~*~~ Spreuke 19:20 - Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan he ~~*~~ Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek. ~~*~~ Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. ~~*~~ Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. ~~*~~ Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ~~*~~ Johannes 6: 37 - Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom: en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat my gestuur het. ~~*~~ Markus 11:22 - Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Filippense 3:13, 14 - Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. ~~*~~ Matteus 24:35 - Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. ~~*~~ Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. ~~*~~ Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. ~~*~~ Psalm 100:1,2 - ‘n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. ~~*~~ Hebr. 13: 5 - Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het , God self het gesê: “ Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” ~~*~~ Matteus 7:7 - Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. ~~*~~ 1Johannes 5:14, 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ I Johannes 5:4 - Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. ~~*~~ Psalm 121 vers 5 - Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. ~~*~~ Spreuke 10 vers 4 - 'n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm; dit is vlyt wat ryk maak. ~~*~~ Mal. 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik. ~~*~~ Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red, die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. ~~*~~ Psalm 63 vers 5 - Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U Naam te prys. ~~*~~ II Timoteus 2:15 - Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. ~~*~~ 2 Kronieke 20:21,22 - En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. ~~*~~ Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!!! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. ~~*~~ Rom.12: 12 - 13 - Verbly julle in die hoop; staan vas in die verdrukking; volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. ~~*~~ Lukas 13:58 - Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik, sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie  oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. ~~*~~ Psalms 71:14 - Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jeremia 29 vers 12 - Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor ~~*~~ Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. ~~*~~ Hooglied 8 : 7 - “Strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie.” ~~*~~ Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg  lewe.Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg lewe. ~~*~~ Filippense 1:6 - omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus; ~~*~~ Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies; lui mense word dwangarbeiders. ~~*~~ Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie: wees altyd ywerig om die Here te dien: dan sal jy ‘n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie ~~*~~ Spreuke: 29: 22 - 23 - ’n Opvlieënde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is , doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ‘n val: nederigheid bring eer. ~~*~~ Halleluja Lied 35:1 - Die Heiland is gebore in stille Betlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy Seun, Sy Enige gegee het as Middelaar en Steun.  ~~*~~ Romeine 8:38,39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. ~~*~~ Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte, U word vergeet ek nie. ~~*~~ Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. ~~*~~ Markus 10: 14 - “Hy het vir hulle gesê: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” ~~*~~ Jesaja 9: 5 - Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun  gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.   ~~*~~ Romeine 15 : 13 - Mag God, dié bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. ~~*~~ 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe. ~~*~~ I Johannes 4:11 - Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Matteus 6:5 - En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. ~~*~~ Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. ~~*~~ Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik ~~*~~ Matteus: 28: 5 - 6 - Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.” ~~*~~ Openbaring; 22; 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. ~~*~~ Spreuke 4: 9-10 - Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As een val kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie ~~*~~ Psalms 150 - Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel! Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid! Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja! ~~*~~ Openbaring 21: 20 - 21 - Hy wat hierdie dinge getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! Mag die onverdiende goedheid van die Here Jesus met julle almal wees. ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. ~~*~~ Psalms 119:11 - Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; ~~*~~ Johannes 3:16 - Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. ~~*~~ Mattheus 28: 20 - “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” ~~*~~ Jesaja 55: 8 - Ek ontferm My oor jou met ‘n liefde wat nooit vergaan nie sê die Here, Jou Verlosser. ~~*~~ Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. ~~*~~ Mattheus 10:42 - Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy belonging kry . Dit verseker Ek julle. ~~*~~ Pred. 2:13 - Dit het ek wel ingesien dat dit ‘n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, net soos lig ‘n mens meer baat as duisternis. ~~*~~ 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. ~~*~~ 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan—en hy het verder gegaan—maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. ~~*~~ Psalm 84 vers 9 - Here, almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob ~~*~~ 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. ~~*~~ Psalms 113:3 - Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! ~~*~~ Jakobus 14: 7 - 8 - Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande,  sondaars en reinig julle harte huigelaars. ~~*~~ I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. ~~*~~ Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. ~~*~~ Psalm 116:17 - Ek wil U naam loof met 'n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep. ~~*~~ Spreuke 29: 7 - 'n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense, 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. ~~*~~ Jerermia 29:11 - Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed en nie teenspoed nie: Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. ~~*~~ Jesaja 30:15B - Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie ~~*~~ Die openbarings 19:5b - Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot! ~~*~~ Psalm 5: 13 - U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. ~~*~~ I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. ~~*~~ Matteus: 19: 14 - Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. ~~*~~ Eksodus 33 :14 - En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? ~~*~~ Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. ~~*~~ 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. ~~*~~ Efesiers 2: 8 - Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julleself nie;  Dit is 'n gawe van God….. ~~*~~ Mat. 11:28-30 - Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sah en my las is lig. ~~*~~ Jesaja 54:10 - Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar My liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou lief het. ~~*~~ Kyk na jou koning - Hy sê toe vir Joda: "Daar is julle Koning!" (Joh. 19:14) ~~*~~ Openbaring 22 vers 21 - Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. ~~*~~ Psalm 149:1,3-5 - Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter. Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. ~~*~~ 1 Kor.15: 3 - 4 - Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die  Skrifte.  ~~*~~ Matteus 6:6,7 - Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. ~~*~~ Psalms 66:18,19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed. ~~*~~ Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees, en toets My hierin sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. ~~*~~ Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. ~~*~~ Jeremia 33:3 - Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. ~~*~~ I Johannes 5:14,15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:5,6 - Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. ~~*~~ Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. ~~*~~ Lukas 22:31,32 - En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. ~~*~~ Matteus 26:39 - En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. ~~*~~ Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie; leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe. ~~*~~ Jeremia 29:13 - En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. ~~*~~ Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. ~~*~~ Spreuke 12 vers 28 - Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe, dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. ~~*~~ God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7) ~~*~~ Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. ~~*~~ Matteus 18:18, 19B, 20 - Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie— so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. ~~*~~ Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Matt. 11:28 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal  julle rus gee. ~~*~~ Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is, maar die wat teen Hom opstandig is, straf Hy Swaar. ~~*~~ Romeine 8:26,27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. ~~*~~ 1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. ~~*~~ Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; ~~*~~ Johannes 15:7 - As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. ~~*~~ 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof, hoop en LIEFDE bly, hierdie drie.  En die grootste hiervan is die LIEFDE. ~~*~~ Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te hê aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. ~~*~~ Johannes 14:21-24 - Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. ~~*~~ Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. ~~*~~ Matteus 11:28-30 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. ~~*~~ Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. ~~*~~ Psalm 7 vers 7 - Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. ~~*~~ Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie, ploegland, jy moet bly wees en juig, want die Here het 'n wonder gedoen. ~~*~~ Johannes 15:4 - Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. ~~*~~ Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) ~~*~~ Matteus 9:17 - ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. ~~*~~ Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart.  Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. ~~*~~ I Petrus 2:2 - Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei ~~*~~ Johannes 1:1,14 - In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ 2 Johannes 1 vers 6 - Liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit Sy gebod dat julle in die liefde moet lewe ~~*~~ 1 Pet. 2:9 - Julle daarenteen, is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkonding van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na Sy wonderbare lig. ~~*~~ Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: "Heilig, heilig, heilig is die HERE, die Almagtige." (Jes. 6:3) ~~*~~ Spreuke 4: 3,4 - Ek was ook eenkeer ‘n kind, my moeder se oogappel, haar enigste.  My vader het my toe ook geleer en vir my gesê: “Wat ek vir jou sê, moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe.  ~~*~~ Jesaja 49 vers 16 - Ek het jou naam in My handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor My. ~~*~~ Fil 4:12 -13 - Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te he om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te he sowel as omgebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Filippense 4:7 - En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. ~~*~~ Psalm 59: 17 - Maar ék sal sing van U mag, elke môre sal ek jubel oor U trou, want U is vir my ‘n veilige vesting, ‘n skuilplek in tyd van nood. ~~*~~ Johannes 16:23B, 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. ~~*~~ Markus 11:24 - Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. ~~*~~ Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. ~~*~~ Joh.15: 16-17 - “Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ‘n doel gekies: julle moet ‘n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja, julle moet ‘n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak.” ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God. ~~*~~ Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe." (Jes. 6:6-7) ~~*~~ Lukas 23: 47 - Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: “Hierdie man was werklik onskuldig.” ~~*~~ Johannes 15:3 - Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. ~~*~~ Romeine 6:13 - En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. ~~*~~ Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag, doen sonde; wie medelye het met die mens in nood, met hom gaan dit goed. ~~*~~ Johannes 14:13, 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. ~~*~~ Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie; hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. ~~*~~ Openbaring 3 vers 20 - Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My. ~~*~~ 1 Petrus 4:12, 13 - Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. ~~*~~ 1 Johannes 4: 8 - “Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is Liefde.” ~~*~~ Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. ~~*~~ I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. ~~*~~ Jesaja 46:4 - “Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” ~~*~~ Psalms 116:1,2 - Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep. ~~*~~ 1 Kor. 3 : 9 - Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God ~~*~~ I Johannes 4:7,8 - Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. ~~*~~ Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ‘n toevlug: ‘n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here laat dié wat vra na U wil, nie in die steek nie. ~~*~~ Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. ~~*~~ 1 Petrus 5 :7 - Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; ~~*~~ Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Mat. 4: 4 - Mens leef nie met van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom ~~*~~ Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is ~~*~~ Galasiers 5 vers 5 - Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God ~~*~~ Benut elke geleentheid - In julle vehouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. (Kol. 4:5) ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. ~~*~~ Psalm 135: 5 - 7 - “Ek weet die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode.  Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak weerligstrale vir die reën en bring die die wind te voorskyn.” ~~*~~ Spreuke: 12: 23 - Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend; die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies. ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie; wees altyd ywerig om die Here te dien; dan sal jy ‘n toekoms hê, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. ~~*~~ I Timoteus 2:8 - Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. ~~*~~ Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie; hy kan jou nie red nie ~~*~~ 1 Petrus 1:6-9 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. ~~*~~ Jakobus 2 vers 1 - My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. ~~*~~ I Johannes 4:21 - En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. ~~*~~ 1 Petrus 1:6, 7 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; ~~*~~ Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. ~~*~~ Genesis 28 15 - Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan. ~~*~~ Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. ~~*~~ Psalm 84:2-3 - Hoe lief het ek u Woning, Here Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die Lewende God. ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Die God van vuur - Die HERE, die Lig van Israel en die Heilige Een, sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) ~~*~~ Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke more nuut ~~*~~ 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ‘verskeidenheid van bedieninge, daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. ~~*~~

WELKOM TUIS

Nuus

Gebedsgeleentheid vir mans

21 Februarie 2020

Gebedsgeleentheid vir mans, elke Donderdagoggend om 06h00 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands

Gebedsgeleentheid vir mans

21 Februarie 2020

Gebedsgeleentheid vir mans, elke Donderdagoggend om 06h00 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands

Aktief Bermanzi Stapnaweek

21 Februarie 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap.

Geen spesiale staptoerusting nodig.

Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com

Aktief Bermanzi Stapnaweek

21 Februarie 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap.

Geen spesiale staptoerusting nodig.

Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com

Raak Aktief saam Alberton-Suid

21 Februarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

Raak Aktief saam Alberton-Suid

21 Februarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

ASWOENSDAG: 26 Febr om 19h00

21 Februarie 2020

Ons nooi u hartlik uit na ons meditatiewe As-woensdag diens op 26 Februarie om 19:00.
Dit is 'n deurloop diens so u kan u tyd neem om uself voor God te bring.
Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.
Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, gebed, skuldbelydenis, vas en ook diens aan ander. Deur dit alles berei ons ons voor vir Paasfees – die hoogtepunt van die kerklike jaar.
Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”.
As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou). 
Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.
Die Aswoensdagdiens bestaan uit baie stilte, voorlesings en ruim tyd vir refleksie, met rustige sang/musiek. Almal is welkom om Lydenstyd vanjaar met so 'n stilte geleentheid te begin.

ASWOENSDAG: 26 Febr om 19h00

21 Februarie 2020

Ons nooi u hartlik uit na ons meditatiewe As-woensdag diens op 26 Februarie om 19:00.
Dit is 'n deurloop diens so u kan u tyd neem om uself voor God te bring.
Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.
Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, gebed, skuldbelydenis, vas en ook diens aan ander. Deur dit alles berei ons ons voor vir Paasfees – die hoogtepunt van die kerklike jaar.
Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”.
As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou). 
Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.
Die Aswoensdagdiens bestaan uit baie stilte, voorlesings en ruim tyd vir refleksie, met rustige sang/musiek. Almal is welkom om Lydenstyd vanjaar met so 'n stilte geleentheid te begin.

Vergaderings

21 Februarie 2020

Kerkraadsvergadering 24 Februarie om 19h00

Vergaderings

21 Februarie 2020

Kerkraadsvergadering 24 Februarie om 19h00

Wegbreek naweek by Seasons Golf Leisure and Spa – Hartebeespoort area

7 Februarie 2020

21 – 24 Februarie 2020 (3 Nagte) - Selfsorg eenheid, daagliks skoongemaak met braai en parkeerplek. Geselekteerde DSTV kanale, swembad en nog vele meer in die omgewing.

3 Slaapkamers, 2 Badkamers, Slaap 8, 6 volwassenes en 2 kinders onder 12

R4 200

Kontak Francois by 082 401 0017

Wegbreek naweek by Seasons Golf Leisure and Spa – Hartebeespoort area

7 Februarie 2020

21 – 24 Februarie 2020 (3 Nagte) - Selfsorg eenheid, daagliks skoongemaak met braai en parkeerplek. Geselekteerde DSTV kanale, swembad en nog vele meer in die omgewing.

3 Slaapkamers, 2 Badkamers, Slaap 8, 6 volwassenes en 2 kinders onder 12

R4 200

Kontak Francois by 082 401 0017

Huweliksverryking - “TUNE-UP”

31 Januarie 2020

Vorms beskikbaar by die kerkkantoor.

Kinderoppasser beskikbaar.

23 Februarie, 01 Maart en 08 Maart om 16h00.

Huweliksverryking - “TUNE-UP”

31 Januarie 2020

Vorms beskikbaar by die kerkkantoor.

Kinderoppasser beskikbaar.

23 Februarie, 01 Maart en 08 Maart om 16h00.

Gebedsgeleentheid vir mans

31 Januarie 2020

Donderdagoggend om 05h30 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands

Gebedsgeleentheid vir mans

31 Januarie 2020

Donderdagoggend om 05h30 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands

Raak Aktief saam AlbertonSuid

31 Januarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

 

Raak Aktief saam AlbertonSuid

31 Januarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

 

21 dae in God se Woord.

31 Januarie 2020

Wil jy méér God hierdie jaar?

Ons nooi jou om tegnologie te gebruik tot jou voordeel in jou strewe om nader aan God te wees.

“Youversion” is ‘n aanlyn Bybel toep (app) wat jy kan aflaai

Die opwindende program 21 dae in God se Woord skop af op 1 Feb.

 

21 dae in God se Woord.

31 Januarie 2020

Wil jy méér God hierdie jaar?

Ons nooi jou om tegnologie te gebruik tot jou voordeel in jou strewe om nader aan God te wees.

“Youversion” is ‘n aanlyn Bybel toep (app) wat jy kan aflaai

Die opwindende program 21 dae in God se Woord skop af op 1 Feb.

 

Doopvoorbereiding

31 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Doopvoorbereiding

31 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Lidmaatskap ontvang

31 Januarie 2020

Belydende lidmate John William Coleman, Willemina Rossloo (nou Coleman), Gertruida Coleman en Anne-Marie Coleman vanaf Ned Herv Alberton-Wes. Belydende lidmaat Cynthia Alice Grobler vanaf Geref Kerk Alberton. Belydende lidmate Pieter Stefan Retief, Anisca Koen(nou Retief) en dooplidmate C-Amé Retief en Kyla Retief.

Lidmaatskap ontvang

31 Januarie 2020

Belydende lidmate John William Coleman, Willemina Rossloo (nou Coleman), Gertruida Coleman en Anne-Marie Coleman vanaf Ned Herv Alberton-Wes. Belydende lidmaat Cynthia Alice Grobler vanaf Geref Kerk Alberton. Belydende lidmate Pieter Stefan Retief, Anisca Koen(nou Retief) en dooplidmate C-Amé Retief en Kyla Retief.

Kolwyntjie Projek Laerskool Randhart

25 Januarie 2020

Skakel Anita Maritz 011 864 1156/083 295 7256

Kolwyntjie Projek Laerskool Randhart

25 Januarie 2020

Skakel Anita Maritz 011 864 1156/083 295 7256

Montanus Voedingsprojek

25 Januarie 2020

Montanus Voedingsprojek benodig dames om te help kos maak vir die skoolkinders. Kontak Annemarie Brand 082 402 0190.

Montanus Voedingsprojek

25 Januarie 2020

Montanus Voedingsprojek benodig dames om te help kos maak vir die skoolkinders. Kontak Annemarie Brand 082 402 0190.

Huweliksverryking

25 Januarie 2020

“TUNE-UP”

Vorms beskikbaar by die kerkkantoor.

Kinderoppasser beskikbaar. 23 Februarie, 01 Maart en 08 Maart om 16h00.

Huweliksverryking

25 Januarie 2020

“TUNE-UP”

Vorms beskikbaar by die kerkkantoor.

Kinderoppasser beskikbaar. 23 Februarie, 01 Maart en 08 Maart om 16h00.

Raak Aktief saam AlbertonSuid

25 Januarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

Naweekstap: 30 April – 3 Mei. Kontak Christél vir meer inligting. 082 883 7565.

 

Raak Aktief saam AlbertonSuid

25 Januarie 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

Naweekstap: 30 April – 3 Mei. Kontak Christél vir meer inligting. 082 883 7565.

 

Doopvoorbereiding

25 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Doopvoorbereiding

25 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Lidmaatskap ontvang

25 Januarie 2020

Belydende Lidmaat Catharina Maria du Raan (nou Steyn) vanaf NG Townsview.

Belydende lidmate Chris Francois de Wit, Chantell Hyman (nou de Wit), dooplimate Crichan de Wit en Tamica de Wit vanaf NG Mondeor.

Belydende lidmaat Esta Faassen (nou Simes) vanaf NG Weltevreden.

Belydende lidmaat Christo van Staden vanaf NG Rietvallei.

Lidmaatskap ontvang

25 Januarie 2020

Belydende Lidmaat Catharina Maria du Raan (nou Steyn) vanaf NG Townsview.

Belydende lidmate Chris Francois de Wit, Chantell Hyman (nou de Wit), dooplimate Crichan de Wit en Tamica de Wit vanaf NG Mondeor.

Belydende lidmaat Esta Faassen (nou Simes) vanaf NG Weltevreden.

Belydende lidmaat Christo van Staden vanaf NG Rietvallei.

Sentrale Kerkraadsvergadering

25 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering

25 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

Kolwyntjieprojek

17 Januarie 2020

Skakel vir Anita Maritz (083 295 7256) indien jy kan help om kolwyntjies te bak vir behoeftige kinders by Laerskool Randhart wat verjaar.

Kolwyntjieprojek

17 Januarie 2020

Skakel vir Anita Maritz (083 295 7256) indien jy kan help om kolwyntjies te bak vir behoeftige kinders by Laerskool Randhart wat verjaar.

Montanus Voedingsprojek

17 Januarie 2020

Montanus Voedingsprojek benodig dames om te help kos maak vir die skoolkinders. Kontak Annemarie Brand

Montanus Voedingsprojek

17 Januarie 2020

Montanus Voedingsprojek benodig dames om te help kos maak vir die skoolkinders. Kontak Annemarie Brand

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

17 Januarie 2020

Liewe ouer, vanoggend direk na die erediens kan u in die DAK u kinders by ons verskeie jeugbedienings inskryf vir 2020: Lofkui kens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir kleuters; Lofland vir laerskool leerlinge; en Icon vir hoërskool leerlinge. Verder word u genooi om ook self aan te meld indien u sou kans sien om in die komende jaar te help by een van hierdie bedieninge. Daar is heelwat diensgeleenthede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar u betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons in die DAK.

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

17 Januarie 2020

Liewe ouer, vanoggend direk na die erediens kan u in die DAK u kinders by ons verskeie jeugbedienings inskryf vir 2020: Lofkui kens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir kleuters; Lofland vir laerskool leerlinge; en Icon vir hoërskool leerlinge. Verder word u genooi om ook self aan te meld indien u sou kans sien om in die komende jaar te help by een van hierdie bedieninge. Daar is heelwat diensgeleenthede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar u betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons in die DAK.

Sentrale Kerkraadsvergadering

17 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering

17 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

Doopvoorbereiding

11 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Doopvoorbereiding

11 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 9 Februarie 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).

Pak ’n Sak

11 Januarie 2020

Ons herinner ons lidmate aan ons Pak ’n Sak projek. Vind blaadjie van die Pak ’n Sak inhoud in die afkondigings. Ons gee sowat 20 sakke per maand uit aan behoeftige gesinne in Suidheuwels.

Pak ’n Sak

11 Januarie 2020

Ons herinner ons lidmate aan ons Pak ’n Sak projek. Vind blaadjie van die Pak ’n Sak inhoud in die afkondigings. Ons gee sowat 20 sakke per maand uit aan behoeftige gesinne in Suidheuwels.

Datums om oop te hou:

11 Januarie 2020

16 Februarie 2020 : Bedieningsfair(nuwe lidmate)

21 Februarie 2020 : Gemeente ete (Around the World)

23 Februarie 2020 : Huweliksverrykingskursus

26 Februarie 2020 : Meditatiewediens(19h00)

01 Maart 2020 : Huweliksverrykingskursus

06 Maart 2020 : Damesfunksie

07 Maart 2020 : Mannefunksie

08 Maart 2020 : Huweliksverryking

Datums om oop te hou:

11 Januarie 2020

16 Februarie 2020 : Bedieningsfair(nuwe lidmate)

21 Februarie 2020 : Gemeente ete (Around the World)

23 Februarie 2020 : Huweliksverrykingskursus

26 Februarie 2020 : Meditatiewediens(19h00)

01 Maart 2020 : Huweliksverrykingskursus

06 Maart 2020 : Damesfunksie

07 Maart 2020 : Mannefunksie

08 Maart 2020 : Huweliksverryking

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

11 Januarie 2020

Liewe ouer, op Sondagoggend 19 Januarie 2020 direk na die erediens kan u in die DAK u kinders by ons verskeie jeugbedienings inskryf vir 2020: Lofkuikens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir kleuters; Lofland vir laerskool leerlinge; en Icon vir hoërskool leerlinge. Verder word u genooi om ook self aan te meld indien u sou kans sien om in die komende jaar te help by een van hierdie bedieninge. Daar is heelwat diensgeleenhede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar u betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons in die DAK.

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

11 Januarie 2020

Liewe ouer, op Sondagoggend 19 Januarie 2020 direk na die erediens kan u in die DAK u kinders by ons verskeie jeugbedienings inskryf vir 2020: Lofkuikens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir kleuters; Lofland vir laerskool leerlinge; en Icon vir hoërskool leerlinge. Verder word u genooi om ook self aan te meld indien u sou kans sien om in die komende jaar te help by een van hierdie bedieninge. Daar is heelwat diensgeleenhede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar u betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons in die DAK.

VERGADERINGS

11 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

11 Januarie 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 27 Januarie 2020 om 19h00 in die Raadsaal.

OM GEE

2 Januarie 2020

KERSFEES IS WAARLIK KERSFEES WANNEER ONS DIT

VIER DEUR DIE LIG VAN LIEFDE TE GEE AAN HULLE WAT

DIT DIE NODIGSTE HET—Ruth Carter Stapleton

OM GEE

2 Januarie 2020

KERSFEES IS WAARLIK KERSFEES WANNEER ONS DIT

VIER DEUR DIE LIG VAN LIEFDE TE GEE AAN HULLE WAT

DIT DIE NODIGSTE HET—Ruth Carter Stapleton

Vakansiereëlings: Kerkkantoor en Leraar

2 Januarie 2020

Kerkkantoor: Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 25 Desember tot 01 Januarie 2020.

(Skakel Frikkie Schroeder 082 557 1953)

Vakansiereëlings: Kerkkantoor en Leraar

2 Januarie 2020

Kerkkantoor: Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 25 Desember tot 01 Januarie 2020.

(Skakel Frikkie Schroeder 082 557 1953)

SMART TAGS

30 Desember 2019

SMART TAGS


We do Tags..... ANY tags

Contact me on
0721294345

SMART TAGS

30 Desember 2019

SMART TAGS


We do Tags..... ANY tags

Contact me on
0721294345

Retief Burger Kompetisie

21 September 2019

Retief Burger Kompetisie

Die persoon wat die meeste kaartjies verkoop(25 en meer) kom in aanmerking vir die R 5000.00 kontant prys.

Kaartjies vir die kompetisie is nie vooruitbetaalbaar nie. 

Kom haal en verkoop. Betaal gelde by kerkkantoor in na verkoop.

Kaartjies kan afgehaal word by Sampie 082 570 0016 / Lize 079 665 9607.

Retief Burger Kompetisie

21 September 2019

Retief Burger Kompetisie

Die persoon wat die meeste kaartjies verkoop(25 en meer) kom in aanmerking vir die R 5000.00 kontant prys.

Kaartjies vir die kompetisie is nie vooruitbetaalbaar nie. 

Kom haal en verkoop. Betaal gelde by kerkkantoor in na verkoop.

Kaartjies kan afgehaal word by Sampie 082 570 0016 / Lize 079 665 9607.

4 Oktober 2019 - Retief Burger

12 Julie 2019

Kaartjies beskikbaar vanaf Sondag 7 Julie 2019

Kontak: Sampie – 082 570 0016

Lize – 079 665 9607

Amanda– 011-869 9700

4 Oktober 2019 - Retief Burger

12 Julie 2019

Kaartjies beskikbaar vanaf Sondag 7 Julie 2019

Kontak: Sampie – 082 570 0016

Lize – 079 665 9607

Amanda– 011-869 9700

4 Oktober 2019

12 Julie 2019

Kaartjies beskikbaar vanaf Sondag 7 Julie 2019

4 Oktober 2019

12 Julie 2019

Kaartjies beskikbaar vanaf Sondag 7 Julie 2019

Ring van Turffontein bied aan Jak de Priester

8 Junie 2019

Jak de Priester in konsert Sondag 09 Junie 2019 om 15h00 te NG Kerk Alberton Suid. R100 pp, onbespreekte sitplekke. Kaartjies nou beskikbaar by kerkkantoor.

Ring van Turffontein bied aan Jak de Priester

8 Junie 2019

Jak de Priester in konsert Sondag 09 Junie 2019 om 15h00 te NG Kerk Alberton Suid. R100 pp, onbespreekte sitplekke. Kaartjies nou beskikbaar by kerkkantoor.

09 Junie “Blessing Bags Uitreik”

8 Junie 2019

Ons benodig Donasies om hierdie “Blessing Bags” saam te stel vir ons om uit te deel Sondag 09 Junie 2019 met die afskop van ons Pinkster 2019 Uitreik.

09 Junie “Blessing Bags Uitreik”

8 Junie 2019

Ons benodig Donasies om hierdie “Blessing Bags” saam te stel vir ons om uit te deel Sondag 09 Junie 2019 met die afskop van ons Pinkster 2019 Uitreik.

Kerkraadsake

8 Junie 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 27 Mei 2019 is die volgende diaken herkies om te dien op die Bedieningskerkraad. Hy moet antwoord voor of op 16 Junie 2019 om bevestig te word op 23 Junie 2019:

HW (Hannes) Ross

Kerkraadsake

8 Junie 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 27 Mei 2019 is die volgende diaken herkies om te dien op die Bedieningskerkraad. Hy moet antwoord voor of op 16 Junie 2019 om bevestig te word op 23 Junie 2019:

HW (Hannes) Ross

Doop

8 Junie 2019

Babadogtertjie Blanche Blignaut van Esmarie en Richard Blignaut. Baie geluk aan die familie.

Doop

8 Junie 2019

Babadogtertjie Blanche Blignaut van Esmarie en Richard Blignaut. Baie geluk aan die familie.

Sopkombuis

7 Mei 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Sopkombuis

7 Mei 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Reserveer die datum vir ‘n onvergeetlike ervaring van Lofprys & Aanbidding

7 Mei 2019

4 Oktober 2019

In April 2015 word Retief se eerste solo album vrygestel met die naam Nou en vir altyd. Dit was geskryf met een boodskap: om Jesus te eer, in elke seisoen vir nou en vir altyd... en is ook met 'n Ghoema toekenning vereer. Julie 2015 sien die vrystelling van die lewendige aanbiddingsopname by die Mighty Men Karoo konferensie saam met Joe Niemand en Dewald Gouws met 30 000 manne wat bulder in die agtergrond. Hou die spasie dop…………… 19 Mei 2019 Ons bou maandeliks voort aan Retief Burger se Biografie

Reserveer die datum vir ‘n onvergeetlike ervaring van Lofprys & Aanbidding

7 Mei 2019

4 Oktober 2019

In April 2015 word Retief se eerste solo album vrygestel met die naam Nou en vir altyd. Dit was geskryf met een boodskap: om Jesus te eer, in elke seisoen vir nou en vir altyd... en is ook met 'n Ghoema toekenning vereer. Julie 2015 sien die vrystelling van die lewendige aanbiddingsopname by die Mighty Men Karoo konferensie saam met Joe Niemand en Dewald Gouws met 30 000 manne wat bulder in die agtergrond. Hou die spasie dop…………… 19 Mei 2019 Ons bou maandeliks voort aan Retief Burger se Biografie

Kantore te huur

7 Mei 2019

Die pastorie langs die kerk is omskep in ‘n gemeenskapsentrum. Daar is nog 2 kantore te huur. Die kantore het ‘n gemeenskaplike ontvangs en ontvangspersoon; konferensie kamer en wifi. Die kantore is gemeubileer, maar huurders is welkom om eie meubels te gebruik. Onmiddellik beskikbaar. Kontak Frikkie by die kerkkantoor 011 869 9700 vir meer inligting.

Kantore te huur

7 Mei 2019

Die pastorie langs die kerk is omskep in ‘n gemeenskapsentrum. Daar is nog 2 kantore te huur. Die kantore het ‘n gemeenskaplike ontvangs en ontvangspersoon; konferensie kamer en wifi. Die kantore is gemeubileer, maar huurders is welkom om eie meubels te gebruik. Onmiddellik beskikbaar. Kontak Frikkie by die kerkkantoor 011 869 9700 vir meer inligting.

Bevestiging van Kerkraadslede

7 Mei 2019

Vandag word die volgende ouderling bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad tot 29 April 2023. GM (Geranda) Fariman

Bevestiging van Kerkraadslede

7 Mei 2019

Vandag word die volgende ouderling bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad tot 29 April 2023. GM (Geranda) Fariman

Vergaderings

7 Mei 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 April 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

Vergaderings

7 Mei 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 April 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

Sopkombuis

10 April 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Sopkombuis

10 April 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Dankie

10 April 2019

Baie dankie aan die lidmate wat kom help sop skink. Ons waardeer julle bereidwilligheid baie.

Dankie

10 April 2019

Baie dankie aan die lidmate wat kom help sop skink. Ons waardeer julle bereidwilligheid baie.

Werksoekhoekie

10 April 2019

As jy weet van ’n werksgeleentheid of as daar iemand is wat ’n werksgeleentheid soek stuur asb. na saakgelastigde@albertonsuid.com of kontak Amanda by die Kerkkantoor 011 869 9700 Maandag tot Vrydag vanaf 08h30 tot 13h30.

Werksoekhoekie

10 April 2019

As jy weet van ’n werksgeleentheid of as daar iemand is wat ’n werksgeleentheid soek stuur asb. na saakgelastigde@albertonsuid.com of kontak Amanda by die Kerkkantoor 011 869 9700 Maandag tot Vrydag vanaf 08h30 tot 13h30.

Blommebediening met ‘n verskil

10 April 2019

Op die aansteekbord is ons blommelys! Vul jou naam teenoor die Sondag wat jy graag blomme in die kerkgebou wil sit. Enige formaat – formeel, informeel, potplant – die keuse is joune. Indien jy blomme insit en jy daarvoor instem word die blomme aan die einde van die erediens aan iemand geskenk wat dit nodig het – herdenking, siekte, hartseer of sommer net om iemand te bederf. Indien jy egter die blomme na die diens self wil huis toe neem, is jy welkom. Word deel van die aksie en ons versier ons erediens elke week met blomme, ook as teken van die grootheid van ons Skepper-Heer.

Blommebediening met ‘n verskil

10 April 2019

Op die aansteekbord is ons blommelys! Vul jou naam teenoor die Sondag wat jy graag blomme in die kerkgebou wil sit. Enige formaat – formeel, informeel, potplant – die keuse is joune. Indien jy blomme insit en jy daarvoor instem word die blomme aan die einde van die erediens aan iemand geskenk wat dit nodig het – herdenking, siekte, hartseer of sommer net om iemand te bederf. Indien jy egter die blomme na die diens self wil huis toe neem, is jy welkom. Word deel van die aksie en ons versier ons erediens elke week met blomme, ook as teken van die grootheid van ons Skepper-Heer.

Kruisstasies

10 April 2019

Kruisstasies sal in die Dak wees vanaf 14 April na die Erediens tot 12h00. Maandae tot Donderdag vanaf 09h00 tot 13h30. Vrydagoggend (Goeie Vrydag) 08h00 tot 12h00. Ons nooi almal uit na ons Paassangdiens 14 April 2019. Familie en vriende is welkom.

Kruisstasies

10 April 2019

Kruisstasies sal in die Dak wees vanaf 14 April na die Erediens tot 12h00. Maandae tot Donderdag vanaf 09h00 tot 13h30. Vrydagoggend (Goeie Vrydag) 08h00 tot 12h00. Ons nooi almal uit na ons Paassangdiens 14 April 2019. Familie en vriende is welkom.

Kerkraadsake

10 April 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Maart 2019 is die volgende ouderling verkies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Sy moet antwoord voor of op 14 April 2019 om bevestig te word op 21 April 2019: GM (Geranda) Fairman

Kerkraadsake

10 April 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Maart 2019 is die volgende ouderling verkies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Sy moet antwoord voor of op 14 April 2019 om bevestig te word op 21 April 2019: GM (Geranda) Fairman

Sopkombuis

30 Maart 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Ons benodig ook dringend Maandae, Donderdae en Vrydae hande om 11h00 te help bedien. Dit neem ± 30 minute. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Sopkombuis

30 Maart 2019

Ons sopkombuis vergroot by die dag met manne vir wie die sop en brood die enigste ete is vir die dag. Ons benodig asb. die volgende skenkings: 500g Soup Mix, 500g Red Speckled Beans, 500g Macaroni/Rys/Gort, Olie en sout. Ons benodig ook dringend Maandae, Donderdae en Vrydae hande om 11h00 te help bedien. Dit neem ± 30 minute. Bestandele kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Blommebediening met ‘n verskil

30 Maart 2019

Op die aansteekbord is ons blommelys! Vul jou naam teenoor die Sondag wat jy graag blomme in die kerkgebou wil sit. Enige formaat – formeel, informeel, potplant – die keuse is joune. Indien jy blomme insit en jy daarvoor instem word die blomme aan die einde van die erediens aan iemand geskenk wat dit nodig het – herdenking, siekte, hartseer of sommer net om iemand te bederf. Indien jy egter die blomme na die diens self wil huis toe neem, is jy welkom. Word deel van die aksie en ons versier ons erediens elke week met blomme, ook as teken van die grootheid van ons Skepper-Heer.

Blommebediening met ‘n verskil

30 Maart 2019

Op die aansteekbord is ons blommelys! Vul jou naam teenoor die Sondag wat jy graag blomme in die kerkgebou wil sit. Enige formaat – formeel, informeel, potplant – die keuse is joune. Indien jy blomme insit en jy daarvoor instem word die blomme aan die einde van die erediens aan iemand geskenk wat dit nodig het – herdenking, siekte, hartseer of sommer net om iemand te bederf. Indien jy egter die blomme na die diens self wil huis toe neem, is jy welkom. Word deel van die aksie en ons versier ons erediens elke week met blomme, ook as teken van die grootheid van ons Skepper-Heer.

#hitsklits (Jong Volwassennes)

30 Maart 2019

Kom elke 2de Woensdagaand om 18h30 in die moederskamer bymekaar. Ons datums vir hierdie kwartaal is as volg: 6 Maart, 20 Maart, 3 April, 17 April. Kontak Marthin Ungerer

#hitsklits (Jong Volwassennes)

30 Maart 2019

Kom elke 2de Woensdagaand om 18h30 in die moederskamer bymekaar. Ons datums vir hierdie kwartaal is as volg: 6 Maart, 20 Maart, 3 April, 17 April. Kontak Marthin Ungerer

Werksoekhoekie

30 Maart 2019

As jy weet van ’n werksgeleentheid of as daar iemand is wat ’n werksgeleentheid soek stuur asb. na saakgelastigde@albertonsuid.com of kontak Amanda by die Kerkkantoor 011 869 9700 Maandag tot Vrydag vanaf 08h30 tot 13h30.

Werksoekhoekie

30 Maart 2019

As jy weet van ’n werksgeleentheid of as daar iemand is wat ’n werksgeleentheid soek stuur asb. na saakgelastigde@albertonsuid.com of kontak Amanda by die Kerkkantoor 011 869 9700 Maandag tot Vrydag vanaf 08h30 tot 13h30.

KERKRAADSAKE

30 Maart 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Maart 2019 is die volgende ouderling verkies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 14 April 2019 om bevestig te word op 21 April 2019: GM (Geranda) Fairman

KERKRAADSAKE

30 Maart 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Maart 2019 is die volgende ouderling verkies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 14 April 2019 om bevestig te word op 21 April 2019: GM (Geranda) Fairman

Bevestiging van Kerkraadslede

30 Maart 2019

Vandag word die volgende ouderlinge bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad tot 1 April 2023. M Linde Ds. JA Heyns

Bevestiging van Kerkraadslede

30 Maart 2019

Vandag word die volgende ouderlinge bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad tot 1 April 2023. M Linde Ds. JA Heyns

Raak AKTIEF saam met Alberton Suid

10 Maart 2019

Hierdie is 'n ruimte vir enige persoon wat aktief wil raak, hetsy net vir lekker stap of fietsry in die buitelug, of ernstiger oefen vir wedlope/wedrenne. Kom gesels vanoggend na die diens saam met ons in die moederskamer. Almal se insette (en deelname) is waardevol!

Raak AKTIEF saam met Alberton Suid

10 Maart 2019

Hierdie is 'n ruimte vir enige persoon wat aktief wil raak, hetsy net vir lekker stap of fietsry in die buitelug, of ernstiger oefen vir wedlope/wedrenne. Kom gesels vanoggend na die diens saam met ons in die moederskamer. Almal se insette (en deelname) is waardevol!

#Hitsklits Alberton Suid Jong Volwassenes

10 Maart 2019

Alle jong volwassenes word genooi om by ons in te skakel.

Ons omgeegroep kom elke 2de Woensdagaand om 18h30 in die moederskamer bymekaar. Ons datums vir hierdie kwartaal is as volg:

6 Maart, 20 Maart, 3 April, 17 April

Kom social saam: Op 9 Maart geniet ons ‘n "Fastfood Mix and Dine" gekombineerd met ‘n "Games Night". Ons kom 17:00 vir 17:30 by 76 Lindeque straat, Meyersdal, bymekaar. Nooi gerus vriende. The more the merrier!

#Hitsklits Alberton Suid Jong Volwassenes

10 Maart 2019

Alle jong volwassenes word genooi om by ons in te skakel.

Ons omgeegroep kom elke 2de Woensdagaand om 18h30 in die moederskamer bymekaar. Ons datums vir hierdie kwartaal is as volg:

6 Maart, 20 Maart, 3 April, 17 April

Kom social saam: Op 9 Maart geniet ons ‘n "Fastfood Mix and Dine" gekombineerd met ‘n "Games Night". Ons kom 17:00 vir 17:30 by 76 Lindeque straat, Meyersdal, bymekaar. Nooi gerus vriende. The more the merrier!

LOFTJOKKERS

10 Maart 2019

Loftjokkers Benodig die hulp van ten minste 1 volwassene. Op hierdie stadium word alle klassies slegs deur een persoon aangebied. Kontak asb vir Rentia Human by 082 454 8033 indien jy kan uithelp.

LOFTJOKKERS

10 Maart 2019

Loftjokkers Benodig die hulp van ten minste 1 volwassene. Op hierdie stadium word alle klassies slegs deur een persoon aangebied. Kontak asb vir Rentia Human by 082 454 8033 indien jy kan uithelp.

LOFLAND

10 Maart 2019

Om die verskillende ontwikkelingsfases van ons laerskoolleerlinge beter te akkom- modeer, het ons besluit om ons huidige groepies verder te verdeel. Dit het egter tot gevolg dat ons beslis ‘n tekort aan 4 volwasse leiers gaan hê. Ons het jou hulp nodig!

Kontak asb vir Rentia Human by 082 454 8033 indien jy kan help.

LOFLAND

10 Maart 2019

Om die verskillende ontwikkelingsfases van ons laerskoolleerlinge beter te akkom- modeer, het ons besluit om ons huidige groepies verder te verdeel. Dit het egter tot gevolg dat ons beslis ‘n tekort aan 4 volwasse leiers gaan hê. Ons het jou hulp nodig!

Kontak asb vir Rentia Human by 082 454 8033 indien jy kan help.

KERKRAADSAKE

10 Maart 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 28 Februarie 2019 is die volgende ouderling herkies M (Marinda) Linde en Ds. JA (Johan) Heyns is verkies as ouderling om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 17 Maart 2019 om bevestig te word op 31 Maart 2019:

KERKRAADSAKE

10 Maart 2019

Op die Kerkraadsvergadering van 28 Februarie 2019 is die volgende ouderling herkies M (Marinda) Linde en Ds. JA (Johan) Heyns is verkies as ouderling om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 17 Maart 2019 om bevestig te word op 31 Maart 2019:

Sop Bekers

9 Februarie 2019

Die sopkombuis benodig bekers. Dit moet verkieslik koffie bekers wees. Bekers kan afgegee word by die Kerkkantoor. Kerkkantoor ure: 08h30 tot 13h30 Maandae tot Vrydae.

Sop Bekers

9 Februarie 2019

Die sopkombuis benodig bekers. Dit moet verkieslik koffie bekers wees. Bekers kan afgegee word by die Kerkkantoor. Kerkkantoor ure: 08h30 tot 13h30 Maandae tot Vrydae.

Kantore beskikbaar vir verhuring:

9 Februarie 2019

Soos julle bewus is, is ons besig om die Phantomstraat pastorie te omskep in ‘n sentrum vir ons gemeenskapdiens aktiwitiete met ‘n paar kantore en ‘n ontvangsarea. As deel daarvan gaan die beradings funkies van Jahwe Rapha en die gemeente ook in die toekoms uit die sentrum bedryf word. Hierdie berading sal uit een van die kantore in die sentrum bedryf word. Voorkeur sal gegee word aan persone of instansies wat beradings, terapie of opleiding dienste lewer. Skakel asb vir Frikkie Schroeder (Kerkkantoor) of Sampie Pienaar (082 552 6363) vir verdere besonderhede

Kantore beskikbaar vir verhuring:

9 Februarie 2019

Soos julle bewus is, is ons besig om die Phantomstraat pastorie te omskep in ‘n sentrum vir ons gemeenskapdiens aktiwitiete met ‘n paar kantore en ‘n ontvangsarea. As deel daarvan gaan die beradings funkies van Jahwe Rapha en die gemeente ook in die toekoms uit die sentrum bedryf word. Hierdie berading sal uit een van die kantore in die sentrum bedryf word. Voorkeur sal gegee word aan persone of instansies wat beradings, terapie of opleiding dienste lewer. Skakel asb vir Frikkie Schroeder (Kerkkantoor) of Sampie Pienaar (082 552 6363) vir verdere besonderhede

Tuiste vir Bejaardes Kermis—23 Februarie 2019

9 Februarie 2019

Waar: 70 Petersfield str. Raceview, Alberton

Tyd: 08h00 – 13h00

Te Koop: Kerrie en rys, pannekoek, boereworsrolle, poedings, lekkergoed en tuisgebak.

Dit beloof om ‘n dag vol VET PRET te wees

Tuiste vir Bejaardes Kermis—23 Februarie 2019

9 Februarie 2019

Waar: 70 Petersfield str. Raceview, Alberton

Tyd: 08h00 – 13h00

Te Koop: Kerrie en rys, pannekoek, boereworsrolle, poedings, lekkergoed en tuisgebak.

Dit beloof om ‘n dag vol VET PRET te wees

Meksikaanse aand skenkings

9 Februarie 2019

Ons vra asb. vir leë kosblikkies met ’n kaktus ingeplant of net leë blikkies. Dit kan afgegee word by die kerkkantoor na die diens of Maandae tot Vrydae tussen 08h30 tot 13h30. Om die aand so bekostigbaar as moontlik te maak vra ons skenkings of borge uit die gemeenskap. Indien jy nie kan bywoon nie maar steeds deel wil wees van die aand kan jy 'n donasie of skenking maak.... Ons vra skenkings van die volgende: 1. Vars vrugtesap: Lemoen en pynappel sap. 2. Sodawater of Sprite 3. Lekkergoed vir die Pinnata's 4. Enige geskenke of pryse wat by die Meksikaanse tema inpas om op te veil. 5. Maalvleis. 6. Cupcakes vir die kinders om te versier as deel van die kinder-vermaak.

Meksikaanse aand skenkings

9 Februarie 2019

Ons vra asb. vir leë kosblikkies met ’n kaktus ingeplant of net leë blikkies. Dit kan afgegee word by die kerkkantoor na die diens of Maandae tot Vrydae tussen 08h30 tot 13h30. Om die aand so bekostigbaar as moontlik te maak vra ons skenkings of borge uit die gemeenskap. Indien jy nie kan bywoon nie maar steeds deel wil wees van die aand kan jy 'n donasie of skenking maak.... Ons vra skenkings van die volgende: 1. Vars vrugtesap: Lemoen en pynappel sap. 2. Sodawater of Sprite 3. Lekkergoed vir die Pinnata's 4. Enige geskenke of pryse wat by die Meksikaanse tema inpas om op te veil. 5. Maalvleis. 6. Cupcakes vir die kinders om te versier as deel van die kinder-vermaak.

Vergaderings

9 Februarie 2019

FBK vergadering 11 Februarie om 18h30 in die Raadsaal.

Bedieningskerkraadsvergadering 18 Februarie om 19h00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 25 Februarie om 19h00 in die Raadsaal.

Vergaderings

9 Februarie 2019

FBK vergadering 11 Februarie om 18h30 in die Raadsaal.

Bedieningskerkraadsvergadering 18 Februarie om 19h00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 25 Februarie om 19h00 in die Raadsaal.

Vervoer

22 Januarie 2019

Vervoer word benodig vir ’n tiener meisie vanaf Hoërskool Dinamika tot in Raceview in die middae na skool. Skakel Heleen Jordaan 072 129 4345.

Vervoer

22 Januarie 2019

Vervoer word benodig vir ’n tiener meisie vanaf Hoërskool Dinamika tot in Raceview in die middae na skool. Skakel Heleen Jordaan 072 129 4345.

Kolwyntjie Projek Laerskool Randhart

22 Januarie 2019

By Laerskool Randhart is ‘n aantal behoeftige leerders wat tydens hulle verjaarsdae nie in die posisie is om verversings aan hulle klasse te voorsien nie. Daar word dus gevra dat dames wat beskikbaar is om te help met beurte om kolwyntjies aan klasse te voorsien, vir Anita Maritz sal skakel ( 011 864 1156 of 083 295 7256) sodat beurte gereël kan word. Elke dame kry gewoonlik hoogstens drie beurte per jaar. Ons vra julle welwillendheid vir hierdie verdienstelike saak.

Kolwyntjie Projek Laerskool Randhart

22 Januarie 2019

By Laerskool Randhart is ‘n aantal behoeftige leerders wat tydens hulle verjaarsdae nie in die posisie is om verversings aan hulle klasse te voorsien nie. Daar word dus gevra dat dames wat beskikbaar is om te help met beurte om kolwyntjies aan klasse te voorsien, vir Anita Maritz sal skakel ( 011 864 1156 of 083 295 7256) sodat beurte gereël kan word. Elke dame kry gewoonlik hoogstens drie beurte per jaar. Ons vra julle welwillendheid vir hierdie verdienstelike saak.

Datums om oop te hou:

22 Januarie 2019

Ons beplan ’n Gemeente funksie Vrydag 15 Februarie 2019. Tema is Meksikaans. Verdere besonderhede sal nog deurgegee word. Ons benodig ook lidmate wat kan deel wees van die organisasie en ko-ordinering van die funksie. Kom gee jou naam op by die Kerkkantoor 011 879 9700. Eerste vergadering vir hierdie funksie is Sondag 20 Januarie 2019 na die erediens in die Raadsaal.

Datums om oop te hou:

22 Januarie 2019

Ons beplan ’n Gemeente funksie Vrydag 15 Februarie 2019. Tema is Meksikaans. Verdere besonderhede sal nog deurgegee word. Ons benodig ook lidmate wat kan deel wees van die organisasie en ko-ordinering van die funksie. Kom gee jou naam op by die Kerkkantoor 011 879 9700. Eerste vergadering vir hierdie funksie is Sondag 20 Januarie 2019 na die erediens in die Raadsaal.

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE

22 Januarie 2019

Vandag word die volgende diakens bevestig om te dien op die Bedieningskerkraad:

JM(Jolandi) du Plessis

JJP(Koos) Meyer

SW(Steve) Allnutt

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE

22 Januarie 2019

Vandag word die volgende diakens bevestig om te dien op die Bedieningskerkraad:

JM(Jolandi) du Plessis

JJP(Koos) Meyer

SW(Steve) Allnutt

VERGADERINGS

22 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

FBK vergadering 11 Februarie 2019 om 18h30 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

22 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

FBK vergadering 11 Februarie 2019 om 18h30 in die Raadsaal.

Pak ’n Sak

13 Januarie 2019

Ons herinner ons lidmate aan ons Pak ’n Sak projek. Vind blaadjie van die Pak ’n Sak inhoud in die afkondigings. Ons gee sowat 20 sakke per maand uit aan behoeftige gesinne in Suidheuwels.

Pak ’n Sak

13 Januarie 2019

Ons herinner ons lidmate aan ons Pak ’n Sak projek. Vind blaadjie van die Pak ’n Sak inhoud in die afkondigings. Ons gee sowat 20 sakke per maand uit aan behoeftige gesinne in Suidheuwels.

Datums om oop te hou:

13 Januarie 2019

Ons beplan ’n Gemeente funksie Vrydag 15 Februarie 2019. Tema is Meksikaans. Verdere besonderhede sal nog deurgegee word. Ons benodig ook lidmate wat kan deel wees van die organisasie en ko-ordinering van die funksie. Kom gee jou naam op by die Kerkkantoor 011 879 9700. Eerste vergadering vir hierdie funksie is Sondag 20 Januarie 2019 na die erediens in die Raadsaal.

Datums om oop te hou:

13 Januarie 2019

Ons beplan ’n Gemeente funksie Vrydag 15 Februarie 2019. Tema is Meksikaans. Verdere besonderhede sal nog deurgegee word. Ons benodig ook lidmate wat kan deel wees van die organisasie en ko-ordinering van die funksie. Kom gee jou naam op by die Kerkkantoor 011 879 9700. Eerste vergadering vir hierdie funksie is Sondag 20 Januarie 2019 na die erediens in die Raadsaal.

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

13 Januarie 2019

Liewe ouer, ons skep vanoggend direk na die diens in die DAK 'n geleentheid waar jy jou kinders by ons verskeie jeugbedienings kan inskryf: Lofkuikens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir ons kleuters; Lofland vir ons laerskool leerlinge; en Icon vir ons hoërskool leerlinge. Verder nooi ons jou uit om ook self aan te meld indien jy sou kans sien om ons in die komende jaar te help. Daar is heelwat diensgeleenhede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar jy betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons.

Registrasie: Lofkuikens, Loftjokkers, Lofland en ICON

13 Januarie 2019

Liewe ouer, ons skep vanoggend direk na die diens in die DAK 'n geleentheid waar jy jou kinders by ons verskeie jeugbedienings kan inskryf: Lofkuikens vir swanger Mammas tot peuters; Loftjokkers vir ons kleuters; Lofland vir ons laerskool leerlinge; en Icon vir ons hoërskool leerlinge. Verder nooi ons jou uit om ook self aan te meld indien jy sou kans sien om ons in die komende jaar te help. Daar is heelwat diensgeleenhede (buiten die aanbied van ‘n groepie) waar jy betrokke kan raak. Kom gesels gerus met ons.

VERGADERINGS:

13 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.
FBK vergadering 11 Februarie 2019 om 18h30 in die Raadsaal.

VERGADERINGS:

13 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.
FBK vergadering 11 Februarie 2019 om 18h30 in die Raadsaal.

Verlof leraars:

4 Januarie 2019

Ds Natalia is met verlof vanaf 01 Januarie tot 08 Januarie 2019. Skakel Frikkie Schroeder of kerkkantoor gedurende hierdie tyd. 

Verlof leraars:

4 Januarie 2019

Ds Natalia is met verlof vanaf 01 Januarie tot 08 Januarie 2019. Skakel Frikkie Schroeder of kerkkantoor gedurende hierdie tyd. 

Lidmaatskap Ontvang

4 Januarie 2019

Belydende lidmate Peter Houghton Thomas en Doreen May Susanna Venter (nou Thomas) vanaf NG Brackendal.

Lidmaatskap Ontvang

4 Januarie 2019

Belydende lidmate Peter Houghton Thomas en Doreen May Susanna Venter (nou Thomas) vanaf NG Brackendal.

Diakens

4 Januarie 2019

Die volgende Diakens het aanvaar en sal bevestig word op 20 Januarie 2019

JM (Jolandi) du Plessis

JJP (Koos) Meyer

SW (Steve) Allnutt

Diakens

4 Januarie 2019

Die volgende Diakens het aanvaar en sal bevestig word op 20 Januarie 2019

JM (Jolandi) du Plessis

JJP (Koos) Meyer

SW (Steve) Allnutt

VERGADERINGS

4 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

4 Januarie 2019

Sentrale Kerkraadsvergadering 28 Januarie 2019 om 19h00 in die Raadsaal.

Verlof leraars

7 Desember 2018

Ds Natalia is met verlof vanaf 14 Desember tot 17 Desember 2018 en 01 Januarie tot 07 Januarie 2019. Skakel Frikkie Schroeder gedurende hierdie tyd. 

Verlof leraars

7 Desember 2018

Ds Natalia is met verlof vanaf 14 Desember tot 17 Desember 2018 en 01 Januarie tot 07 Januarie 2019. Skakel Frikkie Schroeder gedurende hierdie tyd. 

Vakansiereëlings: Kerk-kantoor en Leraar

7 Desember 2018

Kerkkantoor: Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 27 Desember tot 31 Desember 2018. (Skakel Frikkie Schroeder 082 557 1953)

Vakansiereëlings: Kerk-kantoor en Leraar

7 Desember 2018

Kerkkantoor: Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 27 Desember tot 31 Desember 2018. (Skakel Frikkie Schroeder 082 557 1953)

KERSFEES PAK ’n SAK

7 Desember 2018

Daar word vrywilligers benodig om te help met verpakking van die Feestyd kospakkies op Saterdag 15 Desember 2018 om 07h30 by die kerk in die Dak. Ons benodig ook vrywilligers met bakkies om te help met die aflewering van die Feestyd Kospakkies na Dinokaneng, Suidheuwels asook Dinokaneng Kliprivier Midvaal op Saterdag die 15de Desember. Kontak vir Sampie 082 570 0016 en Lize 079 665 9607.

KERSFEES PAK ’n SAK

7 Desember 2018

Daar word vrywilligers benodig om te help met verpakking van die Feestyd kospakkies op Saterdag 15 Desember 2018 om 07h30 by die kerk in die Dak. Ons benodig ook vrywilligers met bakkies om te help met die aflewering van die Feestyd Kospakkies na Dinokaneng, Suidheuwels asook Dinokaneng Kliprivier Midvaal op Saterdag die 15de Desember. Kontak vir Sampie 082 570 0016 en Lize 079 665 9607.

NUWEJAARSDIENS

7 Desember 2018

Daar sal geen Nuwejaardiens wees die jaar op 1 Januarie 2019 nie. Die volgende NG Gemeentes in ons ring gaan dienste hê soos volg: NG Alberton-Wes: 31 Desember 23h30 NG Brackendal: 31 Desember om 18h00 NG Verwoerdpark: 31 Desember om 19h00

NUWEJAARSDIENS

7 Desember 2018

Daar sal geen Nuwejaardiens wees die jaar op 1 Januarie 2019 nie. Die volgende NG Gemeentes in ons ring gaan dienste hê soos volg: NG Alberton-Wes: 31 Desember 23h30 NG Brackendal: 31 Desember om 18h00 NG Verwoerdpark: 31 Desember om 19h00

KERSDAG DIENS

7 Desember 2018

Dinsdag 25 Desember 2018 om 08h00

KERSDAG DIENS

7 Desember 2018

Dinsdag 25 Desember 2018 om 08h00

KERKRAADSAKE

7 Desember 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 03 Desember 2018 is die volgende diakens verkies om te dien op die Bedieningskerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 23 Desember 2018 om bevestig te word op 20 Januarie 2019: JM(Jolandi) du Plessis JJP(Koos) Meyer W(Willem) Da Veiga SW(Steve) Allnutt

KERKRAADSAKE

7 Desember 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 03 Desember 2018 is die volgende diakens verkies om te dien op die Bedieningskerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 23 Desember 2018 om bevestig te word op 20 Januarie 2019: JM(Jolandi) du Plessis JJP(Koos) Meyer W(Willem) Da Veiga SW(Steve) Allnutt

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE

7 Desember 2018

Vandag word die volgende diakens bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad: W de Kock M Wessels

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE

7 Desember 2018

Vandag word die volgende diakens bevestig om te dien op die Sentrale Kerkraad: W de Kock M Wessels

HUIS TE HUUR

30 November 2018

3 Slaapkamer, 2 badkamer met swembad teen R11 000 per maand. Skakel Sonette 082 836 6381 (In ’n veilige sekuriteits area.)

HUIS TE HUUR

30 November 2018

3 Slaapkamer, 2 badkamer met swembad teen R11 000 per maand. Skakel Sonette 082 836 6381 (In ’n veilige sekuriteits area.)

VERBLYF/WERK

30 November 2018

Dame met 13 jarige seun is op soek na ’n tuinwoonstel om te huur. Sy is ook op soek na ’n werksgeleentheid. Kontak Linda 071 676 4987

VERBLYF/WERK

30 November 2018

Dame met 13 jarige seun is op soek na ’n tuinwoonstel om te huur. Sy is ook op soek na ’n werksgeleentheid. Kontak Linda 071 676 4987

DOOP VANDAG

30 November 2018

Baie geluk aan die ouers met die doop van hulle babas. Lené Oosthuizen babadogtertjie van Leon en Cherise Oosthuizen Evan Bester babaseuntjie van Anneme en Lee Bester.

DOOP VANDAG

30 November 2018

Baie geluk aan die ouers met die doop van hulle babas. Lené Oosthuizen babadogtertjie van Leon en Cherise Oosthuizen Evan Bester babaseuntjie van Anneme en Lee Bester.

NUWE LIDMATE

26 November 2018

Belydende Lidmate Frederik Jacobus van Zyl en Christina Wilhelmina Fourie (nou van Zyl) vanaf NG FochvilleNoord.

NUWE LIDMATE

26 November 2018

Belydende Lidmate Frederik Jacobus van Zyl en Christina Wilhelmina Fourie (nou van Zyl) vanaf NG FochvilleNoord.

VERGADERING

26 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

VERGADERING

26 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

VERBLYF/WERK

26 November 2018

Dame met 13 jarige seun is op soek na ’n tuinwoonstel om te huur. Sy is ook op soek na ’n werksgeleentheid. Kontak Linda 071 676 4987

VERBLYF/WERK

26 November 2018

Dame met 13 jarige seun is op soek na ’n tuinwoonstel om te huur. Sy is ook op soek na ’n werksgeleentheid. Kontak Linda 071 676 4987

Gebeure in en om die kerk…

21 November 2018

Na aanleiding van veranderde behoeftes en geleenthede wat hulle voordoen, wil die Sentrale Kerkraad graag die volgende onder die gemeente se aandag bring:

 • Met die bediening aan jong gesinne as een van die fokus-areas van die gemeente het die Kerkraad besluit om ‘n meer funksionele Gesinslokaal binne die kerk te bou om die huidige Moederskamer te vervang.  Met die verandering van die liturgiese ruimte vorm die huidige Moederskamer nie meer ‘n eenheid met die kerkruimte nie.  Planne vir die nuwe Gesinslokaal sal binnekort beskikbaar wees.

 

 • Daar is besluit dat die Loftjokkers se bediening in die toekoms na die huidige Moederskamer sal skuif.  Die lokaal sal ook vir ander geleenthede gebruik kan word.

 

 • Die tydelike gebou wat op die parkeerterrein was is vir ‘n geruime tyd reeds net deur die Loftjokkers gebruik.  Met die verskuiwing van die Loftjokkers was dit moontlik om die tydelike gebou te verkoop.  Die tydelike gebou is reeds gedurende die afgelope week deur die koper verwyder.

 

 • Die Phantomstraat pastorie gaan in ‘n gemeenskapsentrum ingerig word wat gaan fokus op berading en terapie dienste.  Daar gaan ook enkele meerdoelige lokale en kantore beskikbaar wees wat verhuur sal word.  Die beplanning is dat daar ook later ‘n koffiewinkel daar gaan wees.  Die verkoop van die tydelike gebou beteken dat ons meer spasie beskikbaar gaan hê om die parkeerterreine vir die sentrum en die koffie-winkel in te rig.

 

 • Die registrasie van Jahwe Rapha Centre NPC as publieke weldaadsorganisasie, sowel as die registrasie van Jahwe Rapha onder Artikel 18A van die Inkomstebelasting wetgewing is afgehandel.  Die Kerkraad het die besluit geneem dat alle missionêre-en gemeenskapdiens aksies van NGKAS in die toekoms deur Jahwe Rapha hanteer sal word.  Daar is verskeie redes hiervoor, maar hoofsaaklik om dit makliker te maak om ook ondersteuning van buite die kerkgemeenskap vir ons gemeenskapdiensaksies te kan beding.

 

 • Die naam Jahwe Rapha beteken God Genees.  Die naam was oorspronklik gekies om die aard van die dienste waarvoor Jahwe Rapha aanvanklik gestig is, naamlik beradingsdienste, te weerspieël.  Met die besluit dat Jahwe Rapha nou nie net beradingsdienste, maar ook al die gemeente se gemeenskapsbetrokkenheid sal hanteer, is daar gevoel dat ons moet oorweging skenk daaraan om die naam van Jahwe Rapha te verander.  Die gedagte is dat die nuwe naam, indien ons dit enigsins sou verander, die meer omvangryke dienste sal beskryf.

 

 • Die gemeente word dus uitgenooi om voorstelle vir ‘n nuwe naam vir Jahwe Rapha teen 4 Desember by die Kerkkantoor in te dien.  Die nuwe naam sal aan die begin van volgende jaar aangekondig word en die persoon wat die naam wat gekies word voorstel, sal ‘n bedrag van R1 000 ontvang.

Gebeure in en om die kerk…

21 November 2018

Na aanleiding van veranderde behoeftes en geleenthede wat hulle voordoen, wil die Sentrale Kerkraad graag die volgende onder die gemeente se aandag bring:

 • Met die bediening aan jong gesinne as een van die fokus-areas van die gemeente het die Kerkraad besluit om ‘n meer funksionele Gesinslokaal binne die kerk te bou om die huidige Moederskamer te vervang.  Met die verandering van die liturgiese ruimte vorm die huidige Moederskamer nie meer ‘n eenheid met die kerkruimte nie.  Planne vir die nuwe Gesinslokaal sal binnekort beskikbaar wees.

 

 • Daar is besluit dat die Loftjokkers se bediening in die toekoms na die huidige Moederskamer sal skuif.  Die lokaal sal ook vir ander geleenthede gebruik kan word.

 

 • Die tydelike gebou wat op die parkeerterrein was is vir ‘n geruime tyd reeds net deur die Loftjokkers gebruik.  Met die verskuiwing van die Loftjokkers was dit moontlik om die tydelike gebou te verkoop.  Die tydelike gebou is reeds gedurende die afgelope week deur die koper verwyder.

 

 • Die Phantomstraat pastorie gaan in ‘n gemeenskapsentrum ingerig word wat gaan fokus op berading en terapie dienste.  Daar gaan ook enkele meerdoelige lokale en kantore beskikbaar wees wat verhuur sal word.  Die beplanning is dat daar ook later ‘n koffiewinkel daar gaan wees.  Die verkoop van die tydelike gebou beteken dat ons meer spasie beskikbaar gaan hê om die parkeerterreine vir die sentrum en die koffie-winkel in te rig.

 

 • Die registrasie van Jahwe Rapha Centre NPC as publieke weldaadsorganisasie, sowel as die registrasie van Jahwe Rapha onder Artikel 18A van die Inkomstebelasting wetgewing is afgehandel.  Die Kerkraad het die besluit geneem dat alle missionêre-en gemeenskapdiens aksies van NGKAS in die toekoms deur Jahwe Rapha hanteer sal word.  Daar is verskeie redes hiervoor, maar hoofsaaklik om dit makliker te maak om ook ondersteuning van buite die kerkgemeenskap vir ons gemeenskapdiensaksies te kan beding.

 

 • Die naam Jahwe Rapha beteken God Genees.  Die naam was oorspronklik gekies om die aard van die dienste waarvoor Jahwe Rapha aanvanklik gestig is, naamlik beradingsdienste, te weerspieël.  Met die besluit dat Jahwe Rapha nou nie net beradingsdienste, maar ook al die gemeente se gemeenskapsbetrokkenheid sal hanteer, is daar gevoel dat ons moet oorweging skenk daaraan om die naam van Jahwe Rapha te verander.  Die gedagte is dat die nuwe naam, indien ons dit enigsins sou verander, die meer omvangryke dienste sal beskryf.

 

 • Die gemeente word dus uitgenooi om voorstelle vir ‘n nuwe naam vir Jahwe Rapha teen 4 Desember by die Kerkkantoor in te dien.  Die nuwe naam sal aan die begin van volgende jaar aangekondig word en die persoon wat die naam wat gekies word voorstel, sal ‘n bedrag van R1 000 ontvang.

NUWE LIDMATE

17 November 2018

Belydende Lidmaat Adel Maritz nou Geere vanaf NG Bonaeropark.

NUWE LIDMATE

17 November 2018

Belydende Lidmaat Adel Maritz nou Geere vanaf NG Bonaeropark.

KERKRAADSAKE

17 November 2018

Vandag word Chris du Plessis bevestig as Ouderling op die Sentrale Kerkraad om te dien tot 12 November 2022.

KERKRAADSAKE

17 November 2018

Vandag word Chris du Plessis bevestig as Ouderling op die Sentrale Kerkraad om te dien tot 12 November 2022.

VERGADERING

17 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

VERGADERING

17 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

CONFESSIO 2019

13 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens vandag in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

13 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens vandag in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

TIENDEMAAND

13 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…” C L Leipoldt In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens d

TIENDEMAAND

13 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…” C L Leipoldt In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens d

KERSSANGDIENS 25 November 09:00 - ‘Kersfees in Afrika’

13 November 2018

Ons Kerssangdiens is hierdie jaar 09h00 tydens ons Erediens. Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERSSANGDIENS 25 November 09:00 - ‘Kersfees in Afrika’

13 November 2018

Ons Kerssangdiens is hierdie jaar 09h00 tydens ons Erediens. Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

VERGADERINGS

13 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 26 November 2018.

VERGADERINGS

13 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 26 November 2018.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

13 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

13 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

KERKRAADSAKE

13 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018: W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

KERKRAADSAKE

13 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018: W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

TIENDEMAAND

2 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo...”
C L Leipoldt
In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!
Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. 

TIENDEMAAND

2 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo...”
C L Leipoldt
In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!
Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. 

CONFESSIO 2019

2 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal.

Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word.

Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

2 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal.

Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word.

Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

POTJIE-JOL KUIER

2 November 2018

Kom deel in in die jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk.

Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.”

R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete.

Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreikaksies.
Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

POTJIE-JOL KUIER

2 November 2018

Kom deel in in die jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk.

Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.”

R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete.

Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreikaksies.
Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

2 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet.
Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees.
Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie.
Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

2 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet.
Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees.
Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie.
Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

KERSSANGDIENS

2 November 2018

25 November 09:00 .     ‘Kersfees in Afrika’
Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERSSANGDIENS

2 November 2018

25 November 09:00 .     ‘Kersfees in Afrika’
Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERKRAADSAKE

2 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende

diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018:

W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

KERKRAADSAKE

2 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende

diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018:

W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

VERGADERINGS

2 November 2018

Bedieningskerkraads vergadering
5 Nov 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

2 November 2018

Bedieningskerkraads vergadering
5 Nov 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

BELYDENIS AFLEGGING

2 November 2018

Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van geloof af:

Carla Hatting

Chalandre Radyn

Daniel Louw

Jaco Wessels

Leë-Ann Minnie

Meghan Pretorius

Michael Jonker

Niko Pieters

Walter Schrader

Baie welkom as Belydende Lidmate van Alberton-Suid!

BELYDENIS AFLEGGING

2 November 2018

Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van geloof af:

Carla Hatting

Chalandre Radyn

Daniel Louw

Jaco Wessels

Leë-Ann Minnie

Meghan Pretorius

Michael Jonker

Niko Pieters

Walter Schrader

Baie welkom as Belydende Lidmate van Alberton-Suid!

ICON GELUKWENSE

26 Oktober 2018

Ons wil graag vir al ons ICON tieners gelukwens met hulle wonderlike akademiese-, kultuur -, en sport-prestasies en toekennings vir die jaar. Julle maak ons voorwaar trots!

ICON GELUKWENSE

26 Oktober 2018

Ons wil graag vir al ons ICON tieners gelukwens met hulle wonderlike akademiese-, kultuur -, en sport-prestasies en toekennings vir die jaar. Julle maak ons voorwaar trots!

Gras parkering

26 Oktober 2018

BAIE BELANGRIK die gras parkering agter die kerk gaan toegespan wees vir die belydenis aflegging.

Gras parkering

26 Oktober 2018

BAIE BELANGRIK die gras parkering agter die kerk gaan toegespan wees vir die belydenis aflegging.

BELYDENIS AFLEGGING

26 Oktober 2018

Graag nooi ons al die familie en vriende van ons Confessio groep van 2018 om hulle belydenis aflegging te kom bywoon. Dit sal op Sondag, 4 November om 09:00 plaasvind.

BELYDENIS AFLEGGING

26 Oktober 2018

Graag nooi ons al die familie en vriende van ons Confessio groep van 2018 om hulle belydenis aflegging te kom bywoon. Dit sal op Sondag, 4 November om 09:00 plaasvind.

CONFESSIO 2019

26 Oktober 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

26 Oktober 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

26 Oktober 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

26 Oktober 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

POTJIE-JOL KUIER

26 Oktober 2018

Kom deel in in ons jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk. Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.” R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete. Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreik aksies. Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

POTJIE-JOL KUIER

26 Oktober 2018

Kom deel in in ons jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk. Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.” R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete. Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreik aksies. Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

Lidmate Debietorder

26 Oktober 2018

Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. let dat die aftrekking op 1 November gaan gebeur.

Lidmate Debietorder

26 Oktober 2018

Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. let dat die aftrekking op 1 November gaan gebeur.

C L Leipoldt

26 Oktober 2018

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

C L Leipoldt

26 Oktober 2018

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

TIENDEMAAND

26 Oktober 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…”

TIENDEMAAND

26 Oktober 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…”

VERGADERINGS

26 Oktober 2018

Bedieningskerkraadsvergadering 05 November 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

26 Oktober 2018

Bedieningskerkraadsvergadering 05 November 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIGSTAD

15 Oktober 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van Tutela bied ’n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00 Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018

Plek: Ligstad Saal

Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkantoor beskikbaar.

LIGSTAD

15 Oktober 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van Tutela bied ’n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00 Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018

Plek: Ligstad Saal

Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkantoor beskikbaar.

28 OKTOBER 2018

15 Oktober 2018

Erediens deur Ds. Natalia Strydom met Rina Hugo. Dit vind plaas in samewerking met die Christelike Seemans Organisasie.

28 OKTOBER 2018

15 Oktober 2018

Erediens deur Ds. Natalia Strydom met Rina Hugo. Dit vind plaas in samewerking met die Christelike Seemans Organisasie.

TIENDEMAAND

15 Oktober 2018

Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo, ..... (C L Leipoldt)

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds.

Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

Die Tiendemaand Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar.

TIENDEMAAND

15 Oktober 2018

Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo, ..... (C L Leipoldt)

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds.

Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

Die Tiendemaand Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar.

KERKRAADSAKE

15 Oktober 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

 • CR du Plessis
 • PD Klut

KERKRAADSAKE

15 Oktober 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

 • CR du Plessis
 • PD Klut

VERGADERINGS

15 Oktober 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

15 Oktober 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIGSTAD

21 September 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van
la bied
n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00

Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018 Plek: Ligstad Saal
Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkan- toor beskikbaar.

LIGSTAD

21 September 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van
la bied
n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00

Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018 Plek: Ligstad Saal
Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkan- toor beskikbaar.

KUNSVEILING

21 September 2018

Eerskomende Woensdag (18:30 vir 19:00) by Sha-Mani hou die Tame Times hulle eerste Kunsveiling. Fondse is ten bate van verskeie NG gemeente gemeenskaps-projekte.

Skakel Theresa (011 724 0001) vir meer inligting.

KUNSVEILING

21 September 2018

Eerskomende Woensdag (18:30 vir 19:00) by Sha-Mani hou die Tame Times hulle eerste Kunsveiling. Fondse is ten bate van verskeie NG gemeente gemeenskaps-projekte.

Skakel Theresa (011 724 0001) vir meer inligting.

GOLF DAG

21 September 2018

Eerskomende Donderdag vind die jaarlikse Tame Times Community Cup Golf Dag plaas by Reading Country Club.

Die Kerk behartig die kos- stalletjies op die dag so kom gerus deur indien julle speel. In- dien daar nog enige skenkings vir pryse (ketels, broodroosters, mikrogolf-oonde, ens.) sal dit baie welkom wees. Kontak die Kerk- kantoor vir meer inligting.

GOLF DAG

21 September 2018

Eerskomende Donderdag vind die jaarlikse Tame Times Community Cup Golf Dag plaas by Reading Country Club.

Die Kerk behartig die kos- stalletjies op die dag so kom gerus deur indien julle speel. In- dien daar nog enige skenkings vir pryse (ketels, broodroosters, mikrogolf-oonde, ens.) sal dit baie welkom wees. Kontak die Kerk- kantoor vir meer inligting.

KERKRAADSAKE

21 September 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

CR du Plessis

KERKRAADSAKE

21 September 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

CR du Plessis

VERGADERINGS

21 September 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

21 September 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

WEESGERUS UITREIK

24 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 Sept tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleen-theid. Sluitingsdatum 13 September. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

24 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 Sept tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleen-theid. Sluitingsdatum 13 September. Kontak Rentia vir meer inligting.

DOOPVOORBEREIDING

24 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondae 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

DOOPVOORBEREIDING

24 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondae 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

LIDMAATSKAP ONTVANG

24 Augustus 2018

Belydende Lidmaat Elsie Magretha Johanna Rademeyer (nou Grundling) vanaf NG Alberton-Wes. Belydende lidmaat Warren Schultz vanaf NG Kempton Hoogland. Belydende lidmaat Elmarie Swart (nou Schultz) vanaf NG Pongola.

LIDMAATSKAP ONTVANG

24 Augustus 2018

Belydende Lidmaat Elsie Magretha Johanna Rademeyer (nou Grundling) vanaf NG Alberton-Wes. Belydende lidmaat Warren Schultz vanaf NG Kempton Hoogland. Belydende lidmaat Elmarie Swart (nou Schultz) vanaf NG Pongola.

DAKTEATER

24 Augustus 2018

Eerskomende Vrydag-aand (31 Aug) om 19:00 hou ICON hulle jaarlikse DAKteater. Daar gaan ‘n spit wees met heerlike bykosse asook nagereg. Die kome-die-aand beloof om hope pret te wees vir die hele familie. Toegang is gratis, maar ons vra dat lidmate donasies gee (kaartjies vir die publiek beloop R200). Besprekings moet voor 29 Aug gemaak word by Rentia. Fondse is ten bate van die Weesgerus uitreik.

DAKTEATER

24 Augustus 2018

Eerskomende Vrydag-aand (31 Aug) om 19:00 hou ICON hulle jaarlikse DAKteater. Daar gaan ‘n spit wees met heerlike bykosse asook nagereg. Die kome-die-aand beloof om hope pret te wees vir die hele familie. Toegang is gratis, maar ons vra dat lidmate donasies gee (kaartjies vir die publiek beloop R200). Besprekings moet voor 29 Aug gemaak word by Rentia. Fondse is ten bate van die Weesgerus uitreik.

GEBOUE EN TERREIN KOMMISIE

24 Augustus 2018

As deel van die gemeente se missie en visie het die Sentrale Kerkraad die behoefte aan ‘n Terrein en Geboue Kommisie geidentifiseer. In breë gaan die kommisie se werk oor die onderhoud, instandhouding en verfraaing van die kerkgeboue, pastorie en die tuin. Graag wil ons enige lidmate uitnooi om deel te wees van hierdie kom-missie. As jy dus ondervinding het in die boubedryf, elektries of riool sisteme sal ons jou insette waardeer. Kontak asb vir Ziggy Schrader by
082 335 2099.

GEBOUE EN TERREIN KOMMISIE

24 Augustus 2018

As deel van die gemeente se missie en visie het die Sentrale Kerkraad die behoefte aan ‘n Terrein en Geboue Kommisie geidentifiseer. In breë gaan die kommisie se werk oor die onderhoud, instandhouding en verfraaing van die kerkgeboue, pastorie en die tuin. Graag wil ons enige lidmate uitnooi om deel te wees van hierdie kom-missie. As jy dus ondervinding het in die boubedryf, elektries of riool sisteme sal ons jou insette waardeer. Kontak asb vir Ziggy Schrader by
082 335 2099.

WEESGERUS UITREIK

17 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

17 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

VERGADERINGS

17 Augustus 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 20 Augustus 2018 om 9:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

17 Augustus 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 20 Augustus 2018 om 9:00 in die Raadsaal.

DOOPVOORBEREIDING

17 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondag 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

DOOPVOORBEREIDING

17 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondag 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

PERSEEL OPRUIM

10 Augustus 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Baie dankie!

PERSEEL OPRUIM

10 Augustus 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Baie dankie!

WEESGERUS UITREIK

10 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

10 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

LOFKUIKENS WORD 1!

10 Augustus 2018

Ons wens tannie Marietjie van Wyk baie geluk met die wonderlike werk wat sy doen vir die Lofkuikens.

LOFKUIKENS WORD 1!

10 Augustus 2018

Ons wens tannie Marietjie van Wyk baie geluk met die wonderlike werk wat sy doen vir die Lofkuikens.

VERGADERINGS

10 Augustus 2018Sentrale Kerkraadsverga-dering 20 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

10 Augustus 2018Sentrale Kerkraadsverga-dering 20 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIDMAATSKAP ONTVANG

10 Augustus 2018

Belydende lidmaat Lana Mouton vanaf NG Durbanville.

LIDMAATSKAP ONTVANG

10 Augustus 2018

Belydende lidmaat Lana Mouton vanaf NG Durbanville.

EMOJI PREEK TEMA

10 Augustus 2018

Jy kan nie baie lank in jou dag vorder sonder om enige emosies te ervaar nie. Of dit nou woede, angs, blydskap of opge-wondenheid is: daagliks beleef ons emosies. Emosies is nie noodwendig goed of sleg nie, dit is 'n indikasie dat jou huidige ervaring belangrik is vir jou of betekenis in hou vir jou. As gelowiges glo ons dat Jesus beide goddelik en menslik was, maar met tye vergeet ons ook van sy menslikheid. Die Bybel vertel van 'n hele paar geleenthede waar Jesus sterk emosies beleef het. Kyk 'n mens met nuwe oë na die res van die Bybel dan besef 'n mens dat die Psalms niks anders as die "emoji" boek van die Bybel is nie. Hoe bied ons die Psalms op 'n relevante ma-nier aan vir kinders? Ons waag dit om saam te "speel" met die emoji's wat so bekend is. In die volgende paar weke herbesoek ons die Psalms met 'n moderne bril om te luister hoe die Here ons aanmaan om ons emosies te hanteer.

EMOJI PREEK TEMA

10 Augustus 2018

Jy kan nie baie lank in jou dag vorder sonder om enige emosies te ervaar nie. Of dit nou woede, angs, blydskap of opge-wondenheid is: daagliks beleef ons emosies. Emosies is nie noodwendig goed of sleg nie, dit is 'n indikasie dat jou huidige ervaring belangrik is vir jou of betekenis in hou vir jou. As gelowiges glo ons dat Jesus beide goddelik en menslik was, maar met tye vergeet ons ook van sy menslikheid. Die Bybel vertel van 'n hele paar geleenthede waar Jesus sterk emosies beleef het. Kyk 'n mens met nuwe oë na die res van die Bybel dan besef 'n mens dat die Psalms niks anders as die "emoji" boek van die Bybel is nie. Hoe bied ons die Psalms op 'n relevante ma-nier aan vir kinders? Ons waag dit om saam te "speel" met die emoji's wat so bekend is. In die volgende paar weke herbesoek ons die Psalms met 'n moderne bril om te luister hoe die Here ons aanmaan om ons emosies te hanteer.

WEESGERUS UITREIK

27 Julie 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

27 Julie 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

BELANGRIKE DATUMS

27 Julie 2018

1 Aug. Jong Volwassene byeenkoms by Tin Cup Rietvlei 18:30

4 Aug. ‘Gee jou hart’ Vroue Oggend 09:00

25 Aug. ‘Spring Cleaning’ 08:30.

1 Sept. Lente Makiti

7-9 Sept. Vroue Kamp

15 Sept. Lofland Lentedag Kuier

27 Sept. Tame Times Gholf Dag

29 Sept - 7 Okt Weesgerus uitreik en kamp

BELANGRIKE DATUMS

27 Julie 2018

1 Aug. Jong Volwassene byeenkoms by Tin Cup Rietvlei 18:30

4 Aug. ‘Gee jou hart’ Vroue Oggend 09:00

25 Aug. ‘Spring Cleaning’ 08:30.

1 Sept. Lente Makiti

7-9 Sept. Vroue Kamp

15 Sept. Lofland Lentedag Kuier

27 Sept. Tame Times Gholf Dag

29 Sept - 7 Okt Weesgerus uitreik en kamp

VERGADERINGS

27 Julie 2018

Lente Makiti vir Kos stalletjies koordineerders 6 Augustus om 18:00 in die Raadsaal.
Bedieningskerkraadvergadering 6 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

27 Julie 2018

Lente Makiti vir Kos stalletjies koordineerders 6 Augustus om 18:00 in die Raadsaal.
Bedieningskerkraadvergadering 6 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Kerkraadsake:

13 Julie 2018Op Kerkraadsvergadering van 25 Junie 2018 word SC Lindeque herkies om te dien as ouderling op die Bedieningskerkraad en MAC Beukes word verkies om te dien as Diaken op die Bedieningskerkraad. Hulle moet vandag ant-woord om bevestig te word op 22 Julie 2018.

Kerkraadsake:

13 Julie 2018Op Kerkraadsvergadering van 25 Junie 2018 word SC Lindeque herkies om te dien as ouderling op die Bedieningskerkraad en MAC Beukes word verkies om te dien as Diaken op die Bedieningskerkraad. Hulle moet vandag ant-woord om bevestig te word op 22 Julie 2018.

VERGADERINGS

13 Julie 2018Kerkraadsvergadering 23 Julie 2018 om 19:00 in die Raadsaal. Bedieningsvergadering 06 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

13 Julie 2018Kerkraadsvergadering 23 Julie 2018 om 19:00 in die Raadsaal. Bedieningsvergadering 06 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

PERSEEL OPRUIM

6 Julie 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Dankie by voorbaat!

PERSEEL OPRUIM

6 Julie 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Dankie by voorbaat!

KERKRAADSAKE

6 Julie 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Junie 2018 word SC Lindeque herkies om te dien as ouderling op die Bedieningskerkraad en MAC Beukes word verkies om te dien as Diaken op die Bedieningskerkraad om te antwoord 15 Julie en bevestig te word 22 Julie 2018.

KERKRAADSAKE

6 Julie 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 25 Junie 2018 word SC Lindeque herkies om te dien as ouderling op die Bedieningskerkraad en MAC Beukes word verkies om te dien as Diaken op die Bedieningskerkraad om te antwoord 15 Julie en bevestig te word 22 Julie 2018.