1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. ~~*~~ Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart.  Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek. ~~*~~ 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie; wees altyd ywerig om die Here te dien; dan sal jy ‘n toekoms hê, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. ~~*~~ 1 Kor. 3 : 9 - Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God ~~*~~ Johannes 1:1,14 - In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie ~~*~~ Matteus 18:19,20 - Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Mattheus 28: 20 - “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” ~~*~~ Efesiers 2: 8 - Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julleself nie;  Dit is 'n gawe van God….. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. ~~*~~ Openbaring 21: 20 - 21 - Hy wat hierdie dinge getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! Mag die onverdiende goedheid van die Here Jesus met julle almal wees. ~~*~~ Romeine 8:26,27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. ~~*~~ Psalm 59: 17 - Maar ék sal sing van U mag, elke môre sal ek jubel oor U trou, want U is vir my ‘n veilige vesting, ‘n skuilplek in tyd van nood. ~~*~~ I Johannes 5:4 - Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. ~~*~~ I Timoteus 2:8 - Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. ~~*~~ Psalms 113:3 - Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! ~~*~~ I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. ~~*~~ Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. ~~*~~ Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ‘n toevlug: ‘n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here laat dié wat vra na U wil, nie in die steek nie. ~~*~~ 1 Petrus 1:6, 7 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; ~~*~~ Openbaring 22 vers 21 - Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. ~~*~~ Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. ~~*~~ Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie; leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe. ~~*~~ I Johannes 4:11 - Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. ~~*~~ Matteus 6:6,7 - Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. ~~*~~ Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie— so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. ~~*~~ Matteus 6:5 - En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. ~~*~~ Psalm 50 : 23 - Die mens wat My eer, is die een wat lof as ‘n offer bring.  Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. ~~*~~ Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!!! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. ~~*~~ Filippense 4:7 - En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. ~~*~~ Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke more nuut ~~*~~ Pred. 2:13 - Dit het ek wel ingesien dat dit ‘n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, net soos lig ‘n mens meer baat as duisternis. ~~*~~ 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan—en hy het verder gegaan—maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. ~~*~~ Mattheus 10:42 - Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy belonging kry . Dit verseker Ek julle. ~~*~~ 2 Johannes 1 vers 6 - Liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit Sy gebod dat julle in die liefde moet lewe ~~*~~ Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ~~*~~ Jeremia 29:13 - En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. ~~*~~ II Timoteus 2:15 - Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou ~~*~~ Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God ~~*~~ Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is ~~*~~ 1 Petrus 1:6-9 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. ~~*~~ 1 Kor.15: 3 - 4 - Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die  Skrifte.  ~~*~~ Johannes 3:16 - Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. ~~*~~ Spreuke 19:20 - Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan he ~~*~~ 1 Petrus 5 :7 - Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ Mat. 11:28-30 - Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sah en my las is lig. ~~*~~ Johannes 15:4 - Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. ~~*~~ Mattheus 5:7 - Geseënd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. ~~*~~ Johannes 14:13, 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:5,6 - Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. ~~*~~ 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. ~~*~~ Filippense 3:13, 14 - Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. ~~*~~ Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red, die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. ~~*~~ Matteus 9:17 - ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. ~~*~~ Spreuke 4: 9-10 - Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As een val kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. ~~*~~ Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag, doen sonde; wie medelye het met die mens in nood, met hom gaan dit goed. ~~*~~ 1 Petrus 4 vers 9 - Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. ~~*~~ Jesaja 55: 8 - Ek ontferm My oor jou met ‘n liefde wat nooit vergaan nie sê die Here, Jou Verlosser. ~~*~~ Psalm 84 vers 9 - Here, almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob ~~*~~ Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. ~~*~~ Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; ~~*~~ Matteus: 19: 14 - Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. ~~*~~ Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. ~~*~~ I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. ~~*~~ Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. ~~*~~ Markus 11:22 - Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê. ~~*~~ Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies; lui mense word dwangarbeiders. ~~*~~ Matteus 7:7 - Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. ~~*~~ Jesaja 46:4 - “Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” ~~*~~ Romeine 6:13 - En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. ~~*~~ Psalm 5: 13 - U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. ~~*~~ Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. ~~*~~ Lukas 13:58 - Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik, sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie  oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. ~~*~~ Spreuke 4: 3,4 - Ek was ook eenkeer ‘n kind, my moeder se oogappel, haar enigste.  My vader het my toe ook geleer en vir my gesê: “Wat ek vir jou sê, moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe.  ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ Matteus: 28: 5 - 6 - Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.” ~~*~~ Romeine 8:38,39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. ~~*~~ Galasiers 5 vers 5 - Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. ~~*~~ Psalm 20 vers 6 - Ons sal juig oor u oorwinning en in die Naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. ~~*~~ Jesaja 54:10 - Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar My liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou lief het. ~~*~~ Lukas 22:31,32 - En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. ~~*~~ Romeine 15 : 13 - Mag God, dié bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. ~~*~~ 1Johannes 5:14, 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ Fil 4:12 -13 - Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te he om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te he sowel as omgebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. ~~*~~ Hebr. 13: 5 - Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het , God self het gesê: “ Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” ~~*~~ Markus 11:24 - Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. ~~*~~ Kyk na jou koning - Hy sê toe vir Joda: "Daar is julle Koning!" (Joh. 19:14) ~~*~~ Die God van vuur - Die HERE, die Lig van Israel en die Heilige Een, sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) ~~*~~ Johannes 16:23B, 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. ~~*~~ Joh.15: 16-17 - “Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ‘n doel gekies: julle moet ‘n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja, julle moet ‘n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak.” ~~*~~ Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; ~~*~~ Jeremia 33:3 - Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. ~~*~~ Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. ~~*~~ 1 Pet. 2:9 - Julle daarenteen, is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkonding van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na Sy wonderbare lig. ~~*~~ Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie, ploegland, jy moet bly wees en juig, want die Here het 'n wonder gedoen. ~~*~~ Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. ~~*~~ Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie; hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. ~~*~~ I Petrus 2:2 - Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei ~~*~~ Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. ~~*~~ Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God. ~~*~~ God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7) ~~*~~ Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie; hy kan jou nie red nie ~~*~~ I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie: wees altyd ywerig om die Here te dien: dan sal jy ‘n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie ~~*~~ Johannes 6: 37 - Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom: en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat my gestuur het. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jesaja 30:15B - Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie ~~*~~ Matteus 26:39 - En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. ~~*~~ Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ‘n eed aan jou beloof het. ~~*~~ Openbaring 3 vers 20 - Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My. ~~*~~ Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. ~~*~~ Psalms 71:14 - Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. ~~*~~ I Johannes 4:21 - En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. ~~*~~ Psalm 7 vers 7 - Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. ~~*~~ Psalm 121 vers 5 - Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. ~~*~~ Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te hê aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. ~~*~~ Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is, maar die wat teen Hom opstandig is, straf Hy Swaar. ~~*~~ 1 Petrus 4:12, 13 - Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. ~~*~~ Matteus 18:18, 19B, 20 - Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Psalm 135: 5 - 7 - “Ek weet die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode.  Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak weerligstrale vir die reën en bring die die wind te voorskyn.” ~~*~~ Rom.12: 12 - 13 - Verbly julle in die hoop; staan vas in die verdrukking; volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. ~~*~~ Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. ~~*~~ Matteus 11:28-30 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. ~~*~~ Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. ~~*~~ Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. ~~*~~ Jakobus 2 vers 1 - My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik ~~*~~ Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. ~~*~~ Spreuke 29: 7 - 'n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense, 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. ~~*~~ 2 Kronieke 20:21,22 - En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. ~~*~~ Psalm 116:17 - Ek wil U naam loof met 'n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep. ~~*~~ Spreuke 10 vers 4 - 'n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm; dit is vlyt wat ryk maak. ~~*~~ Psalms 150 - Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel! Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid! Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja! ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jerermia 29:11 - Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed en nie teenspoed nie: Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. ~~*~~ Mal. 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. ~~*~~ Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte, U word vergeet ek nie. ~~*~~ Spreuke: 12: 23 - Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend; die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies. ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ 1 Johannes 4: 8 - “Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is Liefde.” ~~*~~ Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. ~~*~~ Johannes 15:3 - Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. ~~*~~ Hooglied 8 : 7 - “Strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie.” ~~*~~ Spreuke 12 vers 28 - Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe, dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. ~~*~~ Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. ~~*~~ Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg  lewe.Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg lewe. ~~*~~ Jakobus 14: 7 - 8 - Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande,  sondaars en reinig julle harte huigelaars. ~~*~~ Romeine 12:1, 2 - Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. ~~*~~ Lukas 23: 47 - Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: “Hierdie man was werklik onskuldig.” ~~*~~ Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; ~~*~~ Jesaja 9: 5 - Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun  gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.   ~~*~~ Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. ~~*~~ Matteus 24:35 - Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. ~~*~~ Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. ~~*~~ Mattheus 5 : 3 - “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.” ~~*~~ Psalm 84:2-3 - Hoe lief het ek u Woning, Here Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die Lewende God. ~~*~~ Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: "Heilig, heilig, heilig is die HERE, die Almagtige." (Jes. 6:3) ~~*~~ 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. ~~*~~ Psalm 149:1,3-5 - Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter. Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. ~~*~~ Psalms 119:11 - Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ‘verskeidenheid van bedieninge, daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. ~~*~~ Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. ~~*~~ Genesis 28 15 - Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan. ~~*~~ Markus 10: 14 - “Hy het vir hulle gesê: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” ~~*~~ Jesaja 49 vers 16 - Ek het jou naam in My handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor My. ~~*~~ Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe." (Jes. 6:6-7) ~~*~~ Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. ~~*~~ Psalms 66:18,19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed. ~~*~~ Spreuke: 29: 22 - 23 - ’n Opvlieënde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is , doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ‘n val: nederigheid bring eer. ~~*~~ 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof, hoop en LIEFDE bly, hierdie drie.  En die grootste hiervan is die LIEFDE. ~~*~~ Spreuke 14 vers 20 - 'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. ~~*~~ Mat. 4: 4 - Mens leef nie met van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom ~~*~~ Eksodus 33 :14 - En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? ~~*~~ Psalms 116:1,2 - Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep. ~~*~~ Openbaring; 22; 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. ~~*~~ Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. ~~*~~ Johannes 15:7 - As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. ~~*~~ Johannes 14:21-24 - Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik. ~~*~~ Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! ~~*~~ Matt. 11:28 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal  julle rus gee. ~~*~~ Benut elke geleentheid - In julle vehouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. (Kol. 4:5) ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees, en toets My hierin sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. ~~*~~ I Johannes 5:14,15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) ~~*~~ Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. ~~*~~ Filippense 1:6 - omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus; ~~*~~ Psalm 100:1,2 - ‘n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. ~~*~~ Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. ~~*~~ Psalm 63 vers 5 - Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U Naam te prys. ~~*~~ Psalm 119 vers 35 - Laat my wandel volgens U gebooie, want daarin vind ek vreugde. ~~*~~ 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe. ~~*~~ Die openbarings 19:5b - Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot! ~~*~~ Halleluja Lied 35:1 - Die Heiland is gebore in stille Betlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy Seun, Sy Enige gegee het as Middelaar en Steun.  ~~*~~ Jeremia 29 vers 12 - Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor ~~*~~ Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. ~~*~~ I Johannes 4:7,8 - Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. ~~*~~

'n Christusfamilie wat anders leef

Error message

Notice: Undefined offset: 0 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/albertonsuid.com/www/html/sites/all/modules/counter-7.x-1.0-beta3/counter/counter.lib.inc).

Nuus

NUWE LIDMATE

17 November 2018

Belydende Lidmaat Adel Maritz nou Geere vanaf NG Bonaeropark.

NUWE LIDMATE

17 November 2018

Belydende Lidmaat Adel Maritz nou Geere vanaf NG Bonaeropark.

KERKRAADSAKE

17 November 2018

Vandag word Chris du Plessis bevestig as Ouderling op die Sentrale Kerkraad om te dien tot 12 November 2022.

KERKRAADSAKE

17 November 2018

Vandag word Chris du Plessis bevestig as Ouderling op die Sentrale Kerkraad om te dien tot 12 November 2022.

VERGADERING

17 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

VERGADERING

17 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 03 Desember 2018.

CONFESSIO 2019

13 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens vandag in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

13 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens vandag in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

TIENDEMAAND

13 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…” C L Leipoldt In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens d

TIENDEMAAND

13 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…” C L Leipoldt In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens d

KERSSANGDIENS 25 November 09:00 - ‘Kersfees in Afrika’

13 November 2018

Ons Kerssangdiens is hierdie jaar 09h00 tydens ons Erediens. Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERSSANGDIENS 25 November 09:00 - ‘Kersfees in Afrika’

13 November 2018

Ons Kerssangdiens is hierdie jaar 09h00 tydens ons Erediens. Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

VERGADERINGS

13 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 26 November 2018.

VERGADERINGS

13 November 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 26 November 2018.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

13 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

13 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

KERKRAADSAKE

13 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018: W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

KERKRAADSAKE

13 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018: W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

TIENDEMAAND

2 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo...”
C L Leipoldt
In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!
Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. 

TIENDEMAAND

2 November 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo...”
C L Leipoldt
In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!
Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. 

CONFESSIO 2019

2 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal.

Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word.

Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

2 November 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal.

Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word.

Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

POTJIE-JOL KUIER

2 November 2018

Kom deel in in die jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk.

Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.”

R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete.

Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreikaksies.
Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

POTJIE-JOL KUIER

2 November 2018

Kom deel in in die jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk.

Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.”

R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete.

Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreikaksies.
Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

2 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet.
Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees.
Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie.
Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

2 November 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet.
Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees.
Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie.
Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

KERSSANGDIENS

2 November 2018

25 November 09:00 .     ‘Kersfees in Afrika’
Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERSSANGDIENS

2 November 2018

25 November 09:00 .     ‘Kersfees in Afrika’
Nooi gerus al julle familie en vriende om ‘n spesiale Kerssangdiens saam met ons te kom deel.

KERKRAADSAKE

2 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende

diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018:

W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

KERKRAADSAKE

2 November 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 29 Oktober is die volgende

diakens gekies om te dien op die Sentrale Kerkraad. Hulle moet antwoord voor of op 18 November 2018 om bevestig te word op 09 Desember 2018:

W (Wybrand) de Kock PJ (Marais) Wessels

VERGADERINGS

2 November 2018

Bedieningskerkraads vergadering
5 Nov 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

2 November 2018

Bedieningskerkraads vergadering
5 Nov 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

BELYDENIS AFLEGGING

2 November 2018

Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van geloof af:

Carla Hatting

Chalandre Radyn

Daniel Louw

Jaco Wessels

Leë-Ann Minnie

Meghan Pretorius

Michael Jonker

Niko Pieters

Walter Schrader

Baie welkom as Belydende Lidmate van Alberton-Suid!

BELYDENIS AFLEGGING

2 November 2018

Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van geloof af:

Carla Hatting

Chalandre Radyn

Daniel Louw

Jaco Wessels

Leë-Ann Minnie

Meghan Pretorius

Michael Jonker

Niko Pieters

Walter Schrader

Baie welkom as Belydende Lidmate van Alberton-Suid!

ICON GELUKWENSE

26 Oktober 2018

Ons wil graag vir al ons ICON tieners gelukwens met hulle wonderlike akademiese-, kultuur -, en sport-prestasies en toekennings vir die jaar. Julle maak ons voorwaar trots!

ICON GELUKWENSE

26 Oktober 2018

Ons wil graag vir al ons ICON tieners gelukwens met hulle wonderlike akademiese-, kultuur -, en sport-prestasies en toekennings vir die jaar. Julle maak ons voorwaar trots!

Gras parkering

26 Oktober 2018

BAIE BELANGRIK die gras parkering agter die kerk gaan toegespan wees vir die belydenis aflegging.

Gras parkering

26 Oktober 2018

BAIE BELANGRIK die gras parkering agter die kerk gaan toegespan wees vir die belydenis aflegging.

BELYDENIS AFLEGGING

26 Oktober 2018

Graag nooi ons al die familie en vriende van ons Confessio groep van 2018 om hulle belydenis aflegging te kom bywoon. Dit sal op Sondag, 4 November om 09:00 plaasvind.

BELYDENIS AFLEGGING

26 Oktober 2018

Graag nooi ons al die familie en vriende van ons Confessio groep van 2018 om hulle belydenis aflegging te kom bywoon. Dit sal op Sondag, 4 November om 09:00 plaasvind.

CONFESSIO 2019

26 Oktober 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

CONFESSIO 2019

26 Oktober 2018

Ons voer ‘n ouergesprek met die groep van volgende jaar na afloop van die erediens op 11 November in die Raadsaal. Alle relevante inligting rakende 2019 se Confessio tieners sal met julle gedeel word. Dit is baie belangrik om hierdie gesprek by te woon.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

26 Oktober 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

SENIOR BEDERFDAG - 21 NOV 09:30

26 Oktober 2018

Ons nooi al die seniors om ‘n lekker bederfdag saam by die kerk te geniet. Dit beloof om ‘n baie spesiale geleentheid te wees. Daar sal goeie vermaak en ‘n lekker ete wees om die seniors behoorlik te bederf. Besprekings kan by Rentia gemaak word per WhatsApp of SMS by 082 454 8033 nie later as 11 November nie. Ons benodig hulp met die beplanning en voorbereiding van die dag, asook hulp op die dag. Indien jy kan help kontak asb. vir Rentia.

POTJIE-JOL KUIER

26 Oktober 2018

Kom deel in in ons jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk. Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.” R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete. Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreik aksies. Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

POTJIE-JOL KUIER

26 Oktober 2018

Kom deel in in ons jaarlikse potjiekos kompetisie op Sat 10 Nov van 13:30 tot laat op die gras by die kerk. Dit beloof soos in die verlede ‘n heerlike kuier te wees met goeie musiek, Izak du Plessis van RSG Monitor sal die sake wikkel en groot pryse is op die spel soos ‘n naweek by ‘n 4 Ster lodge en “River Rafting op die Vaal.” R100 per pot inskrywing en bring jou familie, vriende en miskien jou skoonma om saam te eet teen R75 per ete. Alle fondse gaan vir ons jeug se uitreik aksies. Kontak vir Marais Wessels by 082 601 1026.

Lidmate Debietorder

26 Oktober 2018

Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. let dat die aftrekking op 1 November gaan gebeur.

Lidmate Debietorder

26 Oktober 2018

Lidmate wat debietorder magtigings gegee het dat 10de maand offers per debietorder kan afgetrek moet asb. let dat die aftrekking op 1 November gaan gebeur.

C L Leipoldt

26 Oktober 2018

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

C L Leipoldt

26 Oktober 2018

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds. Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

TIENDEMAAND

26 Oktober 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…”

TIENDEMAAND

26 Oktober 2018

“Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo…”

VERGADERINGS

26 Oktober 2018

Bedieningskerkraadsvergadering 05 November 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

26 Oktober 2018

Bedieningskerkraadsvergadering 05 November 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIGSTAD

15 Oktober 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van Tutela bied ’n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00 Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018

Plek: Ligstad Saal

Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkantoor beskikbaar.

LIGSTAD

15 Oktober 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van Tutela bied ’n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00 Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018

Plek: Ligstad Saal

Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkantoor beskikbaar.

28 OKTOBER 2018

15 Oktober 2018

Erediens deur Ds. Natalia Strydom met Rina Hugo. Dit vind plaas in samewerking met die Christelike Seemans Organisasie.

28 OKTOBER 2018

15 Oktober 2018

Erediens deur Ds. Natalia Strydom met Rina Hugo. Dit vind plaas in samewerking met die Christelike Seemans Organisasie.

TIENDEMAAND

15 Oktober 2018

Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo, ..... (C L Leipoldt)

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds.

Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

Die Tiendemaand Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar.

TIENDEMAAND

15 Oktober 2018

Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand! Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, So blou en sonder wolke die hemel heerlik bo, ..... (C L Leipoldt)

In hierdie mooi tyd van die jaar betoon ons ook tradisioneel ons dankbaarheid teenoor ons Vader met spesiale dankoffers om Sy dienswerk te befonds.

Ons gemeente beleef vanjaar weereens die groot genade van die Here!

Die Tiendemaand Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar.

KERKRAADSAKE

15 Oktober 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

  • CR du Plessis
  • PD Klut

KERKRAADSAKE

15 Oktober 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

  • CR du Plessis
  • PD Klut

VERGADERINGS

15 Oktober 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

15 Oktober 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIGSTAD

21 September 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van
la bied
n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00

Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018 Plek: Ligstad Saal
Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkan- toor beskikbaar.

LIGSTAD

21 September 2018

Gesamentlike Funksie vir Seniorgroepe in Alberton area.

Ligstad nooi seniorgroepe uit om saam met hulle seniors aktiewe veroudering te vier.

Aletta Bosman van
la bied
n interaktiewe werkswinkel oor aktiewe veroudering vol inligting en pret aan.

Sy sal ook die handleiding oor die onderwerp te koop aanbied( opsioneel) op die dag @ R120.00

Ligte vroeë midddagete teen R50 pp as deel van die oggend verrigtinge.

Registreer asb. vir die oggend.

Betaling vir die ete sowel as vir die opsionele handleiding (R120) kan op die oggend gedoen word.

Datum: 19 Oktober 2018 Plek: Ligstad Saal
Tyd: 09:00 tot 12:30

Registrasie vorms by Alberton-Suid Kerkkan- toor beskikbaar.

KUNSVEILING

21 September 2018

Eerskomende Woensdag (18:30 vir 19:00) by Sha-Mani hou die Tame Times hulle eerste Kunsveiling. Fondse is ten bate van verskeie NG gemeente gemeenskaps-projekte.

Skakel Theresa (011 724 0001) vir meer inligting.

KUNSVEILING

21 September 2018

Eerskomende Woensdag (18:30 vir 19:00) by Sha-Mani hou die Tame Times hulle eerste Kunsveiling. Fondse is ten bate van verskeie NG gemeente gemeenskaps-projekte.

Skakel Theresa (011 724 0001) vir meer inligting.

GOLF DAG

21 September 2018

Eerskomende Donderdag vind die jaarlikse Tame Times Community Cup Golf Dag plaas by Reading Country Club.

Die Kerk behartig die kos- stalletjies op die dag so kom gerus deur indien julle speel. In- dien daar nog enige skenkings vir pryse (ketels, broodroosters, mikrogolf-oonde, ens.) sal dit baie welkom wees. Kontak die Kerk- kantoor vir meer inligting.

GOLF DAG

21 September 2018

Eerskomende Donderdag vind die jaarlikse Tame Times Community Cup Golf Dag plaas by Reading Country Club.

Die Kerk behartig die kos- stalletjies op die dag so kom gerus deur indien julle speel. In- dien daar nog enige skenkings vir pryse (ketels, broodroosters, mikrogolf-oonde, ens.) sal dit baie welkom wees. Kontak die Kerk- kantoor vir meer inligting.

KERKRAADSAKE

21 September 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

CR du Plessis

KERKRAADSAKE

21 September 2018

Op die Kerkraadsvergadering van 17 September is die volgende ouderlinge herkies om te antwoord voor of op 7 Oktober 2018 en bevestig te word op 18 November 2018:

CR du Plessis

VERGADERINGS

21 September 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

21 September 2018

Bedieningskerkraadvergadering 15 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

Sentrale Kerkraadsvergadering 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

WEESGERUS UITREIK

24 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 Sept tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleen-theid. Sluitingsdatum 13 September. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

24 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 Sept tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleen-theid. Sluitingsdatum 13 September. Kontak Rentia vir meer inligting.

DOOPVOORBEREIDING

24 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondae 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

DOOPVOORBEREIDING

24 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondae 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

LIDMAATSKAP ONTVANG

24 Augustus 2018

Belydende Lidmaat Elsie Magretha Johanna Rademeyer (nou Grundling) vanaf NG Alberton-Wes. Belydende lidmaat Warren Schultz vanaf NG Kempton Hoogland. Belydende lidmaat Elmarie Swart (nou Schultz) vanaf NG Pongola.

LIDMAATSKAP ONTVANG

24 Augustus 2018

Belydende Lidmaat Elsie Magretha Johanna Rademeyer (nou Grundling) vanaf NG Alberton-Wes. Belydende lidmaat Warren Schultz vanaf NG Kempton Hoogland. Belydende lidmaat Elmarie Swart (nou Schultz) vanaf NG Pongola.

DAKTEATER

24 Augustus 2018

Eerskomende Vrydag-aand (31 Aug) om 19:00 hou ICON hulle jaarlikse DAKteater. Daar gaan ‘n spit wees met heerlike bykosse asook nagereg. Die kome-die-aand beloof om hope pret te wees vir die hele familie. Toegang is gratis, maar ons vra dat lidmate donasies gee (kaartjies vir die publiek beloop R200). Besprekings moet voor 29 Aug gemaak word by Rentia. Fondse is ten bate van die Weesgerus uitreik.

DAKTEATER

24 Augustus 2018

Eerskomende Vrydag-aand (31 Aug) om 19:00 hou ICON hulle jaarlikse DAKteater. Daar gaan ‘n spit wees met heerlike bykosse asook nagereg. Die kome-die-aand beloof om hope pret te wees vir die hele familie. Toegang is gratis, maar ons vra dat lidmate donasies gee (kaartjies vir die publiek beloop R200). Besprekings moet voor 29 Aug gemaak word by Rentia. Fondse is ten bate van die Weesgerus uitreik.

GEBOUE EN TERREIN KOMMISIE

24 Augustus 2018

As deel van die gemeente se missie en visie het die Sentrale Kerkraad die behoefte aan ‘n Terrein en Geboue Kommisie geidentifiseer. In breë gaan die kommisie se werk oor die onderhoud, instandhouding en verfraaing van die kerkgeboue, pastorie en die tuin. Graag wil ons enige lidmate uitnooi om deel te wees van hierdie kom-missie. As jy dus ondervinding het in die boubedryf, elektries of riool sisteme sal ons jou insette waardeer. Kontak asb vir Ziggy Schrader by
082 335 2099.

GEBOUE EN TERREIN KOMMISIE

24 Augustus 2018

As deel van die gemeente se missie en visie het die Sentrale Kerkraad die behoefte aan ‘n Terrein en Geboue Kommisie geidentifiseer. In breë gaan die kommisie se werk oor die onderhoud, instandhouding en verfraaing van die kerkgeboue, pastorie en die tuin. Graag wil ons enige lidmate uitnooi om deel te wees van hierdie kom-missie. As jy dus ondervinding het in die boubedryf, elektries of riool sisteme sal ons jou insette waardeer. Kontak asb vir Ziggy Schrader by
082 335 2099.

WEESGERUS UITREIK

17 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

17 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n besonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

VERGADERINGS

17 Augustus 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 20 Augustus 2018 om 9:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

17 Augustus 2018

Sentrale Kerkraadsvergadering 20 Augustus 2018 om 9:00 in die Raadsaal.

DOOPVOORBEREIDING

17 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondag 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

DOOPVOORBEREIDING

17 Augustus 2018

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon. Die kursus hierdie kwartaal is op Sondag 16 en 30 Sep 2018 vanaf 09:00 tot 11:00. Kontak asseblief die kerkkantoor om in te skryf.

LIP SYNC BATTLE

17 Augustus 2018

Vrydag 24 Aug om 18:30 hou ons uitdunne vir die - Lip Sync Battle - wat by die Lente Makiti gaan plaasvind. Inskrywings-fooie vir die aand is slegs R10 en jy  kan ‘n kontant prys van R500 loslaan vir jou musikale vaardighede. Nooi gerus al jou vriende! Kontak vir Rentia vir meer inligting.

LIP SYNC BATTLE

17 Augustus 2018

Vrydag 24 Aug om 18:30 hou ons uitdunne vir die - Lip Sync Battle - wat by die Lente Makiti gaan plaasvind. Inskrywings-fooie vir die aand is slegs R10 en jy  kan ‘n kontant prys van R500 loslaan vir jou musikale vaardighede. Nooi gerus al jou vriende! Kontak vir Rentia vir meer inligting.

UITNODIGING NA DIE NAGMAAL

17 Augustus 2018

Daar vind vier handelinge by die nagmaal plaas (vgl Luk 24: 30): Neem, seën, breek en deel. Henri Nouwen suggereer dat dit juis is wat Christus met ons ook ook doen: Hy neem ons in sy arms, seën ons, gebruik ons gebrokenheid en deel ons as “wounded healers” uit vir die wêreld om te kan glo. Die nagmaal is ‘n geskenk van God, dit is soos manna. Dit is iets wat jy net kan kry en nooit kan koop nie. En ‘n mens se natuurlike reaksie op ‘n geskenk is dankbaarheid. Dankbaarheid vir die feit dat die drie-enige God die beloftes waarna die  nagmaal verwys ook aan ons toesê. (Geneem uit: Ontdekkings in die erediens, Wepener & Van der Merwe (eds), 2009, Lux Verbi, Pp224-226)

UITNODIGING NA DIE NAGMAAL

17 Augustus 2018

Daar vind vier handelinge by die nagmaal plaas (vgl Luk 24: 30): Neem, seën, breek en deel. Henri Nouwen suggereer dat dit juis is wat Christus met ons ook ook doen: Hy neem ons in sy arms, seën ons, gebruik ons gebrokenheid en deel ons as “wounded healers” uit vir die wêreld om te kan glo. Die nagmaal is ‘n geskenk van God, dit is soos manna. Dit is iets wat jy net kan kry en nooit kan koop nie. En ‘n mens se natuurlike reaksie op ‘n geskenk is dankbaarheid. Dankbaarheid vir die feit dat die drie-enige God die beloftes waarna die  nagmaal verwys ook aan ons toesê. (Geneem uit: Ontdekkings in die erediens, Wepener & Van der Merwe (eds), 2009, Lux Verbi, Pp224-226)

PERSEEL OPRUIM

10 Augustus 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Baie dankie!

PERSEEL OPRUIM

10 Augustus 2018

Ons benodig vrywilligers om te kom help om die perseel skoon en netjies te kry voor die Lente Makiti. Hou gerus Sat, 25 Aug van 08:30 oop om te kom help. Baie dankie!

WEESGERUS UITREIK

10 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

WEESGERUS UITREIK

10 Augustus 2018

Ons jaarlikse Weesgerus uitreik vind plaas van 29 September tot 7 Oktober. Kostes beloop R1,800 per tiener en almal is welkom vir ‘n be-sonderse uitreik geleentheid. Kontak Rentia vir meer inligting.

LOFKUIKENS WORD 1!

10 Augustus 2018

Ons wens tannie Marietjie van Wyk baie geluk met die wonderlike werk wat sy doen vir die Lofkuikens.

LOFKUIKENS WORD 1!

10 Augustus 2018

Ons wens tannie Marietjie van Wyk baie geluk met die wonderlike werk wat sy doen vir die Lofkuikens.

VERGADERINGS

10 Augustus 2018Sentrale Kerkraadsverga-dering 20 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

VERGADERINGS

10 Augustus 2018Sentrale Kerkraadsverga-dering 20 Augustus 2018 om 19:00 in die Raadsaal.

LIDMAATSKAP ONTVANG

10 Augustus 2018

Belydende lidmaat Lana Mouton vanaf NG Durbanville.

LIDMAATSKAP ONTVANG

10 Augustus 2018

Belydende lidmaat Lana Mouton vanaf NG Durbanville.

EMOJI PREEK TEMA

10 Augustus 2018

Jy kan nie baie lank in jou dag vorder sonder om enige emosies te ervaar nie. Of dit nou woede, angs, blydskap of opge-wondenheid is: daagliks beleef ons emosies. Emosies is nie noodwendig goed of sleg nie, dit is 'n indikasie dat jou huidige ervaring belangrik is vir jou of betekenis in hou vir jou. As gelowiges glo ons dat Jesus beide goddelik en menslik was, maar met tye vergeet ons ook van sy menslikheid. Die Bybel vertel van 'n hele paar geleenthede waar Jesus sterk emosies beleef het. Kyk 'n mens met nuwe oë na die res van die Bybel dan besef 'n mens dat die Psalms niks anders as die "emoji" boek van die Bybel is nie. Hoe bied ons die Psalms op 'n relevante ma-nier aan vir kinders? Ons waag dit om saam te "speel" met die emoji's wat so bekend is. In die volgende paar weke herbesoek ons die Psalms met 'n moderne bril om te luister hoe die Here ons aanmaan om ons emosies te hanteer.

EMOJI PREEK TEMA

10 Augustus 2018

Jy kan nie baie lank in jou dag vorder sonder om enige emosies te ervaar nie. Of dit nou woede, angs, blydskap of opge-wondenheid is: daagliks beleef ons emosies. Emosies is nie noodwendig goed of sleg nie, dit is 'n indikasie dat jou huidige ervaring belangrik is vir jou of betekenis in hou vir jou. As gelowiges glo ons dat Jesus beide goddelik en menslik was, maar met tye vergeet ons ook van sy menslikheid. Die Bybel vertel van 'n hele paar geleenthede waar Jesus sterk emosies beleef het. Kyk 'n mens met nuwe oë na die res van die Bybel dan besef 'n mens dat die Psalms niks anders as die "emoji" boek van die Bybel is nie. Hoe bied ons die Psalms op 'n relevante ma-nier aan vir kinders? Ons waag dit om saam te "speel" met die emoji's wat so bekend is. In die volgende paar weke herbesoek ons die Psalms met 'n moderne bril om te luister hoe die Here ons aanmaan om ons emosies te hanteer.

27 Julie 2018