Johannes 14:13, 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. ~~*~~ Rom.12: 12 - 13 - Verbly julle in die hoop; staan vas in die verdrukking; volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. ~~*~~ Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. ~~*~~ Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: "Heilig, heilig, heilig is die HERE, die Almagtige." (Jes. 6:3) ~~*~~ Spreuke 29: 7 - 'n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense, 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. ~~*~~ Johannes 6: 37 - Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom: en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat my gestuur het. ~~*~~ Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. ~~*~~ Halleluja Lied 35:1 - Die Heiland is gebore in stille Betlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy Seun, Sy Enige gegee het as Middelaar en Steun.  ~~*~~ 1 Petrus 4:12, 13 - Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. ~~*~~ Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie— so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. ~~*~~ Jesaja 30:15B - Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek. ~~*~~ Openbaring 3 vers 20 - Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My. ~~*~~ Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! ~~*~~ 1 Petrus 5 :7 - Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ Genesis 28 15 - Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Mal. 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. ~~*~~ Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. ~~*~~ Filippense 3:13, 14 - Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. ~~*~~ Psalms 66:18,19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed. ~~*~~ 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ‘verskeidenheid van bedieninge, daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. ~~*~~ Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. ~~*~~ 1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. ~~*~~ Spreuke: 29: 22 - 23 - ’n Opvlieënde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is , doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ‘n val: nederigheid bring eer. ~~*~~ Johannes 15:7 - As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. ~~*~~ Psalm 50 : 23 - Die mens wat My eer, is die een wat lof as ‘n offer bring.  Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. ~~*~~ Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; ~~*~~ Jesaja 46:4 - “Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” ~~*~~ Filippense 1:6 - omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus; ~~*~~ Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Matteus 7:7 - Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. ~~*~~ I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. ~~*~~ Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is ~~*~~ Psalm 20 vers 6 - Ons sal juig oor u oorwinning en in die Naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. ~~*~~ Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. ~~*~~ Openbaring 21: 20 - 21 - Hy wat hierdie dinge getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! Mag die onverdiende goedheid van die Here Jesus met julle almal wees. ~~*~~ Mat. 11:28-30 - Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sah en my las is lig. ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. ~~*~~ Spreuke: 12: 23 - Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend; die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies. ~~*~~ I Johannes 5:14,15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ Markus 10: 14 - “Hy het vir hulle gesê: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” ~~*~~ Psalm 63 vers 5 - Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U Naam te prys. ~~*~~ 1Johannes 5:14, 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. ~~*~~ Markus 11:24 - Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. ~~*~~ Mattheus 10:42 - Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy belonging kry . Dit verseker Ek julle. ~~*~~ Matteus 18:18, 19B, 20 - Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Psalm 135: 5 - 7 - “Ek weet die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode.  Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak weerligstrale vir die reën en bring die die wind te voorskyn.” ~~*~~ Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie; hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. ~~*~~ Spreuke 4: 9-10 - Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As een val kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. ~~*~~ Lukas 22:31,32 - En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. ~~*~~ Romeine 8:38,39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. ~~*~~ Psalms 113:3 - Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! ~~*~~ Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is, maar die wat teen Hom opstandig is, straf Hy Swaar. ~~*~~ Spreuke 12 vers 28 - Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe, dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. ~~*~~ Romeine 6:13 - En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. ~~*~~ Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg  lewe.Mense wat die wil van die Here doen, het ‘n afsku in iemand wat onwys optree: ‘n goddelose mens het ‘n afsku in dié wat reg lewe. ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God. ~~*~~ Jeremia 29:13 - En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. ~~*~~ I Johannes 4:7,8 - Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. ~~*~~ Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te hê aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. ~~*~~ Johannes 3:16 - Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. ~~*~~ Jesaja 54:10 - Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar My liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou lief het. ~~*~~ Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Johannes 15:4 - Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. ~~*~~ Psalm 7 vers 7 - Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. ~~*~~ Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. ~~*~~ 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. ~~*~~ Lukas 13:58 - Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik, sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie  oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. ~~*~~ 2 Kronieke 20:21,22 - En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. ~~*~~ Mattheus 5:7 - Geseënd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. ~~*~~ Hebr. 13: 5 - Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het , God self het gesê: “ Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” ~~*~~ Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!!! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. ~~*~~ Jesaja 55: 8 - Ek ontferm My oor jou met ‘n liefde wat nooit vergaan nie sê die Here, Jou Verlosser. ~~*~~ Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees, en toets My hierin sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. ~~*~~ I Timoteus 2:8 - Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. ~~*~~ Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) ~~*~~ 1 Johannes 4: 8 - “Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is Liefde.” ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. ~~*~~ Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. ~~*~~ Johannes 1:1,14 - In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. ~~*~~ Efesiers 2: 8 - Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julleself nie;  Dit is 'n gawe van God….. ~~*~~ Psalms 119:11 - Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. ~~*~~ Psalm 116:17 - Ek wil U naam loof met 'n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep. ~~*~~ Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. ~~*~~ Psalms 71:14 - Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. ~~*~~ Jakobus 14: 7 - 8 - Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande,  sondaars en reinig julle harte huigelaars. ~~*~~ Matteus 11:28-30 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. ~~*~~ Psalm 84 vers 9 - Here, almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob ~~*~~ Romeine 15 : 13 - Mag God, dié bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. ~~*~~ 2 Johannes 1 vers 6 - Liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit Sy gebod dat julle in die liefde moet lewe ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie; wees altyd ywerig om die Here te dien; dan sal jy ‘n toekoms hê, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. ~~*~~ 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom, want Hy sorg vir julle. ~~*~~ Psalms 116:1,2 - Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep. ~~*~~ Psalm 100:1,2 - ‘n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. ~~*~~ Mattheus 5 : 3 - “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.” ~~*~~ I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. ~~*~~ Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. ~~*~~ Psalms 150 - Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel! Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid! Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja! ~~*~~ Die God van vuur - Die HERE, die Lig van Israel en die Heilige Een, sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) ~~*~~ Psalm 59: 17 - Maar ék sal sing van U mag, elke môre sal ek jubel oor U trou, want U is vir my ‘n veilige vesting, ‘n skuilplek in tyd van nood. ~~*~~ 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe. ~~*~~ Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. ~~*~~ Jesaja 9: 5 - Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun  gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.   ~~*~~ 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. ~~*~~ Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. ~~*~~ Lukas 23: 47 - Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: “Hierdie man was werklik onskuldig.” ~~*~~ 1 Pet. 2:9 - Julle daarenteen, is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkonding van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na Sy wonderbare lig. ~~*~~ Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. ~~*~~ Mat. 4: 4 - Mens leef nie met van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom ~~*~~ Eksodus 33 :14 - En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? ~~*~~ Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies; lui mense word dwangarbeiders. ~~*~~ Johannes 14:21-24 - Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. ~~*~~ Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. ~~*~~ Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God ~~*~~ Psalm 84:2-3 - Hoe lief het ek u Woning, Here Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die Lewende God. ~~*~~ Openbaring; 22; 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ II Timoteus 2:15 - Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. ~~*~~ Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ~~*~~ God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7) ~~*~~ Matt. 11:28 - Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal  julle rus gee. ~~*~~ Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ‘n toevlug: ‘n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here laat dié wat vra na U wil, nie in die steek nie. ~~*~~ Spreuke van Salomo 3:5,6 - Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. ~~*~~ Matteus 6:5 - En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. ~~*~~ Spreuke 19:20 - Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan he ~~*~~ Die openbarings 19:5b - Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot! ~~*~~ Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.. ~~*~~ Matteus 9:17 - ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. ~~*~~ 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. ~~*~~ Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag, doen sonde; wie medelye het met die mens in nood, met hom gaan dit goed. ~~*~~ Spreuke 4: 3,4 - Ek was ook eenkeer ‘n kind, my moeder se oogappel, haar enigste.  My vader het my toe ook geleer en vir my gesê: “Wat ek vir jou sê, moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe.  ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik. ~~*~~ Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. ~~*~~ Openbaring 22 vers 21 - Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. ~~*~~ Matteus: 28: 5 - 6 - Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.” ~~*~~ Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart.  Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. ~~*~~ Romeine 8:26,27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. ~~*~~ Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte, U word vergeet ek nie. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; ~~*~~ Psalm 121 vers 5 - Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. ~~*~~ Pred. 2:13 - Dit het ek wel ingesien dat dit ‘n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, net soos lig ‘n mens meer baat as duisternis. ~~*~~ Matteus 6:6,7 - Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. ~~*~~ Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie ~~*~~ Johannes 16:23B, 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. ~~*~~ 1 Petrus 4 vers 9 - Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. ~~*~~ Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. ~~*~~ Matteus 18:19,20 - Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. ~~*~~ Johannes 15:3 - Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. ~~*~~ Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ‘n eed aan jou beloof het. ~~*~~ Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe." (Jes. 6:6-7) ~~*~~ 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan—en hy het verder gegaan—maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. ~~*~~ Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. ~~*~~ Jerermia 29:11 - Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed en nie teenspoed nie: Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net %u2018n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. ~~*~~ 1 Petrus 1:6-9 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. ~~*~~ 1 Petrus 1:6, 7 - Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; ~~*~~ Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red, die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. ~~*~~ Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. ~~*~~ Fil 4:12 -13 - Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te he om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te he sowel as omgebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. ~~*~~ Jakobus 2 vers 1 - My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. ~~*~~ Galasiers 5 vers 5 - Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Jeremia 29 vers 12 - Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor ~~*~~ Psalm 119 vers 35 - Laat my wandel volgens U gebooie, want daarin vind ek vreugde. ~~*~~ Filippense 4:7 - En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. ~~*~~ Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke more nuut ~~*~~ Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; ~~*~~ Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie, ploegland, jy moet bly wees en juig, want die Here het 'n wonder gedoen. ~~*~~ Spreuke 14 vers 20 - 'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. ~~*~~ Psalm 5: 13 - U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. ~~*~~ Markus 11:22 - Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê. ~~*~~ Psalm 149:1,3-5 - Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter. Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. ~~*~~ Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. ~~*~~ Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie; leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe. ~~*~~ Matteus 26:39 - En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. ~~*~~ Hooglied 8 : 7 - “Strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie.” ~~*~~ Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie: wees altyd ywerig om die Here te dien: dan sal jy ‘n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie ~~*~~ Kyk na jou koning - Hy sê toe vir Joda: "Daar is julle Koning!" (Joh. 19:14) ~~*~~ Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. ~~*~~ 1 Kor.15: 3 - 4 - Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die  Skrifte.  ~~*~~ Joh.15: 16-17 - “Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ‘n doel gekies: julle moet ‘n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja, julle moet ‘n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak.” ~~*~~ I Johannes 4:21 - En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. ~~*~~ Mattheus 28: 20 - “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” ~~*~~ Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie; hy kan jou nie red nie ~~*~~ Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. ~~*~~ Matteus 24:35 - Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. ~~*~~ Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. ~~*~~ Spreuke 10 vers 4 - 'n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm; dit is vlyt wat ryk maak. ~~*~~ I Johannes 4:11 - Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. ~~*~~ Benut elke geleentheid - In julle vehouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. (Kol. 4:5) ~~*~~ Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. ~~*~~ Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou ~~*~~ 1 Kor. 3 : 9 - Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God ~~*~~ I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. ~~*~~ Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. ~~*~~ Romeine 12:1, 2 - Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. ~~*~~ Jesaja 49 vers 16 - Ek het jou naam in My handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor My. ~~*~~ Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. ~~*~~ Matteus: 19: 14 - Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. ~~*~~ Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank ~~*~~ Spreuke 18 vers 8 - Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik ~~*~~ Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. ~~*~~ I Johannes 5:4 - Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. ~~*~~ 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof, hoop en LIEFDE bly, hierdie drie.  En die grootste hiervan is die LIEFDE. ~~*~~ I Petrus 2:2 - Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei ~~*~~ Jeremia 33:3 - Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. ~~*~~

WELKOM TUIS

Bybel-Studie

Die bybelstudie wat hier aangebied word kan persoonlik of in bybelstudie groepe gebruik word.

Gesondheid

Print

Written by  Ds Jan Heenop

Inleidend

Gesondheid en genesing gaan oor dieselfde tema, maar dit verteenwoordig dikwels teenoorgesteldes in terme van die situasie waarin mense hulself bevind. Genesing is wat elkeen nodig het wat lei aan een of ander vorm van seer of swaarkry. Ons werk hierdie maand saam aan die tema van genesing en gesondheid, want daar is al by tye genoem dat die grootste vorm van rykdom, gesondheid is.

Genesing

In huise waar siekte werklik al diep spore gesny het, is genesing natuurlik ‘n tema wat belangrik is, maar soms met vrees benader word. Soms word daar gevra waar siekte vandaan kom en die antwoorde is soms afgelei uit die opinies wat die Jode gehandhaaf het in die Bybel, dat siekte die gevolg van sonde is of dat dit vanuit een of ander demoniese werking afkomstig is.

Genesing aan die ander kant is natuurlik ‘n hoopvolle gedagte, maar wanneer dit geassosieer word met ‘n skeefgetrekte teologie, kan selfs oor genesing met vrees gepraat word. Gelukkig gee Jesus self ander antwoorde oor siekte en genesing. Kom ons lees Joh 9:1-5.

Wat is Jesus se antwoord op die vraag oor die siekte en genesing van die blinde man?

Jakobus 1:12-18 toets ons oor hoe ons dink oor hoe God oor ons voel. Wat leer Jakobus ons?

‘n Hemelse dokter en ‘n aardse spreekkamer

Jesus genees en doen ook ander wonderwerke. Daarvoor is goeie redes. Die beste plek om dit te ondersoek is die Bybel. 1 Johannes 2:1-12 gee leidrade. Wat verstaan jy daaronder?

Jesus raak mense se siektes aan op geestelike vlak. Wat gebeur in Markus 2:1-12?

God as geneser elke dag

Genesing kan uit verskeie hoeke bespreek word, maar gelowiges wonder oor geloofsgenesing aan die een kant en aan God wat aan die ander kant genees. Wat klink reg as mens na verskeie teksgedeeltes kyk?Markus 3:1-5/5:34/5:39-41/6:5-6

Watter rol speel medici dus om mense te genees? Lees 1 Timoteus 5:23.

Samevattend

Siekte en genesing sny diep aan elke mens. Dis soos genetika, deel van die DNA van menswees. Onder die mat wegvee kan ons die tema egter ook nie. Die uitdaging is om met nugterheid daaroor te dink en lewensbesluite te neem. Die manier wat ons in elk geval na God en onsself kyk het baie te doen met hoe ons oor siekte en genesing dink.

Die uitdaging is om God te neem op Sy woord oor hoe Hy omgaan met mense in nood. Ontdek God ook in die wyse waarop jy oor siekte en genesing dink!

Print

Die Christelike Huisgesin

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

VIR OPLEES / TUISVOORBEREIDING

1. Dinge wat die gesin versteur of verwoes:

* Jaloesie en Haat - Genesis 4:3-8

* Gebrek aan respek vir ouers - Genesis 9:21-22

* Opstand en Selfsug - Genesis 27:1-41

* Dissipline - gebrek - 1 Samuel 2:22-25

* Persoonlike ambisie - Rigters 9:1-5

* Materialisme - 1 Timoteus 6:6-10

 

VIR WYKSBESPREKING

1. Hoe raak die bekering van die hoof van ‘n huishouding die res van die gesin?

Lees Handelinge 16:14-15, 16:31-34, 18:8

2. Behoort al die kinders van gelowige ouers aan God? Watter rol speel God se liefde en genade hier?

Lees 1 Kor. 7:14, 1 Tim. 3:4-5, 12 en Titus 1:6

3. Watter rol speel “orde” in:

* U huis?

* U kinders se huis?

* By u kleinkinders?

4. Gesels ‘n biejie saam oor u kinders/kleinkinders se geloofslewe.

5. Wat kan u nog daaraan doen?

6. Sluit af met gebed.

Print

Die Laaste Oordeel

Print

Written by  Ds Jan Heenop

Matteus 25:31-46

Inleidend

Die laaste oordeel klink geweldig “veroordelend”.  Dis gebeure wat afspeel waar Jesus skape en bokke skei met die betekenis dat die goeies eenkant en die slegtes aan die ander kant te stane kom.  Die skape, aan die regterkant, word gevra watter verskil hulle aan die mense om hulle se lewens gemaak het…en so ook die span diere aan die linkerkant.  Almal probeer verduidelik hoe hulle dit aan Jesus moes doen, maar Hy antwoord dat hulle dit aan dié moes doen óm hulle, sonder die Jesus titel op hul koppe.  Dis nou waar ons is hier in Stilbaai.

‘n Oordeel van watter aard?

Kan die oordeel op ons betrekking hê?  As ons sou beweer dat dit nie so is nie, kan ons eintlik maar die hele Bybel relativeer en niks daarvan opneem as opdrag nie.   Nee wat, die opdrag is vir ons, en glo my dis nie die mense in Jesus klere wat gehelp moet word nie!  Hulle is reeds geholpe, inteendeel, dié in Jesus klere moet die opdrag uitvoer, die vlag dra, in die koor sing, help om die boot geroei te kry en nie terugsit as passasiers nie.  Maar kan ons iets leer uit die teksgedeelte?

Dit klink of Jesus self hier aan die woord is.  Indien dit só is, moet ons aanvaar hy besef dat die “wederkoms” nie binne 10 jaar gaan wees vanaf die uitsprake nie.   Hy weet dus dat dít wat hy sê, waarde inhou vir die wyse waarop die gelowiges na hulself, mekaar en dié buite hul geloofskring moet kyk.  Dit gaan dan ‘n verskil maak in die hele gemeenskap se bestaan.   Ek luister die afgelope paar dae na die verslae oor die natuurramp in New York en die politici.  Die een klink slim en wil vertel wat ander moet doen, maar President Obama, is besig om planne in plek te kry om die nood aan te spreek.  Ervaar jy ook dat daar hope mense is wat gereeld wil vertel wie wát alles moet doen, maar nie hul hande wil vuil maak en die werk doen nie?  Hierdie teks gaan oor moue oprol met die regte gesindheid…waar is jy?  ‘n Ander verhaal word vertel van ‘n persoon wat geweld gebruik om mishandeling te bekamp.  Hoe maak mens ‘n verskil?

Saamdink dat die rook draai

Kom ons steek ‘n pypie op en dink bietjie saam oor hierdie gedeelte.  Lees die teksgedeelte in die groep. Watter van die onderskeie uitdagings moet aandag geniet in ons dorp?   Waaraan het jy al aandag gegee? Hoe motiveer ons mense wat nie wil help nie, maar kan om te begin, help om ‘n verskil te maak aan mense se lewens wat nie eers weet wat hulle nodig het nie?

Jy sien, Jesus het geweet wat kom…Sy dissipels het net gesien wat op die kort termyn nodig was, maar Hý wat op die lang pad nodig sou wees.  Wat is nou lekkerder om op reis te gaan en iewers onder ‘n boom te stop en koffie en broodjies te eet?  Iemand moes dink wat die res nodig het om dit te laat gebeur…die koffie en brood ding.  Geestelik is daar ook koffie en brood nodig tussen ons onderling.  Wie gaan inpak en wie gaan uitpak?

Print

Wanneer Die Storms Ons Tref

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

As mens na Petrus se Eerste brief kyk, sien mens sy begeerte om hoop te gee aan gelowiges wat in vrees rondloop ná Paulus se dood.

1.        Hoe help Petrus ons om lig te sien in die storms van die lewe?

           1 Petrus 1: 1-12

2.      Hoe help die volgende gedeeltes ons ook in ons tyd om aan mense die boodskap van hoop te bring?

           Rom 8: 18

           Jes 40: 30-31

           Ps   31: 23-24

3.     Petrus gee vir ons raad oor hoe om die lewe te oorleef.

         Wat sê die volgende gedeeltes oor onse beskerming en hoe kan dit ons sterk maak wanneer die

         storms ons tref?

 

         Ps 84

         Ps 91: 1-4

         Ps 119: 114

So aan die begin van ‘n nuwe jaar het mens weer geleentheid om weer te kyk na die goed waarmee ons moet besig wees as ons vorentoe wil beweeg.

Dit gee geleentheid om weer te dink, aanpassings te maak en opnuut te fokus.

Lees die volgende gedeeltes en dink oor veranderings indien enige wat jy in 2014 wil maak.

Efe 4: 22-24

Fil   3:13-14

Kol 3: 5-17

As groep kan ons met mekaar ‘n paar gedagtes hieroor deel.

Kom ons bid saam vir mekaar.

Deel met mekaar gebedsversoeke.

Print

Geestelike Volwassenheid

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

Wat verstaan jy onder geestelike groei en geestelike volwassenheid?

Fisiese groei by mense verskil baie.  Dieselfde is waar van ons geestelike groei.
Watter een van die volgende beskryf jou geestelike groei die beste op die oomblik en hoekom sê jy so?

*    Groei                                         *    Het nog nie begin
*    Val                                             *    Begin oor
*    Vernuwend                                 *    Gaan agteruit
*    Net begin                                   *    Verward
*    Konstant                                   *    Sukkel
*    Rebels                                       *    Ander

In 1 Thes. 1:1-10 gee Paulus ‘n beskrywing van hoe volwassenheid en geestelike groei lyk midde strawwe vervolging en lyding.  Lees dit deur en praat dan met mekaar oor dít wat jou opval wanneer Paulus oor die gelowiges in Thesalonika, homself en sy vriende praat.

Wat tref jou die diepste as jy kyk na hoe hulle hul geloof uitleef?
Hoe het hulle dit reggekry om te groei in so ‘n uitdagende situasie?

Om Jesus te volg en geestelik te groei vra dat die Heilige Gees ons van binne af na buite sal verander en dat ons daaraan sal werk om gestalte te gee aan dít waartoe God ons geroep het.  (Fil. 2:12-13)  Dit kan harde werk wees.  Paulus gebruik graag die metafoor van ‘n atleet as hy hieroor praat.

Wat leer ons uit die volgende gedeeltes oor geestelike volwassenheid?

Fil. 3:13-14
1 Kor. 9:24-27
2 Tim. 2:4-5
Hebr. 12:1-2

Geestelike groei word nie gemeet aan hoe baie ek weet nie, maar eerder deur hoe ek lewe.
1 Thes. 5:12-18 gee ‘n lys van baie belangrike goed om te weet as ‘n mens ‘n lewe wil leef waardeur Jesus die lewe van ander aanraak.  Watter een of twee daarvan sal jou help op die pad van geestelike groei, motiveer.

Print

Spatsels Van Sy Liefde Bou Geestelik Op

Print

Written by  Ds Jan Heenop

FIL 4:4-9 en RIG 1:8-9/17-33

INLEIDEND

Daar word van trane van vreugde en hartseer gepraat in hierdie teksgedeeltes. In Rigters 1:8-9 word daar bloed gesweet in God se teenwoordigheid, maar in Fillippense 4:4-9 sien ons dat daar trane van vreugde op ons gesigte mag wees. Hartseer en vreugde kan beide in SY teenwoordigheid wees…dit illustreer iets van die genade van Sy bloedspatsels aan die kruis, want vir party was dit spatsels van oordeel vir dié wat Hom nie wou vertrou nie en vir party was dit spatsels van vreugde vir dié wat genade in Sy oë gevind het. Die moeilike saak is dat hartseer as gevolg van SY afwesigheid kan wees…wat die finaliteit van die afwesigheid van Sy genade-spatsels aan die kruis illustreer. Ons het soos die 2 mense wat langs Jesus aan die kruis gehang het, ‘n keuse om Sy kruisdood te sien vir wat dit is…dit is ‘n keuse, u keuse.

ONS KEUSE OOR SY AANWESIGHEID en of AFWESIGHEID

AANWESIG, die SPATSELS VAN LIEFDE (Fil 4:4-9)

Wanneer ons kies vir ‘n aanwesigheid van Sy liefde in ons lewens, is daar eienskapppe wat ons gedrag beinvloed. Dis kenmerkende optrede soos blydskap, inskiklikheid, ‘n stuk gemak met die sorge van die lewe, dankbaarheid asook ‘n lewe wat geleef word met vrede met jouself.

Nou, die vraag;

WAT VAN ONS TEKSGEDEELTE IS VIR JOU UITVOERBAAR EN WATTER DEEL IS MOEILIK?

AFWESIGE LIEFDE, die DRUPPELS VAN OORDEEL (Rigters 2:1-10)

Daar is dikwels trane van onsteltenis in ons lewens, en daardie plek in ons situasie kan amper soos die pleknaam genoem word…die plek is BOKIM…dis ‘n TOESTAND maar ook ‘n PLEK in jou lewe, van hartseer en trane. Vir ISRAEL was dit ‘n plek van trane. Dis ‘n toestand wat Israel oor hulself gebring het. Soms is ons self verantwoordelik vir die hartseer in ons lewens, maar somtyds is dit omstandighede buite ons beheer. Die maat waarmee jy meet…is eintlik die resultaat van waar jy met jouself is…dis soos die raaisel in die spieël…beweer Rigters.

Die vraag;

DIE SITUASIE IS ‘N WERKLIKHEID, DAAR IS HARTSEER EN PYN IN JOU LEWE, MAAR WAT GAAN JY DAARMEE MAAK…WAT KAN JY DAARMEE MAAK?

SPATSELS van LIEFDE is vir ALMAL…

GOD se werklikheid, die prentjie van jou lewe, die gedagtes en ervaring wat jy koester oor wat GOD is, hang nie van jou af nie. Hy is wat Hy is! GOD se werklikheid, prentjie, gedagtes en ervaringe kan werklik wees vir jou, maar jy sal dit moet leer inverf in jou lewe. Die WYSE waarop JY GOD se werklikheid en prentjies, Sy gedagtes en ervaringe uitleef illustreer wat GOD vir JOU is.

Die VRAAG wat net JY kan antwoord is tot watter mate jy GOD meet aan wat JY, JOUSELF gun om te ontdek…spatsels van oordeel of spatsels van liefde…wees die verskil. GRYP die DAG!

Print

Wat Is 'N Genadegawe?

Print

Written by  Ds Jan Heenop

Definisie van ‘n Genadegawe

Genadegawes is Goddelike geskenke as ons 1 Kor. 12:7 lees.

Dit word beskryf as spesiale vermoëns.

Genadegawes word uitgedeel deur die Gees van God.

God gee aan ons die gawes sodat ons sinvolle dienswerk kan verrig. (1 Kor. 12:11)

Waar sal die werk gedoen word?

Aan wie word genadegawes gegee?

Elke gelowige het minstens een gawe.

Elke gelowige is ‘n bedienaar (1 Petrus 4:10)

Tot wat stel dit ons in staat in die liggaam van Christus?

Die grootste toets vir die gebruik van ons gawes is: Verheerlik dit God? Is dit tot opbou van ander?

(1 Kor. 12:7)

God het elke gelowige se gawes en spesiale bedieningsarea volgens sy raadsplan gekies, sodat jy sinvolle dienswerk in die liggaam van Christus kan lewer.

Ons kan nie ons Dienaarsprofiel kies nie, dit kom van God, maar elkeen het ‘n unieke samestelling. Daar bestaan ook verskeidenheid.

Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal (1 Kor. 12:7).

Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil. (1 Kor. 12:11)

Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê.

(1 Kor. 12:18)

Ons het elkeen …………………………… rol om te vervul. Wat sou jy vir jouself invul?

Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat.

Aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees.

Aan die een geloof deur dieselfde Gees.

Aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees.

Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen.

Aan ‘n ander die gawe om te profeteer.

En aan nog ‘n ander ‘n gawe om tussen die geeste te onderskei.

Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik.

Aan ‘n ander om dit uit te lê.

Print

Die Christen En Sy Geld

Print

Written by  Lydia Heyns

Kontak maak:

Deel elkeen iets wat jy die afgelope tyd gesien het wat vir jou weer laat besef het dat God almagtig en groot is.

Terugvoering en getuienis:

Gee geleentheid as daar iemand is wat ’n getuienis wil deel.

Lofprysing:

Woordkuier:

Van alle onderwerpe in die Bybel word die 2de meeste na geld verwys ... meer as 2000 keer.  Dit is dus 'n belangrike onderwerp en die Bybel geel baie goeie riglyne daaroor.  Geld speel 'n baie groot rol in ons almal se lewens en in die ekonomie van die wêreld.  Dit is dus 'n saak wat nie vermy kan word nie.

Hoe maak mens, as gelowiges, van finansies ’n positiewe saak?  Kyk na die volgende en praat dan

 

met mekaar.

Verstaan jou skeppingsdoel (Gen. 12:3  en Jer. 13:11).

Wees eerlik (Ps. 15).  Oneerlikheid beskryf Mammon in een woord. God vereis dat ons finansieël `n reguit en eerlike pad sal loop.

Gee om – gee eerder as om te ontvang.  Moenie met onwysheid gee nie.  Wanneer ons aan ons geld vasklou is dit normaalweg gekoppel aan gierigheid en vrees vir die toekoms.  Ons breek die mag van gierigheid en vrees deur vrymoedig, blymoedig en oorvloedig te gee.

Gee jou tiendes, offers en dankoffers aan die Here (Mal. 3:8-10).

Weerstaan  Mammon - moenie dat geld `n god in jou lewe word nie.

Wees `n goeie rentmeester van God se geld.  Vra God gereeld, “Hoe wil U hê moet ek die geld bestee wat U aan my toevertrou het?”

Bely jou sonde – as bedrog, oneerlike wins, dobbelary, gierigheid en onvergenoegdheid in ons harte is, moet ons dit bely.

Bespreek die volgende stelling: “My goed en my geld is God sin.”

Wat is die verband tussen `n Christen en sy geld? Kyk na die onderstaande as agtergrond vir die bespreking.

Elke Christen behoort slegs aan die Here (Luk.16:13). Dus nie God en Mammon nie. My geld behoort dus ook slegs aan God. Ek is net die rentmeester daarvan.   As ek nie `n Christen is nie, is my geld net myne, of eintlik behoort dit dan aan Mammon, want dan leef ons onder die gesag van Mammon.

‘n Christen se geld is nie sy sekuriteit nie.

Geld is vir `n Christen `n middel tot `n doel.

God bedel nie geld van Christene nie.

Geld mag nooit `n god in my lewe wees nie.

Met voorafgaande in gedagte, deel met mekaar die volgende:  Waar staan jy vandag met jou finansies?  Beheer jou geld jou?

Hoe word geld `n god in jou en my lewe?

As ek my sekuriteit in geld plaas en nie in God nie.

Wanneer gierigheid in my hart inkom

Is voormelde stellings waar?  Bespreek dit.

Wat mag `n Christen nie met geld doen nie.

Bedrog

Oneerlikheid en onbehoorlike wins (1Tim.3:8)

Dobbel en lotery

Kanse vat

Nie mag en aansien daarmee soek nie.

Gierigheid en onvergenoegdheid (1Tim.6:8-10)

Nie skuld maak nie – dit is die mag van Mammon.

Met voorafgaande in gedagte, wat is jou siening oor:

Dobbelary

Skuld maak

Hoe noodsaaklik is dit om `n 10de van jou inkomste vir die Here te gee.

Sake om voor te bid:

Bedrog en omkopery reg deur die wêreld heen.

Wyse hantering van ons eie geldsake en dié van ons medemens.

Ons regering van die dag.

Minderbevoorregtes

Plaasbediening

Predikante en ons gemeente

Print

Gehoorsaamheid Is Mos Net Vir Kinders?

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

Van kleins af word ons geleer om gehoorsaam te wees. “Jy moet luister as ek praat.” “As jy dit nie doen nie sal jy met my te doen kry, ek sal … “ “Moenie terugpraat nie, doen wat ek vir jou gesê het.” “Jy sál dit doen.” Ek glo elkeen van ons het genoeg aan ons eie lyf ervaar om hierdie lysie sommer baie langer te maak.

Waaraan dink jy as jy aan die woord “gehoorsaamheid” dink. Wat kom in jou gedagtes op as jy die woord hoor? Is dit positief of negatief en hoekom?

Is dit net vir kinders? Indien nie, wie raak dit nog en hoekom?

Kom ons kyk in afhanklikheid van die Heilige Gees na die volgende gedeeltes? Wat hoor ons by die Here oor gehoorsaamheid?

Luk 9:57-62, Matt 7:21 en ’n baie praktiese voorbeeld wat Jesus gee in Matt 21:28-32

Ons praat maklik oor dissipel wees, maar ek weet nie of ons altyd weet wat dit beteken nie. Dissipelskap vra gehoorsaamheid. Dit vat nie ’n uitsonderlike mens om ’n dissipel te wees nie, maar dit vat alles om een te wees. Dissipelskap en ongehoorsaamheid pas nie by mekaar nie.

Kom ons delf verder in die volgende gedeeltes.

Joh 14:23-24, 1 Joh 2:4-5

Spr 21:3

Hebr 5:8, Gal 1:4

Matt 7:21, 1 Joh 5:3

So bietjie gehoorsaamheidsopleiding

1 Pet 1:14,22, 2 Joh 6, 1Kor 2:16

Die wonderwerk in gehoorsaamheid

2 Kor 9:13, 1 Joh 2:3, Joh 7:17, 1Petr 1:2, Joh 14:23

H.A. Ironside: "Where God has wrought the miracle of regeneration in the soul of a man, he [the man] finds within himself a love springing up for the will of God. He delights to walk in obedience to His Word, and thus he has corroborative evidence that he is a child of God."

Gehoorsaamheid is vir kinders! … Kinders van die Here.

Dit is nooit ’n straf. Dit kom spontaan uit ’n liefdesverhouding. Dis ‘n vrye keuse om te volg.

Praat met die Here oor jou eie lewe

Dink ‘n bietjie na hieroor. Wat dryf jou verhouding met die Here: Liefde of Vrees?

Print

Gestuur Om Te Groei

Print

Written by  Ds Jan Heenop

Ek het myself al baie gevra hoekom ons as mense moet verander en groei? Die antwoord is eintlik eenvoudiger as wat ek sou wou erken. Jy groei of jy gaan dood.

Terwyl ek besig was met hierdie studiestuk, het ‘n lidmaat my gebel oor die teksgedeelte in Esegiël 37 oor die doodsbeendere wat weer opgewek sou word. Dit was sommer ‘n bevestiging dat hierdie tema ‘n uitdaging is vir ons om ‘n verskil te maak in die samelewing waar ons leef. Kritiek is so ‘n maklike vanselfsprekende reaksie, maar doen byna NIKS om ons wêreld ‘n beter plek te maak nie. Gestuurdes word uitgedaag om 2 dinge te doen:

* Te help

* Te vermeerder in die poging van help

Vir so ‘n poging het ons groei nodig en daarom wil ek sommer die woord GROEI gebruik om ‘n aantal idees te los vir hierdie maand se byeenkomste met die tema GESTUUR. Ons kleingroepe is reeds aan die woel met die tema, so ons hoop dat die gedagtes byval SAL vind.

G van GROEI praat van GESTUUR

Gestuur beteken dat ons óf ‘n boodskap bring, óf iets gaan haal, of dalk iets gaan aflewer. In BYBELSE terme beteken dit maar dieselfde. Die belangrike vraag is namens wie ons optree. Ek dink dis nogal belangrik om die aspek uit te klaar, want selfs JESUS getuig dat Hy nie namens HOMSELF praat nie, maar dat Hy getuig aangaande GOD wat HOM gestuur het. Dis die lekker van gestuur te wees namens CHRISTUS. Dis nie ONS waarheid nie, maar GOD s’n! Ons moet dit natuurlik reg verstaan en só oordra dat dit iets van GOD illustreer en nie meeste van alles, ons eie verstaan is nie.

TEKS: Handelinge 1:8

VRAAG: Hierdie teks praat van getuie wees. Watter ooreenkoms en verskil is daar tussen ‘n getuie en ‘n gestuurde?

Die R van REALITEITE

Wat is die situasie en realiteite waar jy jouself bevind? Watter hindernisse kan jy waarneem en hoe dink jy daaroor? Watter gereedskap het jy waarmee jy kan help? Dis BAIE belangrik om te verstaan waarmee jy toegerus is, maar meer nog, hou jy van dit waarmee jy nog altyd gehelp het. Die vraag is of dit jou passie is. Indien wel, is daar ‘n natuurlike klomp energie in jouself wat wil besig bly met dít waaroor jy droom.

TEKS: Handelinge 2:36

VRAAG: Wat is die realiteite rondom JESUS in hierdie teksvers?

‘n O vir OPSIES

‘n Doodloopstraat is iets wat in ons gedagtes nie goed afgaan nie. Ons soek opsies om te oorweeg, maar dink bietjie oor ‘n doodloopstraat. Daar is ‘n klomp adresse, huise en mense in ‘n doodloopstraat wat elkeen op hul beurt ‘n sinvolle lewe maak in die doodloopstraat waar jy jouself nie sal wil bevind nie. Opsies gaan oor jou uitgangspunt. Watter kanse gun jy jouself? Kom ons kyk na ‘n BAIE kritiese teksvers oor OPSIES!

TEKS: Handelinge 3:1-7

VRAAG: Watter opsies het Petrus gehad op pad tempel toe?

’n E vir die EINDDOEL

‘n Skerpskutter leer om alles tussen homself en die teiken te vergeet. Fokus op dit waarop jy ingestel is. Baie belangrik vir Stilbaai is om te besef watter opsies jy jouself gun om doelwitte na te streef…of leef ons in die vertreksaal wat wag vir die LAASTE vlug?

TEKS: Handelinge 3:11-26

VRAAG: As ‘n mens vers 17 noukeurig lees, met watter fokuspunt leef Petrus?

En dan die I van INSPIRASIE

Vrinne, wat inspireer jou? Yo-Yo, dit het SO baie te doen met hoe ons, ons lewens inrig, die modelfigure wat ons navolg, die mense wat ons beinvloed het tot waar ons vandag is. U moet bietjie hier rondkrap in jou eie gedagtes en emosies om te ontdek watter invloede daar was op jou lewenspad. Inspirasie is SO

belangrik om met ‘n veer in die hoed, die lewe aan te pak!

TEKS: Johannes 21:15-19

VRAAG: U weet wat is die vraag wat kom…wat het Petrus geïnspireer om te leef soos hy geleef het tot en met sy sterfbed? Wat beteken dit vir jou?

SAMEVATTING

Slim mense sê ons moet begin by dít wat aan die einde moet gebeur…en ek wil ook so slim klink! Vraag is, hoe lyk dit om gestuur te wees? ‘n GESTUURDE moet kan aanmeld vir groei, maar die omgekeerde is ook waar. Ons GROEI om gestuur te word. Groei net ter wille van groei is soos mode, jy doen dit omdat dit goed klink, maar dit beteken nie veel nie omdat jy nie aan die saak glo nie.

Carpe diem, vat die kans vir groei en tree op soos ‘n gestuurde. Dis opwindend!

Print

Liefdevolle Verhoudings

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

LIEFDEVOLLE VERHOUDINGS

1.  Liefde is een van die kosbaarste geskenke wat God vir ons gegee het. Tog kan ons so maklik voel dit is buite bereik. Een ding is seker dit dwing ons buite ons gemaksone.

2. Vertel vir mekaar van ’n ervaring waar liefde bewys, of ontvang is.

3. Groei in die Woord
    Waarom is goeie verhoudinge belangrik by:
    * die huis?
    * die werk?
    * die groep?

    Wat is die gevolge van slegte verhoudinge?

4. Wat maak dat ‘n verhouding versleg?
    Wat veroorsaak slegte verhoudinge volgens:
    * Luk 22:24-27
    * 1 Kor 3:1-4

5. Wat kan ons doen om ‘n verhouding te verbeter?
    Wat sê die Bybel kan ons doen om ‘n verhouding te verbeter?
    * Kol 3:12-15
    * Hand 2:41-46

    Wat kan ons as groep doen om onderlinge verhoudinge uit te bou?

6. Opdragte
    Skryf een ding neer wat jy gaan doen om verhoudinge te verbeter by:
    * die werk
    * die huis
    * die groep

    Draai twee-twee na mekaar en deel bogenoemde voorneme wat jy neergeskryf het.  Bid dan
    twee-twee hieroor.

    Skryf die naam van iemand neer met wie jy iets wil gaan regmaak

    ……………………………………………………

    Bid saam met iemand oor bogenoemde persoon.

7. Sake vir gebed· 

8. Gedeeltes om by die huis verder te gaan lees
    * Luk 17:1-4  : Hoeveel keer vergewe?
    * Luk 9:23-26  : Om Jesus te volg
    * Luk 14:26-33  : Die prys van dissipelskap
    * Joh 12:24-26  : Sterf in jouself
    * Rom 16:3-13  : Paulus se verhoudinge

9. As iemand verder hieroor wil lees:
    * Beleef God as Persoon – Henry T Blackaby en Roy T Edgeman
    * In die greep van genade – Max Lucado

Print

Liefde Dwing Jou Uit Jou Gemaksone

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

Wat verstaan ons onder ‘n “gemaksone”?

Wat beteken dit om die “Gebod van die Liefde” na te kom?
*    Luk 10:27-37
*    2 Kor 9:6-9

Laat die groeplede vertel in watter mate hulle nog in hulle gemaksones vasgevang is.

Hoe dwing die liefde ons om uit ons gemaksone te kom?
*    1 Joh 3:18
*    Jak 1:27
*    Deut 16:10
*    Matt 28:19

Watter beloftes is waar vir diegene wat ware naasteliefde betoon?
*    Spreuke 3:9-10
*    1 Joh 4:12
*    Markus 9:41

Wat veroorsaak dat ‘n mens in ‘n gemaksone vasgevang raak?

Wat gaan die groep doen om nie in ‘n gemaksone te beland nie?

Opdragte
*    Bely as individue en as groep, sondes wat aanleiding gegee het tot die vorming van gemaksones.
*    Bespreek maniere hoe lede en die groep naasteliefde in die praktyk d.m.v. projekte, gawebedieninge,   getuienis en uitreike kan bewys.
*    Skryf ‘n teks oor die liefde neer en plak dit op jou spieël, in jou motor, op jou
rekenaar of lessenaar.

Sake vir Gebed

Print

Eenheid In Diversiteit

Print

Written by  Ds Willie Gouws

Inleiding:

Ons tema vir die eerste deel van die jaar is ’n aspek van dissipelskap, nl. Eenheid in Diversiteit.  Nou:  Wat maak ons ’n eenheid in die kerk?  Een van die hoofredes is sekerlik die feit dat ons almal geredde mense is en dít uit genade, nie uit onsself nie (Efesiers 2: 8-10, ens.).  Wat is die basis van ons redding? Vandag wil ons hierby stilstaan, nl. by die feit dat die Almagtige God en Vader my en elke mens, maar veral die gelowiges, baie baie lief het.

Die hele groep raak ’n rukkie stil.  (Groepleier lees die volgende vrae met 2 minute interval).

Vra jouself af:

1.  Hoe ervaar ek God?  Soos ’n liefdevolle Pa / vriendelike Oom of Oupa of familielid of ... die streng skoolhoof /    dominee / polisieman.

2.  Hoe beleef ek die gemeente?  Waar ek my liefdevolle God deur my medegelowiges beleef of dalk sien ek God se kwaai kant deur hulle?

Lees nou Romeine 8: 34 – 39; Romeine 5: 5-8.

Rom 8:34:  "Wie kan ons veroordeel?  Christus Jesus het gesterf (vir my), maar meer as dit:  Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons."

Rom 8:35:  "Wie kan ons van die liefde van Christus skei?  Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?"

Rom 8:36:  Daar staan immers geskrywe:   "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."

Rom 8:37:  "... maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet."

Rom 8:38:  "Hiervan is ek oortuig:  geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte..."

Rom 8:39:  "...of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here."

Vers 34:   Het ons interne twyfel, a.g.v ons sonde, aan God se liefde?  Lees Romeine 5: 5-8 as antwoord.  Laat iemand ‘n getuienis deel.

Vers 35 – 36:  Eksterne faktore laat ons ook twyfel aan God se liefde.  Onthou ons ’n dag of tyd wat dit baie swaar en liefdeloos gegaan het?

Vers 37 – 39:  Paulus het baie gehad, daarom skryf hy as ’n getuienis.  Kan jy dieselfde getuig.  Laat ons oopmaak vir God se liefde en daaruit leef en laat leef..

Print

Hoe Het Jou Jaar Gelyk?

Print

Written by  Ds Jan Heenop

INLEIDING

Nou ja, dit is weer Desember en die koekies en beskuit word al seker gebak, want ons moet iets eet saam met die koffie as die son opkom.  Die jaar het afgestorm in die drukgang soos ‘n jong klomp beeste, en iewers het ons tot stilstand gekom om net weer voort te storm.  Die belangrike om dalk raak te sien is om jouself die vraag af te vra:  Watter indrukke jy op die jaar gemaak het wat nie net jou eie lewe nie, maar ook die lewe van ander positief beïnvloed het?

HOE HET JOU JAAR GELYK?

Op History Channel kom daar weekliks ‘n realiteitsprogram op die kassie, wat die vraag vra:

“Days that changed the world.”

Watter dag dié jaar het die gang van sake só verander in jou lewe dat jy dit kan neerskryf as insiggewend    belangrik?  ‘n Boekie oor leierskap wat tans op my bedkassie lê is die een wat bietjie filosofies na my      lewensdae kyk as ‘n Christenleier:

“The NEXT generation LEADER”

Die vraag word gevra HOE jy jouself besig hou … in en om die huis, by die werk of tydens jou vryetyd of tussen vriende?  Andy Stanley beklemtoon die volgende:

Met watter outoriteit tree jy op?
Hoe vaardig is jy met dit wat jy mee besig is?

DIE LES WAT EK GELEER HET

Dit was ten minste vir my belangrik om die volgende les te leer …

 • Doen net dit wat net jyself kan doen.
 • Hou op om jou lewe en dae te vul met aktiwiteite wat jy nie van hou nie, waarvoor jy nie die talent het nie en ook nie die opdrag ontvang het om dit te doen nie.
 • Doen afstand van belangrike afsprake en aktiwiteite wat jou energie en lewenslus steel.  Jesus-volgelinge behoort hul besig te hou met aktiwiteite wat waarde toevoeg tot hul eie lewens en die lewens van ander mense.
 • Indien koekies-bak dan lekker is vir jou en jy geniet dit en het ‘n gawe daarvoor, moet jy dit doen!  Leef die gawe van GOD in jou lewe voluit.

2010 is blykbaar ‘n sokkerjaar.  Ek gaan nie één keer sokker speel as ek my sin kry nie, maar as die jaar aanbreek, gaan ek meer selektief my dagboek beplan!  Ek gaan deelneem aan dít wat vir my, my gesin en my omgewing goed is.  Aktiwiteite wat my vriende en kennisse opbou sal uit die aard van die saak ‘n prioriteit wees.  Destruktiewe gesprekke en denke vorm nie deel van my strategie nie!  Ek gaan dinge waaroor ek nie beheer het nie, uit my lewe skuif en ophou top daaroor.  Hiervoor sal ek WAAGMOED aan die dag moet lê, soms KARAKTER, soms sal ek moet LUISTER na die HEILIGE GEES en ander kere sal ek moet ONDERSKEI wat die regte ding is om te doen.  Dan sal ek ook moet weet wat ek die BESTE DOEN en daarop begin fokus.

TEN SLOTTE

Belangrik natuurlik om dan myself af te vra, wie MY DIE REG GEGEE het om te doen wat ek doen?  Daardie vraag kan ons elkeen net self beantwoord.  Dink oor die jaar wat verby is sodat u kan voorberei vir die jaar wat op pad is.  As ons geen verwagting oor 2020 het nie, gaan daar in elk geval nie veel van waarde gebeur in die komende jaar nie.

Kom ons soek opnuut wat GOD vir my in gedagte het in 2020!

Print

Ek Is Vry?

Print

Written by  Ds Francois Taljaard

EK IS VRY?

Mens kry die gevoel dat mense uit hulle pad gaan om Christene vanuit alle rigtings te probeer neutraliseer.  Dit dwing ons om weer diep na te dink oor wie ons is en hoe ons dit moet leef.

As jy vir 'n oomblik teruggaan na jou kinderdae en vir 'n oomblik jou weer in die familie- opset plaas waarin jy grootgeword het, waar sal jy jouself op die lyn plaas?

As jy jouself nou moet plot, waar sal dit wees?  Is jy meer geneig om wetties (met streng grense) of liberaal (met geen grense) te wees.

Daar is mense in ons lewe wat die begeerte aangewakker het om in 'n verhouding met Christus te staan.  Wat het hulle gedoen wat jou aan die dink laat sit het?
Was daar enige iets wat iemand gedoen het wat 'n negatiewe impak op jou lewe gehad het?

Ons strewe almal daarna om "sterk Christene“ te wees as dit kom by hoe om grys areas te hanteer.  Wat kan ons uit die volgende gedeeltes leer ten opsigte van die houding van 'n "sterk Christen“:
Rom. 14:19-21
Rom. 15:1-3

Veronderstel jy wil 'n film kyk met sekere ouderdomsbeperkings, of jy wil 'n alkoholiese drankie bestel, of enige iets anders wat op jou van toepassing is, en 'n vriend daag op wat jy weet 'n probleem het in hierdie spesifieke area.  Hoe kan jy die beginsels van bogenoemde teksgedeeltes toepas in die situasie.

Hoe sou jy opgetree het as jou vriend nie op die gebied 'n probleem het nie, maar baie sterk opinies het oor ander wat dit nie wil doen nie?

1 Kor. 9 vertel hoe ver Paulus bereid was om te gaan om mense met die Evangelie te bereik.  Hy was bereid om dit te doen omdat hy verstaan het dat mense geestelik verlore is sonder Christus.
Wat leer jy uit Jesus se ingesteldheid ten opsigte van verlore mense in Mat. 9:35-38?

In Lukas 15:1-10 vertel Jesus twee stories wat vir ons perspektief gee op hoe God mense sien wat geestelik verlore is.  As mens die twee stories vergelyk, wat tref jou ten opsigte van mense wat geestelik verlore is en God se houding teenoor hulle.

Wat voeg Lukas 19:10 by ten opsigte van God se houding?

In ons samelewing vandag voel baie mense dat dit nie polities korrek is om te sê dat Jesus die enigste oplossing vir 'n mens se verlorenheid is nie.  Hoe sou hulle reageer as jy die volgende gedeeltes lees:
Johannes 11:25-26
Johannes 14:6

Hoe kan 2 Tim. 2:24-26 ons help om hierdie waarheid in liefde met ander te deel.

Is daar 'n grys area in jou lewe waaroor jy te wetties is of dalk te veel vryheid gee?
Is daar enige iets waarvoor ons vir jou kan bid?
Is daar enige iemand wat die Here op jou hart lê wie jy moet help om 'n tree nader aan  die Here te gee?  Indien wel, wat is die eerste tree wat jy moet gee (sê of doen).

Bid vir mekaar en bid saam.

Print

Dissipelskap

Print

Written by  Ds Willie Gouws

Inleiding:

Ons tema vir die jaar is dissipelskap en verskillende aspekte daarvan word in die wyksbyeenkomste se stukke belig.  Hierdie maand wil ons weer stilstaan by die bekende Mark 8:34 -38.

Markus 8:34-38

Voorafgaande: (31-32)
Jesus vra die dissipels wie dink hulle is HY.  Die antwoord is die Messias.  Daarom dat Petrus Hom teregwys oor Sy uitsprake van Sy Lyding en Dood;  dit pas nie by die Messias om so te praat nie.(33)  Jesus reageer skerp en noem dit menslike, selfs demoniese denke.  Daarna roep Hy almal bymekaar en lê hierdie harde eis voor almal se deur wat belangstel om Hom te volg.  Dit is amper soos stap twee van dissipelskap:  Eers was dit ’Volg My’, nou is dit ’So volg jy My!’

 • Watter drie aksies vereis Jesus van elkeen wat Hom wil navolg?
 • Wat sou "verloën jouself" beteken?  Lees ook Jakobus 4:7-10; Filip 3:7-10
 • Wat sou "neem jou kruis op" beteken?  Lees ook Hebreërs 12:1-4, 1 Petr. 4:12-14.

In Jesus se eie lewe word vraag 2 en 3 m.i. uitgebeeld deur Getsemane en op pad Golgota toe.
Die twee stappe volg logies op mekaar, maar is nie dieselfde nie.

 • Hoe sal die eerste twee stappe jou help om "Volg My" beter uit te voer?
 • Jesus belowe nie om altyd te lei op gerieflike paaie nie, inteendeel Hy praat van swaarkry.  Dit laat baie gelowiges terugdeins uit vrees vir gevaar.  Lees Ps 23: 3-4, 1 Petrus 5:10

In ons gemeente het ons alles rustig onder beheer, sal ons nog hierdie opdrag uitvoer as dit skielik van ons gevra word?

Print

Leierskap En Christenskap

Print

Written by  Ds Willie Gouws

Ons wil die jaar afsluit met die tema van leierskap binne die kerk, veral noudat ons die Reformasie herdenk.  Dalk moet ons eerder van “leiding neem” praat, want dit kan van toepassing wees op enige gelowige op enige gegewe tyd.  Vraag vir stille nadenke solank:

Onder wie se leiding staan ons en
Wie moet namens Hom leiding neem binne die kerk?

Ons doen Bybelstudie na aanleiding van Rigters 6: 1- 16;  24-25

Wat was die probleem met Israel in daardie stadium?  Was dit God se doel vir hulle? (v 1-6)
Wat was die oorsaak van hul ellende?  (v 1, 7- 10)
Wie is die Engel van die Here? (v 11) Vgl vers 22-23.
 Is Gideon so ‘n “dapper held”? Hoe voel hy oor homself?  En oor God?  Met ander woorde:  Is hy vanuit menslike oogpunt ‘n goeie keuse vir leiding neem?  (v 12- 15)
Wat is God se opdrag aan hom, nieteenstaande? (v 16)  Is dit ‘n billike opdrag?

Uit vers 17 – 21 is dit duidelik dat Gideon nie besef dat dit God self is wat met hom praat nie, eerder ‘n engel of ‘n gesig/visioen.  Toe hy besef dit was Jesus/God self wat aan hom verskyn het, toe gaan hy
dadelik.  Vers 24 - 25.  Is Gideon se reaksie normaal?

Uit die Reformasie:   Jan Hus word beskou as inisieerder van die Reformasie.  Hy was ‘n eenvoudige man van die boerestand uit Bohemië, wat die kerkleiers gevra het om terug te keer na die ware geloof.  Hy sterf op die brandstapel vir die leiding wat hy neem. 

‘n Eeu later inspireer hy Maarten Luther, die vader van die Reformasie, ‘n eenvoudig monnik wat God roep om die kerk terug te draai na die waarheid. 

‘n Ander voorbeeld is John Bunyan van Engeland:  ‘n Ketellapper wat God roep en wat ‘n magtige prediker word; ook skrywe hy ‘The Pilgrim’s Progress’, ‘n klassieke Christelike publikasie.

DUS:  God roep nie altyd die leiers en sterkes om leiding te neem nie.  Hy roep alle gelowiges om vir Sy saak leiding te neem.  Party is natuurlike leiers, ander glad nie.  Dit blyk egter dat as iemand die GROOT LEIER van aangesig tot aangesig ontmoet, is enige opdrag uitvoerbaar.  Is ons daar? 

Ten slotte
Lees   Matteus 10: 27 -33       
Kom ons wees beskikbaar en sien God se wonders. 

Bid/sing saam die Onse Vader.

Print

GAWES: Meulsteen, Geskenk Of Gereedskap?

Print

Written by  Ds Jan Heenop

Ons is op pad Lente toe, wanneer die natuur vars en nuut ná sy winterslaap wakker word vir groei.  Gawes verteenwoordig ook iets “vars” wat kan groei.  ‘n Varsheid van gees, hart en denke!  Dat gawes in die verlede versigtig benader was en gesien is as iets om te vermy, is nogal vreemd.  Kom ons kyk sommer wat die Bybel oor die tema met ons denke maak en besluit of dit ‘n taboe of ‘n kans vir groei impliseer!

GAWES en algemene Bybelgebruike

1 Kor 12 en 13 het ‘n paar opmerkings oor gawes. Ek stel voor dat u dit lees in ‘n groep en dan daaroor met mekaar gadagtes wissel.
Die gedagtes wat Paulus hier met ons deel is dat, soos soos niks in ons liggaam los van die eenheid kan bestaan nie, die eenheid van die Gees van God in Christus is.  Gawes is die gevolg van ons verhouding met Christus soos die liggaam lewendig is as die resultaat van die liggaamsdele wat interafhanklik funksioneer.
Ons lees van verskeidenheid, maar ook van ‘n funksionaliteit van gawes.  Kom ons neem ‘n voorbeeld:  Wie van u het uself nog nie gesny met papier nie?  ‘n Bladsy wat jy vinnig oor jou handpalm of arm of vinger trek en ‘n fyn snytjie die aand voel as jy stort of bad.  Eers kan jy nie agterkom wat dit is wat jou pla nie, maar later sien jy die merkie saam met die brandplek…
Die Bybel gebruik ‘n paar voorbeelde van hoe gawes onderling afhanklik is vir groei in die gemeente, maar ook vir persoonlike geestelike groei.
Maar dan spring Paulus na I Kor 13 ... so asof hy die mens van die 20ste eeu ken, wat sou redeneer oor die beste en die mooiste ensovoorts.  Die beste van die gawes broers en susters ... soek dit?  Nee wat, begin by die liefde!  Gawes is nodig, geen twyfel, maar as julle kompeteer met gawes, mis julle die punt!

‘n SAMELEWING sonder GAWES?

Die eerste reaksie is dus om die kompetisie van gawes te vermy en reguit te gaan vir liefde.  Ek reken dat dit ook nie God se plan is nie.  Dis byna soos ‘n heelal sonder mense en sonde, perfek net vir God alleen.  Gawes is nodig soos die onderskeie dele van die menslike liggaam, maar soos ons, ons eie liggaam versorg moet word in liefde, moet die liggaam van Christus se gawes beskerm en versorg word.  Kom ons dink aan ‘n paar probleme in die verband.

Watter gawes in ons kerk is nie in gebruik nie?
Hoekom is ons onseker oor sekere gawes?
Watter gawes stem u ooreen moet bestaan?
Wat is die riglyn om gawes te bestuur?

Die RESULTAAT van GAWES vir gelowiges.

Natuurlik kan ons sien dat Paulus oor gawes praat omdat hy verstaan het dat gawes ‘n geskenk van God is aan gelowiges.  Vraag is hoe jy al oor die tema van gawes gedink het en in watter mate jy maar beinvloed is oor wat ander daaroor dink en praat?
Is daar gawes wat jy aanvoel dalk nodig is om jou eie geestelike lewe sinvol te leef?  Kom ek stel ‘n voorbeeld:
Kan jou hart klop sonder bloed?  Net so kan gevra word of gelowiges sonder gawes kan funksioneer.           Wat is jou persoonlike geloofservaring oor wat jy van God leer ken het omdat sekere gawes van God prakties gebruik kon word om ander se geloofsgroei te ondersteun?  Maar nou ja, ons kan nie oor gawes praat deur net na ‘n enkele boek in die Bybel te verwys nie.  Watter ander Bybelgedeeltes praat oor gawes en wat kan  jy leer om ook ander tekste te lees oor gawes?

Print

Week 1 - Laat ons eers uit een mond praat

Print

4 Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is.

5 Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te

bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. 1Petrus 2:4-5

Inleiding

Paulus het aan die einde van sy 2de sendingreis in 51 of 52NC die evangelie in Korinte, ‘n groot

hawestad naby Atene, gebring en ‘n gemeente daar gestig (Hand. 18).

Nadat Paulus berig ontvang het oor verskeie probleme in die gemeente skryf hy hierdie brief omstreeks

55NC. Ongelukkig het die gemeente gevou onder die druk van ‘n permissiewe gemeenskap van

onsedelikheid, afgode, korrupsie ens. Hy spreek probleme soos verdeeldheid, geestelike hoogmoed,

geesdrywery, onsedelikheid, dwaling veral rondom die opstanding en chaos in die eredienste en

nagmaal aan.

In die verloop van die brief is daar ook baie af te lei oor gemeentebou want God se antwoord en gawe

aan sy kinders in ‘n uitdagende omgewing is ‘n gesonde gemeente. Die gemeente koester, begelei, dien

en lanseer ook weer die gelowiges getuigend en dienend in die wêreld.

Hierdie studie is spesifiek saamgestel om saam te val met gemeentebou prosesse. Maak asb. ook plek in

julle dagboeke vir ons gemeentekonferensie saam met prof. Malan Nel. 14,15 Maart

Week 1 - Laat ons eers uit een mond praat

Laat elkeen in die groep iets van hulleself vertel wat die res van die groep nie weet nie.

Open met gebed

1. In vers 1-3 begin Paulus met die gebruiklike begin van ‘n brief, lees die verse en bespreek die

volgende: Heel eerste stel Paulus homself aan die gemeente bekend; wat het vir Paulus voorop

gestaan wanneer dit by homself kom en hoe wou hy gesien en geken word? Wat was die

implikasies daarvan? (vers 1 en 1Kor. 15:10).

..................................................................................................................................................................

Vertel vir mekaar hoe julle graag geken sou wou word..........................................................................

2. In vers 2 spreek hy die gemeente aan en noem hy betekenisvolle dinge oor die gemeente.

Noem en bespreek die woorde wat Paulus gebruik om die gemeente mee te beskryf

en die betekenis daarvan vir ons gemeente? (wat sê dit oor ons identiteit en doel)

 ........................................................................................................................................................

3. Lees die seëngroet in vers 3 voor, ons hoor dit ook elke Sondag. Wat beteken dit presies?

Is dit ‘n betekenislose gewoonte of wens of gebed of toesegging of iets anders ?

 ........................................................................................................................................................

4. Paulus wys ons in al sy briewe dat ‘n goeie noot om in ‘n gemeente met enige iets te

begin is met danksegging. Dit doen hy dan ook in hierdie brief in vers 4-9, lees die verse.

Waarvoor sê hy alles dankie? ...........................................................................................................................

Watter indrukke kry jy hieruit oor die gemeente? ..........................................................................................

Waarom is hierdie dankie ‘n goeie vertrekpunt as mens oor gemeentebou wil praat?.........................

Waarvoor kan ons God besonderlik dankie sê vir ons gemeente?

 ...........................................................................................................................................................................

5. Nou roer Paulus die belangrike saak van eenheid aan, lees vers 10-17.

 Dit lyk of ‘n hedendaagse kwaal ook hier kop uit gesteek het, verering of groepering rondom

persoonlikhede. Sefas = Petrus, Paulus is die bekende stigter van die gemeente, Apollos was ‘n goeie

prediker en die Jesus-groep het waarskynlik gedink hulle is beter en verder geestelik as die res.

Wat bring Paulus tuis met die retoriese vrae van vers 13? .........................................................................

Waarom is verdeeldheid so sleg vir ‘n gemeente en waarom is eenheid so belangrik dat

mens dalk juis ook hier met gemeentebou moet begin? Wat sê vers 17 in die verband?

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Is daar spesifieke dinge in ons gemeente wat verdeeldheid in die hand werk?

 ......................................................................................................................................................................................

In die dringende oproep van vers 10 roep Paulus ons op tot eensgesindheid, die Griekse woord beteken

letterlik om uit een mond te praat. Waarin lê ons eenheid as gemeente? (vgl. Ook Ef. 4:4-6).

....................................................................................................................................................................................

Hoe kan ons eenheid in ons gemeente bevorder?

.......................................................................................................................................................................................

6. Bespreek die volgende stellings: “eenheid beteken nie eendersheid nie”

 “Eenheid beteken ook nie dat ons oor alles saam stem nie”

Maar wat maak ons met verskille en hoe kan ons sorg dat verskille nie verdeeldheid saai nie?

.......................................................................................................................................................................................

7. Afsluiting met gebed:

Noem sake en persone vir voorbidding

Bid vir die stemming oor artikel 1 van die kerkorde, dat die kerk nie daardeur verdeeld sal word nie

Bid vir eenheid in die kerk en tussen gelowiges

Na die gebed kan die groep afsluit met die geloofsbelydenis as uitdrukking van eenheid.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.

Print

Week 2 - Dis God wat laat groei

Print

1Kor. 3:1-9

1- Twee geselsvrae om mee te begin:

Waar het julle die afgelope tyd groei in ons kerk ervaar en waar voel julle dat daar stagnasie of selfs agteruitgang was?

Gesels oor julle ideale vir Brackendal

2 - Lees 1Kor.3:1-4

3 - Wat sou julle sê is die grootste oorsake volgens die verse dat gemeentes nie groei nie? ............................................................................................................................................................

Stem dit ooreen met julle ervaring oor julleself en die gemeentes waar julle betrokke is/was? Sou julle nog oorsake wil byvoeg? ............................................................................................................................................................

4 - In hierdie paar verse praat die woord met ons oor ons volwassenheid. Onvolwassenheid is ‘n struikelblok vir gemeentes en daarmee saam ook die lidmate se groei. Die geloofsvolwassenheid van die lidmate is weer diensbaar aan die groei van die gemeente.

Hoe lyk onvolwassenheid en waar en hoe sien julle dit onder ons raak? (vgl ook Ef.5:15,17; Gal. 5:19-21) ...............................................................................................................................................................

Hoe lyk geloofsvolwassenheid? (vgl. ook Ef. 4:13, 2Tim. 3:17 en 2 Pet.1:5-7)

...............................................................................................................................................................

Hoe kan elkeen van ons se geloofsvolwassenheid tot die groei van ons gemeente dien?

...............................................................................................................................................................

 

Laat elkeen nou persoonlik in stilte nadink oor hulle eie geloofsvolwassenheid, is daar dalk verstellings, veranderings, bekering, nuwe besluite nodig? ( gee tyd vir stil nadenke/gebed)

5 - Lees nou vers 5-9

6 - Wat is God se rol en wat is ons rol in die groei en opbou van ons gemeente en wat is die implikasies daarvan vir ons in ons benadering tot ons gemeente en tot mekaar?

........................................................................................................................................................

7 - As ons bely en sê dat God die Een is wat laat groei, sê ons daarmee dat Hy eintlik die belangrike Persoon in die gemeente is. Dit bevry ons van angstigheid oor ons eie bydrae asof alles van my afhang. Maar dan moet ons van Hom afhanklik wees en bly. Dan moet ons ons planne en inspirasie van Hom kry.

      Wat beteken dit in die praktyk? ........................................................................................................

8 - Kom ons sê dit maar weer duidelik, al is dit al in die bespreking hierbo genoem, dis nie my of jou kerk nie dis die Here se kerk. Hier is ons elkeen dienaars en mede dienaars van God. Hiermee word ons status en rol mooi uitgespel, ons is dienaars.

Wat beteken dit om ‘n dienaar te wees? (vgl. ook 1 Pet. 5:2,3,5; Fil. 2:5 ) ......................................................................................................................................................

Bespreek: In God se tuin is een nie belangriker as die volgende nie en tog is elkeen van ons se bydrae belangrik en nodig. ......................................................................................................................................................

9 - Afsluiting met gebed

Bid vir die gemeenteleiers, kerkraadslede, kategete, omgeegroepleiers

Bid vir God wat laat groei dat Hy ons sal lei tot groei en groter diensbaarheid

Print

Week 3 - Begin by die fondament

Print

1 - Open met gebed

2 - Lees 1Kor.3:9b-23

3 - Sou julle dink dat die bou-metafoor ‘n goeie een is om ‘n gemeente mee te beskryf? Motiveer julle antwoorde.

........................................................................................................................................................

4 - Toe ons rondom 1992 begin beplan het aan ons kerkgebou het die ingenieurs eers toetse van die grond gedoen en dadelik gesê dat ons kerk met die kleigrond baie spesiale fondamente nodig sal hê anders gaan die hele spul kraak en verkrummel. Die drywende fondament met al die versterkings en steunpunte het ons ‘n ekstra R100 000 gekos.

Kan julle aan ‘n paar redes dink waarom die fondament van ‘n gebou so belangrik is? Hoe kan ons dit op die kerk van toepassing maak?

.......................................................................................................................................................................

Paulus sê dat hy in sy arbeid die fondament van die gemeente gelê het en dat die fondament Jesus Christus is. Hy waarsku ook alle ander en latere bouers om seker te maak dat hulle op hierdie fondament bou en nêrens anders nie, anders is hulle nie meer besig aan die gebou van God te bou nie.(10-11)

Wat beteken dit as ons sê dat Christus die fondament van ons kerk is? Hoe bou mens op die fondament? (lees ook 1Kor.1:29-31, 2:2)

........................................................................................................................................................................

5 - Eintlik is elkeen van ons met ons gedrag, gesprekke en optrede besig om aan God se gebou te bou. Watter belofte en waarskuwing word hier gemaak ten opsigte van ons elkeen se bouwerk in die gemeente? Hoe verstaan julle dit? (12-14) .........................................................................................................................................................

Wanneer sal ons bouwerk nie die toets van God se oordeel deurstaan nie en wanneer sal ons loon ontvang? .......................................................................................................................................................

Vir persoonlike nadenke: Hoe voel jy oor jou bouwerk in die gemeente? Is die Here gelukkig daarmee en geniet die gemeente die seën van jou gawes? ( gee so minuut stilte) ................................................

6 - Vers 16,17 bring ons by die groot rede en doel met ons bouwerk , God is besig om vir Hom ‘n tempel op aarde te bou. Ons is tegelyk ingemessel en deel van die tempel en ons is ook medebouers van die tempel. Wat sê die metafoor alles oor ons gemeentewees en ons doel? (ook 2 Kor.6:16; Ef. 2:20-22; 1Pet.2:5)

........................................................................................................................................................................

Wanneer skend mense die tempel? Hoe ernstig voel die Here daaroor?

........................................................................................................................................................................

Kan ons gemeente met oortuiging sê dat ons  ‘n tempel van die Heilige Gees is? Watter bevestigings het ons hiervoor? ......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

7 - In die slotverse kom Paulus weer terug by menseverering en die ongesonde plek wat aan mense gegee word. (18-21).

Is dit vandag nog steeds ‘n probleem? .....................................................................................................................................................................

Wat is die verskil tussen respek vir ‘n geestelike leier en die probleem wat Paulus aanspreek? ......................................................................................................................................................................

Hoe word die probleem hier op sy plek gesit? ......................................................................................................................................................................

8 - Kan julle persoonlik en as groep dink hoe julle hierdie week kan bydrae tot die opbou van ons gemeente as tempel van die Heilige Gees

..................................................................................................................

9 - Afsluiting met gebed en voorbidding

Bid veral vir ons omliggende gemeentes en die kerke in die land.

Bid ook vir die kerke en gelowiges in die lande waar Christene vervolg word,  veral Noord-Korea, Moslem lande en China

Bid ook vir ons eie gemeente se gemeenteboubeplanning

Print

Week 4 - Ons le ons stene

Print

1 Korintiërs 12

Nog ‘n week is verby, vir party was dit ‘n goeie week en vir ander dalk nie. Gee vir elke lid van die groep geleentheid om te sê wat hierdie week in hulle uniek gemaak het. Dit gaan dalk bietjie dinkwerk vat maar moet nie eenvoudig ‘n skouers-optrek aanvaar nie. Daar gebeur daagliks goed wat ons graag oor wil vertel. Hierdie is nou die geleentheid..................................................................................................................................................

1 - Gee vir een (of ‘n paar mense) geleentheid om die byeenkoms met gebed te open.

 Vra vir God om die byeenkoms te seën en julle harte oop te maak sodat dit waarlik Sy boodskap is, wat na vore kom. Julle kan ook vra dat God se Gees enige struweling in die groep oplos en/of dank Hom dat die bande in julle groep sterk is.

2 - Dink aan jou rol of verantwoordelikheid in die gemeente wat jy die meeste geniet. Hoekom geniet jy dit? ............................................................................................................................................................

3 - Lees nou verse 1-11 van 1 Korintiërs 12

Hier word ‘n lys van verskillende gawes gegee. Hoekom, dink julle, is daar so groot verskeidenheid?

........................................................................................................................................................................

Glo jy dat elke persoon ‘n gawe ontvang het .................................................................................................................................................................

Wat is die doel van die gawes? ......................................................................................................................................................................

Hoewel daar baie gawes is, is daar net een God. Wat is die belangrikheid hiervan? .......................................................................................................................................................................

Vroeër het ons gesels oor elkeen se rol en verantwoordelikheid in die gemeente. Kan dit as gawes gesien word? ........................................................................................................................................................................

4 - Lees nou verse 12-26 van 1 Korintiërs 12

As mens letterlik na die liggaam kyk, net net na dit wat ons kan sien nie, soos hande en voete nie, maar ook die organe en stelsels wat binne die liggaam is. Wat dink julle is die rol en verantwoordelikheid van die verskillende dele? ........................................................................................................................................................................

Dink julle dat Paulus ‘n goeie vergelyking tref as hy die liggaam en die gemeente met mekaar vergelyk? Hoekom? ........................................................................................................................................................................

Dink julle dat daar sekere mense is wat moet lei en sekere mense is wat maar eerder net moet volg, of dien? Hoekom? ...................................................................................................................................................................

Ons sien dus dat gawes in verskillende vorme na vore kom. En ook dat daar nie gawes is wat meer belangrik is as ander nie. So kom mense ook met verskillende gawes na die gemeente om verskillende rolle te vervul.

5 - Lees verse 27 – 31 van 1 Korintiërs 12

As ons vroeër gesê het dat elke persoon ‘n gawe ontvang het, het elke mens dan ook ‘n verantwoordelikheid om dit in die kerk uit te leef?  ......................................................................................................................................................................

Dink aan ons gemeente, watter bedienings is daar alles? (byvoorbeeld kinder-, sang- en gebedsbediening) Waar leef jy tans jou gawes uit? Waar kan jy meer doen om jou gawes uit te leef?

........................................................................................................................................................................

Prof. Malan Nel stel dit op ‘n baie mooi manier. Hy s%u0207 dat om ‘n dienskneg te wees en om ‘n leier te wees nie so ver van mekaar verskil nie. In die gemeente gaan dit saam. ‘n leier moet tegelyk nederig en sterk wees. Leiers moet ook diensknegte wees en diensknegte moet leiers wees. As ons terug kan kom na die metafoor van die liggaam sou ‘n mens nie die spysverteringsstelsel sien as ‘n leier orgaan nie, nee eerder is die hart ‘n leier orgaan. Maar die hart moet nie kort-kort vir die spysverteringsstelsel s%u0207:  “daar kom nou kos, so verteer dit” nie. So is elkeen se rol, hoe klein en nietig dit ook mag voorkom, belangrik in die gemeente. Dit is net ons verantwoordelikheid om diensknegleiers te wees wat saam leiding neem en dien.

6 - Sluit af met die gebed van Oscar Romero:

Here, Ons drie-enige God,
vergewe tog ons sonde,
temper ons selfsug
sodat ons aan kreatiewer planne kan dink
om op ‘n gelyker grondslag,
die gawes wat u aan al u kinders gegee het,
te verdeel en te benut.
Sodat u hele skepping sal wil deel
in die loflied
wat ons aan u bring.

Print

Week 5 - Sement om alles saam te bind

Print

1 Korintiërs 13

Lief en leed is ‘n baie belangrike aspek van klein groepe. Hoor by elkeen hoe die week was wat verby is. As dit nodig is staan bietjie stil dat mense weet hulle kan in hierdie ruimte afpak.

1 - Open dan met gebed. Bid vir elkeen in die groep. Vra vir God om hulle te seën.

Wat is julle  gevoel oor geskenke? ...............................................................................................................

2 - Lees  verse 1-13 van 1 Korintiërs

Hoekom dink julle werk dit so dat mense geneig is om die hoeveelheid liefde aan ‘n geskenk te koppel eerder as die fisiese waarde daarvan?

......................................................................................................................................................................

Ons het laasweek oor gawes gesels. Tel gawes ook as ‘n geskenk? .......................................................................................................................................................................

Is dit net ‘n geskenk wat ons ontvang of is dit ‘n geskenk wat ons kan uitgee?

.......................................................................................................................................................................

Wat s%u0207 hierdie verse vir ons oor ons gesindheid waarmee ons hierdie geskenk aan ander moet gee? ......................................................................................................................................................................

Die teks praat van die liefde wat geduldig, vriendelik, nie afgunstig is nie, nie grootpraterig is nie en nie verwaand is nie. Watter eienskappe kan nog by hierdie lys gevoeg word? ........................................................................................................................................................................

%uFEFFPartykeer word liefde met lus verwar. Volmaakte liefde is liefde wat totaal na buite gerig is en geensins op die self fokus nie. Dit is totaal onselfsugtig. Maar hierdie tipe liefde gaan ook teen ons menslike natuur in. Ons kan dit slegs regkry om so volmaak lief te hê met God se hulp, ook dan net as ons dit gee en niks terug verwag nie. Hoe meer ons soos Christus wil leef, hoe meer liefde moet ons aan ander wys. Dink aan maniere hoe jy liefde aan ander kan bewys sonder om iets terug te verwag.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lees weer vers 13

Paulus skryf dat liefde nooit vergaan nie. Korinte was ‘n korrupte stad waar die betekenis van liefde verwronge geword het deur die mense se lustige gure. Vandag lyk dit nie veel anders nie. Liefde is die grootste karaktertrek wat ons by God self geërf het. Liefde vereis egter onselfsugtige bediening aan ander. Geloof is die fondament en inhoud van God se boodskap; hoop is die houding en fokus; liefde is die aksie. Geloof vervul aksie; hoop beïnvloed aksie; liefde is aksie. Wanneer geloof en hoop hande vat, kom liefde maklik want dan verstaan ons hoe God lief het. Word jou geloof so geleef dat dit God se liefde aan ander wys? ........................................................................................................................................................................

Is daar dalk klein praktiese dinge en ingesteldhede wat jou kan help om ander onselfsugtig en onvoorwaardelik lief te hê soos Jesus?

........................................................................................................................................................................

Gaan leef hierdie week Jesus se liefde sodat ander Hom in jou kan raaksien.

Sluit af met die woorde van Praat ek mense engle tale. Maak dit jou eie deur die loop van die week.

Praat ek mense, eng’le tale, maar dis nie uit liefde nie,

is my woorde hol simbole klanke sonder melodie.

Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit,

of al het ek al die kennis sonder liefde is ek niks.

Sonder liefde sal my gawes, al my ywer, my nie baat.

Net die liefde, onbaatsugtig, bly oorwin met goed, die kwaad.

Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly.

Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry.

Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby.

Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly.

Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik die hoop.

Liefde is en bly die grootste; Liefde sluit die lewe oop.

Print

Week 6 - Eredienste wat 'n verskil maak

Print

1 Korintiërs 14

Ons het laas week gesels oor Liefde wat uitreik na ander. Vertel vir mekaar hoe jy dit deur die week reg gekry het om daardie liefde so uit te leef.

1 - Open dan die byeenkoms met ‘n gebed wat God dank vir die bystand wat Hy deur die week vir elke persoon gegee het en dat elke liefdevolle daad tel, maak nie saak hoe klein dit vir ons mag lyk nie. Bid ook vir die Here se seën op die byeenkoms.

2 - In hoofstuk 12,  spreek Paulus die mense aan omdat hulle gebrek aan liefde hulle verhoed om hul gawes te gebruik. In hoofstuk 13 definieer hy ware liefde en in hoofstuk 14 wys hy hoe liefde in die erediens funksioneer.

Ons gaan hierdie week veral oor die erediens in die lig van 1 Kor.14 gesels.

Stem jy met die volgende stelling oor die erediens saam:

“Die erediens is die werkplaas van die gemeentelike bouprojek”

Kan julle hierby aanvul? Wat is die sterk en swak punte van die beeld wat hier gebruik word?

...................................................................................................................................................

3 - Ongelukkig het ‘n paar dinge soos die spreek in tale, die manier waarop profesieë  gefunksioneer het en die optrede van vroue in die eredienste die eredienste in chaos gedompel sodat dit nie meer vir die gemeente tot opbou was nie. Hoewel ons kultuur, gebruike en eredienste vandag baie verskil van destyds, kom hier tog in Paulus se reaksie baie sterk beginsels vir die erediens na vore.  

Net vir duidelikheid:

 • Spreek in tale, anders as in Handelinge 2 wat verstaanbare tale was, is onverstaanbare klanke waarmee iemand God prys en aanbid. Dis eintlik bedoel vir die binnekamer en volgens hoofstuk 12 net aan sommige gegee.
 • Profesie is die uitlê en toepassing van God se wil in ‘n spesifieke situasie. Ons kan hier dink aan al die wyses waarop die woord o.l.v. die Heilige Gees funksioneer. Omdat  mense destyds nog nie Bybels gehad het wat die hele evangelie uitstippel nie, soos vandag,  het mense openbarings of insigte van die Heige Gees gekry wat hulle dan in die erediens verkondig en geleer het.
 • Volgens die kultuur en gebruik van destyds het vroue die man eerbiedig en nie ‘n prominente posisie in die gemeenskap ingeneem nie. Hier het ‘n paar vroue blykbaar so oorgeneem dat dit ‘n verleentheid kon wees en eintlik van buite wanordelik kon voorkom. Paulus vra hulle om ter wille van die orde by die gebruik van die tyd te hou.

 

4 - Hoekom kies Paulus die gawe van profesie bo tale in die erediens? (lees 1-5,12,16,17,19) ...................................................................................................................................................

Watter beginsels vir die eredienste kom hier na vore?

Waar en hoe funksioneer die gawe van profesie vandag in ons kerk?

...................................................................................................................................................

Hoewel Paulus die spreek in tale op sy plek sit, skiet hy dit nie heeltemal af nie. (verse 19,27). Indien dit in ‘n erediens moet gebeur, moet dit uitgelê word. Dink julle daar moet meer plek gemaak word daarvoor? Hoekom?/hoekom nie?

...................................................................................................................................................

5 - Waarom is dit volgens verse 23-25 so belangrik dat die erediens en wat gesê word, verstaanbaar moet wees?

...................................................................................................................................................

Hoe dink julle spreek ons en ons eredienste tot buitestaanders? Trek dit mense aan of stoot dit mense weg? Wat kan ons doen sodat ons eredienste nog duideliker praat en ‘n groter verskil maak aan ons en ook aan die gemeenskap rondom ons?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

6 - In vers 26-40 word weereens beklemtoon dat alles ordelik moet wees binne die erediens sodat dit tot opbou van die gemeente kan wees. God is ‘n God van orde.

 • Dit beteken onder andere dat die erediens so beplan en gereël word dat die gawes van die lede diensbaar is tot die aanbidding van die hele gemeente. Vers 26 noem ‘n paar gawes wat destyds die eredienste gedien het. Watter gawes is in en rondom ons eredienste vandag werksaam? ...................................................................................................................................................

Watter gawes sal jy graag meer by ons wou sien wat jy dink ons nodig het.

...................................................................................................................................................

 • Hier word ook gesê dat elkeen (26) ‘n bydrae lewer. Hoe kan elkeen in die erediens bydrae tot die aanbidding van die gemeente sodat dit werklik ons is wat aanbid? Wat kan gedoen om die lede se deelname te verhoog?
 •  
 • Die erediens is ook nie die aanbidding van ‘n enkeling nie maar van ‘n groep. Daarom is daar ook dinge soos bekendheid, elemente wat ons saamdoen en herhaal en ook die feit dat ons inval by die gebruike van alle Christelike kerke oor tyd en plek, veral met die wat ons belydenis deel.(vgl.vers33).

Bespreek die volgende twee stellings en besluit wat julle verkies:

Eredienste volgens liturgiese orde (soos by ons) eerder as ‘n vrye erediens volgens die gevoel en persoonlike inspirasie van die prediker verryk/verarm die erediens.

Voorbereiding van al die elemente, preek en gebede eerder as spontane optrede en deelname van gemeentelede beperk/verdiep die leiding van die Heilige Gees (vers 15, 32,33)

...................................................................................................................................................

7 - Hierdie gedeelte praat van die rol van vrouens in die erediens. Hoekom dink julle lyk dit vandag anders? (33-35) ...................................................................................................................................................

Is ons beter of slegter daaraan toe? ............................................................................

8 - Dink hoe jy kan voorberei op die eredienste sodat die Gees ook meer van jou kry en jou kan gebruik. ...................................................................................................................................................

Dink ook hoe die Heilige Gees jou met jou gawes wil gebruik sodat jy met jou gawes ‘n verskil kan maak in die gemeente? ...................................................................................................................................................

 

Sluit af met ‘n kringgebed, indien julle groep daarmee wil inval. Elke persoon in die groep bid net een sinnetjie op ‘n slag. Die kring kan soveel keer herhaal as wat nodig is. Op die einde sluit een persoon net die gebed af.

Dinge om oor te bid:

 • Ons kerkleiers, politiese leiers of base by die werk
 • Geloofsekerheid, klein geloof en verdieping van geloof
 • Ons kinders en jongmense
 • Die verskillende bedienings in die kerk en die mense wat daarby betrokke is
 • Lidmate wat mekaar moet bystaan
Print

Week 7 - Gebou vir die ewigheid

Print

1 Kor. 15

Die NG Kerk kom uit die Gereformeerde stroom van die Protestantse kerke. Binne hierdie stroom was die regte verstaan van ons geloof nog altyd baie belangrik, daarom word groot waarde geheg aan die belydenisskrifte wat ons geloof saamvat, verduidelik en die regte geloof beskerm.

Maar is dit regtig so belangrik? Vandag word daar rondom die opstanding van Christus en die gelowiges baie dinge wat vreemd is aan die Bybel geleer en geglo. Baie mense glo vandag dat ons lewe na die dood net ‘n geestelike voortbestaan in die hemel is en dat Christus se opstanding ook in ‘n geestelike sin verstaan moet word. Is dit regtig so belangrik om reg te glo?

1 - Lees vers 12 -23 en kyk hoe Paulus dieselfde kwessie destyds hanteer het en besluit dan hoe belangrik die kwessie van die regte verstaan van die opstanding vir ons geloof is. Is dit belangrik?

...................................................................................................................................................................................

Wat glo ons oor die gelowiges se bestemming na ons dood? Vgl. ook die 12 artikels – ek glo aan die opstanding van die vlees  en ‘n ewige lewe.

...................................................................................................................................................................................

Hoe gaan ons lyk met die lewe na die lewe na die dood? (na ons dood is ons mos  by die Here en lewe ons in een of ander sin na die dood. Met Jesus se wederkoms sal ons liggaamlik opgewek word met ‘n nuwe liggaam sodat ons na die lewe na ons dood in die volste sin sal lewe) Wat sê die beeld van die saadkorrel hieroor? 35-38, 51-52

...................................................................................................................................................................................

2 - Hoe impakteer geloof aan die opstanding ons houdings en optrede in hierdie lewe? (32-34; ook 6:13-14) ...................................................................................................................................................................................

Laat hierdie verse julle met ander oë na julleself, julle liggame en julle liggaamlike bestaan kyk?

...................................................................................................................................................................................

Bespreek  die volgende stelling: Daar is ‘n groot verskil tussen die “vergoddeliking van ons liggame” en “God verheerlik met ons liggame” (6:20)

......................................................................................................................................................................................

3 - Watter implikasies het die boodskap van die opstanding vir ons lewe in diens van die Here? ( 57-58; 3:12-14 )

...................................................................................................................................................................................

Dit lyk beslis of die Here sekere  bouwerk wat ons in hierdie lewe doen so in sy koninkryk opneem en gebruik dat dit ‘n permanente deel uitmaak van die nuwe hemel en aarde wat Hy besig is om te bou  wat uiteindelik ook in heerlkheid gaan skitter as Jesus weer kom.

Watter van ons bouwerk word hierin opgeneem en watter nie?

...................................................................................................................................................................................

Hoe voel jy daaroor dat jou bouwerk waarmee jy persoonlik en saam met die gemeente mee besig is uiteindelik ‘n deeltjie uitmaak van God se groot Nuwe Hemel en Nuwe Aarde projek ? ...................................................................................................................................................................................

4 - Die groot persoonlike vraag is: Is ons besig om te bou en saam te werk aan hierdie projek of is ons maar net met ons eie persoonlike projekte besig?  ...................................................................................................................................................................................

Wat is die implikasie indien ons nie aan die projek meewerk nie? (3:15)

...................................................................................................................................................................................

Gesels en droom saam oor projek Nuwe Hemel en Nuwe Aarde en hoe ons deel daarvan kan wees. Kan ons ons gemeentebou ook deel daarvan sien?

Sluit af met gebed: Bid vir die gemeentebouprojek

Bid dat Here ons sal vul met blydskap, hoop en volhrding juis in die lig van ons ewige hoop

Print

Ons Glo Week 1 - Vandag praat en dink ons oor die waarde en betekenis van saam glo

Print

Vandag praat en dink ons oor die waarde en betekenis van saam glo

Ons ontmoet mekaar: Gesels saam

•    Wie het al aan atletiek deelgeneem?  Aan watter items?  Wat het jy beleef?

•    “Die lewe is soos ‘n hinderniswedloop”.  Gesels met mekaar oor dié stelling


Saam in die teenwoordigheid van God

Vertel vir mekaar van iets waaroor jy vandag dankbaar is.  Loof en dank die Here dan met gebede en  liedere(indien julle saam sing). Open hiermee ook die byeenkoms met gebed

Lees nou Hebreërs 12:1-3
Die oog moet op Jesus gevestig wees.
12 Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. 3Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.

1.    Laat iemand die skrifgedeelte ‘n tweede keer lees en gee dan tyd vir elkeen om aan die volgende te dink:
Waar, in hierdie paar verse, lig dieHere vir jou spesifieke woorde uit?  Wat tref jou?  Deel dit met die groep en bespeek dit as groep

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.    As die groot skare geloofsgetuies verwys na al die gelowiges in Hoofstuk 11 – wie van hulle staan vir jou uit?  Vertel ook van iemand in joú lewe wat so ‘n toegewyde gelowige was dat hy of sy jou geloofslewe baie beïnvloed het.
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


3.    “Geloof is ‘n wedloop” sê die skrywer.  Watter ooreenkomste is daar tussen die twee?     
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

                         
Wat is nodig om suksesvol in die geloofswedloop te wees? (Praat ook oor die begrip sukses en kry duidelikheid oor hoe ons in die konteks van geloof dit moet verstaan)
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________                                                      
4.    Lees nou Hebr. 10:24-25:
Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Waarom het ons mekaar nodig om te glo volgens hierdie verse?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Die Apostoliese Geloofsbelydenis begin met “Ek glo”. Dit kon ook “Ons glo” gewees het.
 Stem julle saam? Wat is die verskil?  Of is dit om’t ewe?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5.    Ek het vandag dít oor geloof geleer wat ek graag wil gaan toepas:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

Mens tot medemens

Dink aan iemand wat geestelik moeg geword het en uitgesak het.  Hoe gaan jy hom/haar bemoedig?

Sluit af met gebed – bid vir mekaar se behoeftes nadat gebedsbehoeftes genoem is ( indien groeplede vrymoedig bid kan hulle vir mekaar bid, anders kan ‘n lysie met gebedsbehoeftes opgestel word en een persoon  kan dan daarvoor bid)

Print

Ons Glo Week 2 - Ek glo in God die Vader, as Skepper van die hemel en die aarde

Print

Tema: Ek glo in God die Vader, as Skepper van die hemel en die aarde

Ons ontmoet mekaar

 • Laat elkeen vertel van iets in die skepping wat sy/haar asem wegslaan ….
 • Laat almal die gedeelte uit die 12 artikels saam sê waaroor dit vandag gaan in ons besinning:  "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde"

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

 • Kom ons loof elkeen die Here in kort dankgebede vir die wonderlike dinge wat ons netnou oor die skepping genoem het. Dit kan ook in stilte gedoen word
 • Vra ook seën op die byeenkoms

God praat met ons

 

Lees: Ps 8

1 Vir die koorleier: met musiek. ‘n Psalm van Dawid.

2 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het!

3 Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het.  So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.

4 As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het,

5 wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?

6 U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon,

7 U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp:

8 skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld,

9 die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis.

10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 

1) Wat het vir jou uitgestaan toe julle die gedeelte saam gelees het?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2) Ons kry as’t ware twee kante van die mens wat hier belig word: aan die een kant sy grootsheid en aan die ander kant sy kleinheid. Dink julle dat dit nodig is vir ‘n mens om beide kante vas te hou?  Wat sou gebeur as mens eensydig na een van die twee kante oorhel? Hoe en waar kry mens die regte balans?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3) Waarin lê die kosbaarheid en grootsheid van die mens? Hoe kan ons weet dat ons lewens kosbaar en werd is?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4) Wanneer weerspieel mense vir jou iets van die Here? (heers hulle dus ook op die regte manier oor die skepping)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5) Wat is volgens jou die grootste bedreiging vir die planeet?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6) Watter klein pogings van jou kant kan vir die skepping die meeste beteken?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Mens tot mens

Gesels oor wat julle kan doen om die skepping te bevoordeel?

Kom ons bid vir mekaar en vir ons wêreld.

Print

Ons Glo Week 3 - Ek glo in God die Vader, omdat Hy my Vader in die hemel is

Print

Ek glo in God die Vader, omdat Hy my Vader in die hemel is

Ons ontmoet mekaar

 • Kom ons deel so bietjie ons week wat voorlê met mekaar
 • Kom ons lees saam die Apostoliese geloofsbelydenis of soos dit ook genoem word, die die Twaalf Artikels en dan gesels ons met mekaar oor wat die eerste sinnetjie vir jou beteken.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees; ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe.

 • Wanneer het God die Vader vir jou ‘n Vader geword, vertel vir ons meer van jou verhouding met Hom as jou hemelse Vader?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Saam in die teenwoordigheid van God  Kom ons kies vooraf die liedere wat ons wil sing en dan sing ons dit opeenvolgend sonder aankondigging.  Dit sal gepas wees as ons afsluit met die Onse Vader gebed.  (Groepe wat dit nie sing nie, kan dit bid.)

Ons luister na die woord

Inleiding

In Johannes 8 lees ons dat die gesprek oor wié Jesus nou eintlik is.  Die eerste sewe hoofstukke het Jesus Homself op verskeie maniere bekend gestel as

 • die Lam van God wat aarde toe gekom het, om die sonde van die wêreld op Hom te neem
 • as die een wat besonderse wysheid en insig het, selfs die samaritaanse vrou kon nie anders om met die boodskap te hardloop nie
 • Hy het sy mag getoon deur die water wat Hy verander het in wyn, die vermeerdering van die brood, die loop op die see
 • Ook het Hy vir hulle gesê dat Hy die Lig vir die wêreld is en dat Hy die Seun van God is.

Maar oor al hierdie dinge wat gebeur het en oor wat Hy alles gesê het, het die Jode van daardie tyd in opstand gekom teen Jesus omdat Hy gesê het dat Hy die Seun van God is. In hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees gaan ons na een van sy gesprekke met die Jode luister.  Probeer gerus ook hoor wat Jesus vir jou in daardie gesprek wil sê. Kyk of jy kan verstaan wat die Jode nie verstaan het nie.

 

Lees: Joh 8:31-47

God is nie hulle Vader nie

31?Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32?en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

33?Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry word’?

34?Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ’n slaaf van die sonde. 35?’n Slaaf bly nie vir altyd by ’n huisgesin nie; ’n seun bly vir altyd. 36?Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. 37?Ek weet julle is die nageslag van Abraham. Maar julle wil My doodmaak omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. 38?Ek praat oor wat Ek by my Vader gesien het; en julle doen wat julle by julle vader gehoor het.”

39?Hulle het vir Hom gesê: “Ons vader is Abraham.”

Daarop sê Jesus vir hulle: “As julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. 40?Maar nou wil julle My doodmaak, vir My wat die waarheid wat Ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dít is nie wat Abraham gedoen het nie. 41?Julle doen wat julle vader gedoen het.”

Hulle sê toe vir Hom: “Ons is nie uit owerspel gebore nie. Ons het net die een Vader, naamlik God.”

42?Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar Hý het My gestuur. 43?Waarom begryp julle nie wat Ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kán verstaan nie! 44?Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af ’n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ’n leuenaar en die vader van die leuen. 45?En omdat Ek die waarheid praat, glo julle nie in My nie. 46?Wie van julle kan sonde by My aanwys? As Ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in My nie?

47?Wie ’n kind van God is, luister na die woorde van God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie.”

 

1) Wat dink jy wou Jesus eintlik vir die gelowige Jode sê?  (Kommentare sê dat die term gelowig hier wys op ‘n groep mense wat alreeds begin besef het dat Jesus Iemand spesiaal is, maar dat hulle nog nie eintlik in Hom geglo het as die Seun van God nie).

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

2) Lees weer ‘n slag vers 47 en gesels met mekaar oor wat die praktiese implikasies vir jou is.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3) Dit is baie duidelik dat die Jode ‘n valse gerustheid gehad het oor hulle godsdiens.  Hoe dink jy kan so iets vandag nog gebeur met ons?.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4) Waar kry ons die reg om God ons Vader te noem?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5) Wat is die verskil tussen slawe en kinders? (34,35) Hoe is dit op ons in die geloof van toepassing?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6) Watter seëninge hou God se Vaderkap vir ons as sy kinders in? (Vgl 34,35 ook Rom.8:15, Luk.11:13, Matt.6:26, Ps 86:15-17 )

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Mens tot mens

 • Wat dink jy is ons verantwoordelikheid in ons leefwêrelde na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons gelees het.

Kom ons bid vir mekaar en vir ‘n wêreld wat in ‘n valse gerustheid leef.

Print

Ons Glo Week 4 - Ek glo in Jesus Christus die Here

Print

Ek glo in Jesus Christus die Here

Ons ontmoet mekaar

 • Waaruit kan mens aflei dat iemand baie respek vir die Here het?
 • Wat bedoel jy as jy bely:  “En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;”
 • Wie is Jesus vir jou?

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

Ons kan ons liefde, bewondering en waardering vir Jesus nooit genoeg uitdruk nie.  Ons het ook nie die woorde of begrip met ons woorde reg aan die eer en heerlikheid van die Here te laat geskiet nie.

Word nou eers stil en laat iemand dan die Christuslied voorlees van Kolosense 1:15-20. Iemand kan direk na die voorlesing seën vra op die byeenkoms/ of gee geleentheid vir kort gebede

God praat met ons

Lees nou Rom 1:1-7

1 Van Paulus, ’n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God.

2?Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, 3?en dit handel oor sy Seun. As mens is Hy uit die geslag van Dawid gebore; 4?op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. 5?Deur Hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van sy Naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. 6?Julle is hierby inbegrepe; ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort.

7?Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort.

Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

 

1) Wat tref jou?  Watter vers of frase skryf die Here op jou hart? Gee ook geleentheid vir die groep om op mekaar se reaksies te reageer.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Lees weer vers 4:

 • Waar het Jesus die Naam Here gekry? ________________________________________________________________________________
 • Wat (dink julle) is die verskil tussen mag en gesag? ________________________________________________________________________________
 • Vertel vir mekaar hoe ons die belydenis “Jesus is die Here” beter kan uitleef op die volgende terreine:

Aanbidding

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kalmte en vrede

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Gehoorsaamheid

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 • Hoe verskil “Jesus Christus die Here” van “Jesus Christus ons Here”? (Of: Here.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.   Wat gaan jy verander aan die uitleef van jou verhouding met die Here in die lig van vandag se gesprek?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mens tot medemens

Dink aan iemand met wie jy ‘n gesprek hierdie week kan voer oor die gedagte dat Jesus die Here is.  Hoe gaan jy die gesprek begin?

Print

Ons Glo Week 5 - Ek glo in Jesus wat Homself verneder het

Print

Ek glo in Jesus wat Homself verneder het

Ons ontmoet mekaar

 • Wat dink jy beteken dit om eensgesind te wees?  Is dit om dieselfde te dink oor dinge of is dit om dieselfde gesindheid te hê in die lewe? 
 • Kom ons lees saam die gedeelte in die Apostoliese geloofsbelydenis of soos dit ook genoem word die Twaalf Artikels (Apostolicum) oor die vernedering van Jesus . Gesels met mekaar oor hoekom jy dink hierdie woorde oor die vernedering van Jesus in die geloofsbelydenis moet wees.

En (Ek glo) in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

Vir interessantheid:

Die woorde “ter helle neergedaal” is eers in 359 nC bygevoeg in die 12 artikels en dui volgens die Heidelbergse Kategismus  vraag 44 op die helse straf, wat op Jesus neergedaal het, sodat ons wat glo in Jesus, nooit weer gestraf hoef te word nie.

Heidelbergse Kategismus: Vraag 44:     

Waarom volg daar: “?neergedaal na die hel?” ?

Antwoord:     Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smart en verskrikking wat Hy aan sy siel deur sy hele lewe maar veral aan die kruis gely het, van die helse angs (a) en pyn verlos (b). Jes 53:5 (b)  Ps 18:5,6; 116:3; Mat 26:38; 27:46; Heb 5:7.

 

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

Laat iemand Openbaring 5:9-14 lees terwyl die groep biddend luister. Gee daarna ‘n tyd vir persoonlike en stil gebed.

God praat met ons

Skriflesing: Fil 2:1-8

2 1Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing—?2?maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3?Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4?Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Die voorbeeld van Jesus Christus

5?Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:  6?Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7?maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8?het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

1) Wat van die Here Jesus raak jou hart aan in hierdie paar verse? Praat met mekaar daaroor.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) Wat dink jy is die boodskap van hierdie gesindheid van Jesus?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3) Hoe is jou gesindheid teenoor  (evalueer jouself)                   Selfgerig   of/  Nederig

 • Die Here Jesus,                                                             0 ________5_______10       
 • teenoor jou medegelowiges en                                        0 ________5_______10       
 • teenoor onbekendes?                                                     0 ________5_______10 

4) Hoe mis ons nie hierdie gesindheid in ons eie lewe, in ons kerk en in ons wêreld nie? Watter verskil kan dit nie maak nie? Bespreek

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    

Mens tot medemens

 • As die Here Jesus gewillig gehoorsaam gedoen het wat die Vader van Hom verwag het, wat is daar wat ons in dieselfde gesindheid moet gaan doen teenoor ons medemens?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 • Kom ons bid saam oor dit wat ons gehoor het en ook vir mense in nood. Besluit ook waarvoor julle spesifiek hierdie week gaan bid

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Print

Ons Glo Week 6 - Ek glo in die verHEERlikte Jesus

Print

Ek glo in die verHEERlikte Jesus

Ons ontmoet mekaar

Nadat ons met mekaar gesels het oor wat die afgelope week in ons lewens gebeur het, kan ons gerus met mekaar deel watter teks of waarheid die afgelope tyd vir jou baie kosbaar is.

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

Kom ons kies vooraf die liedere wat ons wil sing wat handel oor Jesus se opstandig en heerskappy.  Dink aan die Oorwinningslied; Doen slegs U wil Heer; Halleluja U is Koning; Hy is die Koning en dit sal goed wees as ons kan afsluit met: Hy is Heer!   (Laat iemand tussen elke lied ‘n gebed doen wat antwoord op die lied.) 

God praat met ons

Wat bedoel ons met hierdie woorde in die 12 artikels?  Wat sê dit vir julle? Waaroor het julle vrae

Ek glo in Jesus….

“wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Bespreek:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Lees nou:

Kollosense 1:9-20:

9?Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, 10?sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11?Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12?Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13?Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14?Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Die voorrang van die Seun

15?Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie.  Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.  16?God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is:  alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers,

maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.  17?Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.

18?Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk.  Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.

19?God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon 20?en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen”.

1) Kom ons lees hierdie paar verse net weer ‘n keer saggies deur en dan deel ons met mekaar oor wat ons aangryp van Jesus.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) Wat beleef jy diep binne in jou, as jy dink oor Jesus of as jy met Hom praat.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3) Hoe behoort jy te reageer met die opdragte van hierdie Here Jesus aan jou?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Mens tot medemens

 • Wat dink jy oor die woorde wat ons bely:  “Hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe, en oor die wat reeds gesterf het”, veral as jy dink aan mense wat Hom nog nie erken as Here en Verlosser nie?
 • Kom ons bely ons ongehoorsaamheid en dan bid vir mekaar en vir mense wat nog nie die Here as Here en Verlosser erken en bely nie.
Print

Ons Glo Week 7 - Ek glo in die Heilige Gees

Print

Ek glo in die Heilige Gees

Tema:  Die wonder van opnuut gebore word deur die Gees

Ons ontmoet mekaar

 • Partykeer verander mense dramaties as hulle tot geloof kom.  Ken julle sulke verhale?  Vertel.
 • Hoe het dit in jou lewe gebeur?

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

Soek ‘n lied uit die liedboek oor die Heilige Gees en lees dit biddend, daarna kan iemand die seën vra op die byeenkoms.

God praat met ons

 

Lees nou Joh 3:1-8

Jesus en Nikodemus

3 Daar was ’n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was ’n lid van die Joodse Raad. 2?Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u ’n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”

3?Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

4?Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan ’n mens gebore word as hy al ’n ou man is? Hy kan tog nie ’n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?”

5?Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6?Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7?Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8?Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

1) Watter woorde of gedagtes of frases tref jou?  Waar beleef jy dat die Here met jou praat?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Wat dink julle word bedoel met opnuut gebore word (vers 3)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hoe gebeur dit?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Waaroor gaan vers 5?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Wat is die effek van wedergeboorte op ‘n mens se lewe?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Is dit ‘n skielike of ‘n langsame proses?  Of albei? ( vgl. 2 Kor. 3:18)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kan mens weet of jy weer gebore is?  Hoe? (vgl. Johannes 3:16)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uit vandag se gesprek wil ek graag die volgende in my lewe toepas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mens tot medemens

 

Mense word deur die Gees en die Woord opnuut gebore.  Wie is daar met wie jy graag die Woord sou wou deel sodat jy dit aan die Gees kan oorgee om Sy werk verder te doen?

Print

Ons Glo Week 8 - Ek glo aan die kerk

Print

Ek glo aan die kerk

Ons ontmoet mekaar

 • Laat elkeen vertel wat in 'n gemeente vir hom baie belangrik is.
 • Laat almal die gedeelte saam sê waaroor dit vandag gaan in ons besinning:  "Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges"
 • Wat beteken die woorde vir jou as jy dit sê?  En wat bedoel jy?

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

 • Kom ons loof elkeen die Here in kort dankgebede vir fasette van ons gemeente wat vir jou belangrik is. 

God praat met ons

Lees: Handelinge 2:27- 47

41?Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. 42?Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

43?Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44?Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45?Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46?Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47?en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

1) Direk na die eerste groot bekering het die gelowiges verenig in ‘n kerk, waarom was dit belangrik?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) Wat tref julle van hierdie eerste gemeente?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3) In vers 41 kry ons 4 kernfunksies/aktiwiteite van die kerk en in vers 43 – 47 sien ons hoe dit by hulle gewerk het. Kyk of julle dit bymekaar kan bring

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4) As julle dan ons gemeente aan die 4 funksies meet, waar staan ons t.o.v. elkeen?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5) Wat sal die kerk moet doen om vandag relevant te wees en te groei?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Lees ook 1 Korintiërs 12

27 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid daarvan.

28 En in die kerk is daar mense aan wie God ‘n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik.

29 Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen?

30 Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê?

31 Lê julle toe op die beste genadegawes

 1. Hoe praat hierdie teks met elkeen van ons ten opsigte van ons plek en rol in die gemeente?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Mens tot mens

 

 • Laat elkeen sê watter gawe hy in elkeen van die ander in die groep sien

Gebed

Bid vir die ontwikkeling van mekaar se gawes en vir ander sake in ons gemeente

Print

Ons Glo Week 9 - Ek glo aan die vergewing van sondes

Print

Ek glo aan die vergewing van sondes

Ons ontmoet mekaar

 • Wat is vir jou die lekkerste woorde wat nog ooit gehoor het en wat jy elke keer weer en weer wil hoor. 
 • Hoekom dink jy voel ‘n mens sleg oor sondes?

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

 • Laat iemand  lees Psalm 32:1-5 en 11, gee geleentheid vir stilgebed.

Iemand sluit dan die tyd van stilte af met ‘n kort gebed waarin God vir sy vergifnis gedank word en waar die seën op die res van die byeenkoms gevra word.

 

God praat met ons:

Lees:

Lees Luk 7:36-50

36?Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem.

37?’n Sekere vrou in die dorp, wat ’n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ’n albaste flessie met reukolie 38?en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.

39?Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ’n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ’n sondares is.”

40?Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.”

“Meneer, sê dit maar!” antwoord hy.

41?Jesus sê toe. “Twee mense was in die skuld by ’n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig. 42?Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?”

43?Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskel het.”

“Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus, 44?en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom—?en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 45?’n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. 46?My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. 47?Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”

48?En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.”

49?Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?”

50?Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

1) Laat elkeen in die groep weer na die deel kyk en dink oor dit wat jou persoonlik in hierdie verhaal tref, deel dit met die groep.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) In wie se skoene sien julle julleself die meeste, die vrou s’n of in Simon en die ander s’n? Motiveer julle antwoorde

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3) Hoekom dink jy is hierdie gebeurtenis opgeskryf in die Bybel?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4) Wat leer ons by Simon om nie te doen nie en by Jesus om wel te doen

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5) Hierdie verhaal laat ‘n mens oor ‘n paar dinge in jou eie lewe en in die kerk dink:

Ervaar ek egte vreugde in my geloof en Godsdiens?

_______________________________________________________________________________

Hoe lyk dit in ons gemeente eredienste?

_______________________________________________________________________________

Is ek/ons baie krities en vinnig veroordelend op ander?

______________________________________________________________________________

Hoe reageer ons op sonde van ander wat in die nuus uitgeblaker word?

______________________________________________________________________________

Gesels hieroor in die lig van die verhaal hierbo en dink hoe dit al die verskil kan maak?

______________________________________________________________________________

 

Mens tot medemens

 • Hoe belangrik is dit vir mense om te hoor dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het?  En wat doen jy daaraan?
 • Kom ons gee vir elkeen geleentheid om met die Here Jesus te praat oor ons sondes wat vergewe is, en dan doen ons voorbidding vir sake op die hart.

Sluit af met: Kom dank nou almal God met hart en monde en hande,

Vir verdere studie:

Kol 2:13-14

“.... God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14?Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem”.

2 Petrus 2:24

24?Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra”.

 Kol 1:14

14?”Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

1 Joh 5:13

13?”Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo”.

Print

Ons Glo Week 10 - Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe

Print

Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe

Tema:  Die heerlikheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde

Ons ontmoet mekaar

 • Hoe verander dit ‘n mens se lewe as jy glo of NIE glo in die ewige lewe nie?
 • Waarna sien jy alles uit van die lewe ná die dood?

Ons ontmoet mekaar in die teenwoordigheid van God

Lees: Opebaring 5:13,14

Probeer julle indink hoe dit gaan wees as jy die heerlikheid van God die eerste keer fisies gaan sien en beleef. Sê vir mekaar hoe dit gaan wees en wat julle gaan doen.

Laat iemand in gebed die Here aanbid/loof en die seën vra op die byeenkoms

God praat met ons:

Lees nou Openbaring 21:1-8

Die nuwe hemel en die nuwe aarde

21 Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2?En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is.

3?Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4?Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

5?Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.”

En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

6?Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. 7?Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.

8?“Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.”

1) Waar in hierdie gedeelte praat die Here met jou?  Watter woorde of frases spring vir jou uit?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2) Gesels met mekaar oor al die implikasies van vers 5.

 • Watter dinge (geïmpliseer in vers 4) sal jy baie bly wees wat nie in die hemel sal wees nie?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 • Hoe kan ons seker wees dat ons dié heerlikheid gaan beërf?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3) Wanneer die Bybel met ons oor ons groot toekoms praat is dit nie maar om ons nuuskierigheid tevrede te stel nie, maar om ‘n verskil te maak aan ons lewe hier en nou. Waar sien julle hierdie stelling in die verse hier bo?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4) Bespreek ook die betekenis van die stelling. Hoe raak dit ook jou eie lewe en jou siening van jou lewe en jou toekoms?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Wat wil jy in jou lewe verander in die lig van vandag se gesprek?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Mens tot medemens

Wie is daar wat jy wil troos of bemoedig in die lig van ons belydenis:  Ek glo aan die ewige lewe?

Hoe kan jy dit doen?

Print

1) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 15:40-16:10

Teks: Hand.16:6,7,9,10

Tema: Die Here stuur gesante deur sy Heilige Gees

In ons tekshoofstuk ontmoet ons die apostel Paulus en sy metgeselle op hulle tweede sendingreis. Sy bedoeling daarmee was om die gemeentes, wat hy op sy eerste sendingreis gestig het, te besoek (Hand.15:36). Nadat hy hierdie doel bereik het, wou hy ‘n paar ander plekke in Asië besoek. Maar God se bedoeling was anders: Paulus moes nie na Asië nie, maar na Europa.

Daarom gryp Koning Jesus vanuit sy hemelse paleis in en hy dwing sy gesante om te gaan waar Hy hulle wil hê. Drie maal hoor ons hoe Hy ingryp. In v.6 vertel Lukas dat die Heilige Gees Paulus en sy makkers verhinder het, om in Asië die woord te verkondig. En dan weer, net twee verse verder, staan daar: Die Gees het hulle nie toegelaat om na Bithinië in Asië te gaan nie. En die derde ingrype is die gesig van die Macedoniese man wat roep: ”Kom oor na Macedonië en help ons”. Kom oor na Europa.

Die eerste les wat ons hier dus leer is: Die Here self stuur sy boodskappers. Hy self besluit waarheen en na wie toe hulle moet gaan (vgl.D.L. I:3). Vanuit sy hemelse woning handel Koning Jesus deur sy Gees. Hy handel in Handelinge en nie mense nie, ook nie sy gesante nie.

Dit is vandag nog ewe waar. Geen dominee gaan uit sy eie na ‘n bepaalde gemeente nie. Die Here self besluit daaroor. Hy stuur hulle. So staan dit ook in die bevestigingsformulier vir predikante.

Maar in die gesig van die Macedoniese man lê daar vir ons nog ‘n tweede les opgesluit: die Here stuur nie alleen nie, maar Hy stuur na mense in nood.

Want hierdie gesig is niks minder as ‘n noodsein nie: help! Ons kan dit gerus vergelyk met die noodberigte wat skepe uitstuur as hulle in die moeilikheid is: S.O.S. Dit staan vir: Save Our Souls. Red ons siele. Red ons lewens.

Maar wat was dan die nood van hierdie man? En wat was die nood van die mense wat hy verteenwoordig? Wel, die lewensskip van die die Macedoniërs - of anders gesê : die lewensskip van die mense van Europa, want daarvan was Macedonië deel - hulle lewensskip was besig om onder te gaan onder die branders van die sonde. Hulle was aan’t vergaan onder die woedende golwe van God se toorn. Dit was hulle nood.

En hier kon geen mens help nie. Alleen die reddende evangelie kan. Dit is die enigste reddingsboot wat van ewige ondergang kan red. Alleen Jesus Christus is ons ark van behoud. Daarom kom die noodroep tot die draers van  die evangelie, tot die boodskappers van die Here: kom, Paulus, kom oor na Macedonië en help ons! S.O.S.! Red ons siele.

En is ons nood vandag anders? Nee, ons sit met dieselfde probleem: die sonde en daarmee saam die toorn van God. Maar dit is nou juis die Godswonder van elke erediens. Want daarin kom die Here self na ons toe en deur sy gesante werp Hy ons toe die reddingsboei van die evangelie.

Maar daarom moet ons die prediking en God se evangelie-dienaars waardeer. Ons moet hulle ontvang as lewensredders, as mense deur die Here self gestuur om ons die weg van verlossing aan te wys. Want deur hulle prediking steek God sy hand reddend na ons toe uit. So handel die handelende Koning van die kerk vandag nog met sy volk.

Print

2) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 15:16:9-15

Teks: Hand.16:14

Tema: Die Here open menseharte deur sy Heilige Gees

Die eerste plek in Macedonië waar Paulus-hulle aangekom het, was Filippi.

Hierdie stad het sy ontstaan alreeds in 360 v.C. gehad, maar eers sedert 42 v.C. het dit ‘n stad van betekenis geword. Toe het Octavius, die latere keiser Augustus, na sy oorwinning, Filippi verhef tot ‘n Romeinse kolonie. Anders as die woord “provinsie”, wat by die Romeine oorwonne gebied beteken, was ‘n kolonie ‘n gebied buite Italië waar Romeinse setlaars, gewoonlik oud-soldate, gevestig is. So ‘n kolonie moes dan diens doen as ‘n vesting en afskrikmiddel teen opstande deur die onderworpe inheemse bevolking. Filippi was dus ‘n soldatestad, maar ook ‘n koopmansstad.

By Filippi het keiser Augustus sy triomfboog opgerig, ‘n monument ter herinnering aan sy grootse oorwinning aldaar. Maar juis hier, in Filippi, sou die evangelie van die kruis sy eerste oorwinning op Europese bodem behaal. Hier sou die eerste gemeente in Europa tot stand kom.

Na hulle aankoms in die stad het Paulus en sy metgeselle ‘n paar dae in die stad rondgewandel op soek na Jode by wie hulle aansluiting kon vind, of na mense wat bereid was om na hulle prediking te luister. Blykbaar was daar egter so min Jode in die plek, dat daar nie eens ‘n sinagoge was nie.

Wel kon Paulus-hulle vasstel dat daar ‘n bidplek was buite die stad langs die rivier. Daar het ‘n aantal Jode op die Sabbat saamgekom. Toe die Sabbat aangebreek het, het Paulus en die ander dus daarheen gegaan. Daar was egter net ‘n paar vroue. By hulle het Paulus aangesluit en hulle begin vertel van Jesus Christus.

Een van die vrou het geluister én gehoor. Baie luister Sondae, maar min hoor.

Hierdie vrou se naam was Lidia. Sy was ‘n godvresende vrou. Dit beteken sy was ‘n heiden wat haar tot die Joodse godsdiens bekeer het.

Sy was voorts afkomstig uit Thiatire. Dié stad was bekend vir sy handel in ‘n purper kleurstof. Dit is verkry van die sogenaamde purperslak. Elke slak het maar een druppel van die verfstof gegee. U kan dus begryp dat dit geweldig duur en kosbaar moes wees. Hierdie keurstof is dan gebruik om klere mee te kleur. En nou het Lidia waarskynlik juis daaruit haar bestaan gemaak, dat sy van die uiters duursame purper klere verkoop het.

Uit dié handel het Lidia sekerlik ‘n goeie inkomste gemaak. Maar die aardse rykdom kon haar maar nie bevredig nie. Dit kon haar nie werklik gelukkig maak nie. Maar op daardie dag daar langs die rivier sou sy die ware lewensrykdom en die egte lewensgeluk ontvang: die blye boodskap, die vreugdetyding van Jesus Christus.

Moet ons nie ook hieruit leer nie? Aardse dinge, ons geld, ons goed, kan ons nie waarlik ryk en gelukkig maak nie. Alleen Jesus kan. Dit is tog opvallend dat in die Grieks, die taal waarin die Nuwe Testament oorspronklik geskryf is, die woordjies genade en blydskap soveel op mekaar lyk. Genade maak bly. Die blye boodskap gee vreugde. Het u dit ook al ervaar?

In die lewe van Lidia vind daar, onder die prediking van Paulus, ‘n Godswonder plaas: Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.

Die beeld wat ons hier voor oë geroep word, is die van ‘n deur. Deur die sonde is ons hart toegegrendel vir God. Dit is gesluit vir sy evangelie. Ons kan dit ook nie self oopmaak nie. Trouens, ons wil ook nie. Dit is uitsluitlik God se werk. So staan dit ook hier: Die Here het haar hart geopen. Vanuit die hemel handel ons Here Jesus en deur sy Gees sluit Hy ons hart oop. Hier het u dit dus weer: die handelinge van Koning Jesus.

Hieruit moet ons leer: Die prediking alleen kan ons nie verander nie. G’n dominee, hoe goed hy ook al preek, kan ons hart open nie. God moet dit doen. Dit het Paulus ook op ‘n keer so saamgevat:”Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei” (1 Kor.3:6). Bid daarom die Here dat Hy u hart sal open vir die prediking. Doen u dit? Doen u dit voor elke diens?

Die prediking alleen is dus nie genoeg nie. Die Here en sy Gees moet daarby kom. Maar beteken dit dat die prediking dan waardeloos is? Geensins! Maar daaroor volgende keer (in Oordenking 3) meer.  

Print

3) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 16:9-15

Teks: Hand.16:14

Tema: Die Here gee ons deur sy Gees ‘n hart vir die gepredikte Woord

Calvyn se kommentaar op hierdie vers is besonder insiggewend en dan veral ook sy geballanseerdheid ten opsigte van die verhouding Woord en Gees: ENERSYDS huiwer hy nie om te verklaar dat die prediking alleen 'n dooie letter is nie. ANDERSYDS beklemtoon Hy dat die Heilige Gees juis die Woord wil gebruik om ons harte te verander. Sodra ons die Skrifte verag, word die lig van die Gees deur ons uitgedoof. Juis die gepredikte Woord is die werktuig waardeur die Here die verligting van sy Gees aan die gelowiges uitdeel. Geen wonder dat Calvyn ons verseker dat die Skrif die skool van die Heilige Gees is nie.

In die behandeling van die boek Handelinge is dit steeds van die allergrootste belang om te onthou: Wanneer die Heilige Gees in Handelinge 2 uitgestort word, dan is die HEEL EERSTE ding wat daarna gebeur dat daar GEPREEK word. Petrus staan op en preek en 3000 mense kom tot bekering deur die eenvoudige middel van die prediking. Handelinge is die boek wat handel oor die handelinge van Jesus deur sy Gees en deur die prediking van sy kerk.

Ook in ons teks mag dit nooit miskyk nie: Lidia het geluister en die Here het haar hart geopen. So staan dit in ons teks. Sy het die gepredikte Woord aangehoor en die Here het haar hart verander.

Die luister was dus wel belangrik. Ja, ek kan maar sê onmisbaar. Die Here werk immers deur sy Woord. Die prediking is sy instrument. Dit is die sleutel waarmee Hy die deur van ons hart oopmaak (Rom.10:14).

In die verband wil ek u op ‘n ander teks wys waar ook die beeld van ‘n deur gebruik word. Ek bedoel Op.3:20, hierdie woorde van Jesus: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na Hom toe en by hom maaltyd hou, en hy by my”. Soms word hierdie teks deur sektes so voorgestel asof Jesus by die deur van ons hart staan en klop. Maar Hy kan self nie inkom nie, want die deur het net ‘n knop aan die binnekant. Daarom moet ons die deur oopmaak en Jesus in ons harte inlaat. Dit is natuurlik glad nie wat daar staan nie. Wat daar wel staan, is dat ons die stem van die Here hoor. Hy praat met ons en deur sy Woord beweeg Hy ons om ons harte vir Hom te open. Sy Woord doen dit dus ten diepste. En dit onderstreep net nogeens die absolute noodsaak van die gepredikte Woord.

Maar ook uit die res van Hand.16:14 blyk dit duidelik hoe belangrik die prediking vir die Here is. Want daar staan: die Here het Lidia se hart geopen “om ag te gee op wat deur Paulus gesê is”. Dus: Die Here ontsluit haar hart om die woord van sy gesante ter harte te neem. Daarom het die Here haar hart oopgemaak, SODAT sy ‘n oop hart sou hê vir die verkondiging van sy gesante.

Sy het ag gegee op wat deur Paulus gesê is. Dit beteken nie alleen dat sy dit waardeer het nie. Dit hou ook in dat sy dit gehoorsaam het, dat sy dit ook toegepas het in haar lewe, dat sy ook daaruit gelewe het.

Dit is eweneens ‘n Godswonder. Want van nature, soos ons deur die sondeval geword het, het ons geen waardering vir die Woord nie. Die prediking laat ons yskoud. Om die waarheid te sê: Ons verveel ons in die kerk. ‘n Diens word gou vir ons te lank. Ons wil dit ook nie gehoorsaam nie. Maar as God ons aangryp, gryp ons sy Woord aan. Dan kom ons onder die indruk daarvan. Dan ontroer dit ons. Dan is dit vir ons heerlik.

Ek vestig u aandag ten slotte op nog iets: Toe die deur van Lidia se hart deur die Here geopen is, het sy ook die deur van haar huis geopen...vir die apostel van die Here. D.w.s. toe haar hart oopgegaan het vir God, het sy ook ‘n oop hart gehad vir sy kerk.

Ja, toe wou sy ook deel wees van die kerk. Daarom het sy haar, deur die doop, laat inlyf by die kerk. Want sy wou deel wees van die gemeenskap van die heiliges en sy wou luister na God se gesante. Sy wou graag die prediking hoor. God se kerk het vir haar kosbaar en dierbaar geword. Die blye boodskap van die prediking het haar hart met vreugde vervul.

Print

4) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 16:16-24

Teks: Hand.16:17,19,23

Tema: Die gebedsnood van die kerk

In Handelinge 16 vers 25 tref ons Paulus en Silas aan op hulle knieë.

In hierdie oordenking wil ek stilstaan by hulle gebedsnood. Of anders gesê: dit wat aanleiding gegee het tot die gebed.

Aan die begin van Handelinge 16 word vertel hoe die Here op ‘n wonderlike manier die deur van Lidia se hart geopen het.

Vanselfsprekend was die duiwel nie bly daaroor nie. Daardeur was daar nou ‘n bres geslaan in sy Europese vesting. Hy was besig om terrein te verloor. Sy alleen-heerskappy in Filippi is bedreig deur die handelinge van Koning Jesus deur die prediking van sy gesante aldaar. Dit kan die Satan nie verdra nie. Een bekeerling is vir hom alreeds een te veel.

Daarom gaan die duiwel ook oor tot aksie. Waar Jesus handel met sy evangelie, daar handel die Satan met sy weerstand teen die blye boodskap. Dit is vandag nog so: Troue evangelie-verkondigers sal sy teenstand ervaar.

In die boek Handelinge kry ons dus nie net die handelinge van Jesus deur sy gesante nie. Ons kry ook te doen met die handelinge van die duiwel deur sy trawante. In Filippi mobiliseer die engel van die duisternis sy helse magte teen die oorwinningstog van die evangelie.

Die eerste soldaat wat die duiwel teen Paulus in die veld stoot, is ‘n slavin met ‘n waarsêende gees. Hierdie vrou was in diens van die afgod Apollo. Waarskynlik was sy ‘n priesteres in sy tempel. Omdat sy onder die mag van ‘n bose gees, ‘n gees van die duiwel, was, kon sy die toekoms voorspel. Dit het haar eienaars uitgebuit en hulle het baie geld uit hierdie “gawe” van haar gemaak.

Terwyl Paulus-hulle op pad was na die bidplek, daar waar Lidia tot bekering gekom het, het hierdie slavin hulle teëgekom. Sy het Paulus en sy metgeselle gevolg en geskreeu: “Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing”.

Ons kan dus sê: Dit was nie net Paulus wat daar in Filippi gepreek het nie. Die duiwel het dit ook gedoen en dit het hy gedoen by monde van hierdie ongelukkige vrou.

Miskien klink dit vir u vreemd: die duiwel ‘n prediker! Is dit moontlik? Daarop moet ons antwoord : ja! Ons het meer voorbeelde daarvan in die Bybel. Hy misbruik die Woord vir sy doeleindes. Toe Jesus byvoorbeeld in die woestyn versoek is, het die duiwel juis met die Bybel na Hom toe gekom en vir Hom gesê: Daar staan geskrywe! Maar daar reeds het geblyk dat die ou slang die Woord verdraai.

Hier sien ons die groot teenstander van God op sy gevaarlikste. Hy kom met die Bybel in die hand. Hy kom in die gewaad van ‘n engel van die lig. Die "evangelie" van sy gesante klink na die ware, suiwer leer. Luister net wat preek hierdie vrou met die waarsêende gees: “Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing”.

Dit klink so mooi, maar dis ‘n valse prediking. Ons moet mooi luister na wat sy sê. Sy preek nie: Paulus verkondig aan julle dié weg, die enigste weg van verlossing, nie. Nee, sy roep: Hierdie manne verkondig aan julle ‘n weg van verlossing. Dit is maar een klein woordjie, maar daardie klein woordjie "'n" maak die wêreldse verskil. Daarmee sê sy naamlik: Daar is ook nog ander paaie na God toe. Christus is nie die enigste nie. My Apollo is ook ‘n weg van verlossing. Dit is verder heel opvallend dat sy die Naam van Jesus verswyg. Ons moet nie net luister na wat iemand sê nie, maar ook hoor wat verswyg word.

In ons tyd hoor ons al meer en meer van hierdie soort preke. Daar is werklik teoloë wat leer dat ons en die Mohammedane en die Boediste dieselfde God aanbid. Hulle kom net langs ‘n ander weg by God uit. Maar ons sê: nee! Daar is net een weg en dit is Christus.

Dit is verder skokkend hoe Christus in preke en oordenkings vandag verswyg word. Daar word vir mense gesê wat hulle moet doen en nie moet doen nie, hoe hulle hulle in die huwelik moet gedra en wat hulle politieke plig is en nog baie meer. Maar van Christus hoor jy niks nie. Dit is presies hoe hierdie slavin gepreek het: 'n Christus-lose preek. Die duiwel gee nie om dat ons preek nie, maar dan moet ons tog net nie die Naam van Jesus noem nie. Ons moet liewer nog vir mense sê: Deur julle goeie werke kan julle salig word.

Ook enige Christus-plus-my-goeie-werke-prediking is nie die ware prediking nie, want dit leer ons dat Christus nie die enigste weg is nie. Hy is dan maar net ‘n weg, maar nie dié weg, die enigste, nie. Dit maak sulke prediking so uiters gevaarlik.

Hoe stuit Paulus die duiwel nou in sy stormloop? Probeer hy dit self doen? Nee, hy doen ‘n beroep op Christus, want vir die bose gees sê hy: “Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan”. Daarmee sê hy ten diepste: Here Jesus, handel u, want ons handelinge kan die duiwel nie keer nie. En Jesus hét gehandel, want daar staan: “En hy het op dieselfde oomblik uit hom uitgegaan". Hier sien ons die krag van Christus-prediking gedemonstreer.

Die slavin was dus bevry. Maar daaroor was haar base nie bly nie, want nou was hulle wins daarmee heen. En juis dit gryp die duiwel as sy tweede soldaat aan: vir Mammon, die geldgod. Want die eienaars van die slavin gryp Paulus en Silas en hulle beland in die tronk. Met Mammon verslaan die duiwel vandag nog sy duisende.

Nou het die duiwel sy doel bereik. Sy handelinge het skynbaar geslaag. Die mond van die evangelie is gesnoer. Wat sal Paulus en Silas se antwoord op die nood wees? Daaroor 'n volgende keer.

Print

5) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 16:19-25

Teks: Hand.16:25

Tema: Gebed om Christus se handelinge

In die vorige oordenking het ons die handelinge van die duiwel gesien. Die resultaat van sy handelinge was dat Paulus en Silas in die tronk beland het. Nou het die duiwel skynbaar sy doel bereik: Die mond van die evangelie is gesnoer.

Wat sal Paulus en Silas se antwoord op die nood wees?

In hulle diepste nood het die kerk van die Here deur die eeue heen altyd een wapen geken: die wapen van die gevoude hande, die biddende hande.

Dit is ‘n wapen so ontsaglik kragtig, so enorm sterk. Nee, dit is nie kragtig, omdat die gevoude hande self so sterk is nie, maar wanneer ons bid, lê ons ons nood, lê ons die voortbestaan van God se kerk in die almagtige hande van ons Koning. Juis daarom is die gebed so kragtig.

Handelinge is die boek van die gebedshandelinge van die kerk. Dit is opvallend hoeveel maal ons hoor dat daar gebid word. Reeds rondom Pinkster hoor ons die kerk bid en hoe, in antwoord op die gebedshandeling van die dissipels, die Heilige Gees uitgestort word.

Ook Paulus was ‘n man van gebed. Toe hy daar, op die weg van Damaskus, van sy kameel afgeval het, het hy op sy knieë te lande gekom. En op sy knieë het hy, by wyse van spreke, vir die res van sy lewe gebly. Want dit is werklik opvallend hoe vol sy briewe met gebede is. Paulus was ‘n biddende man.

Ook hier in die tronk bid hy en Silas. So handel hulle in hulle nood. Hulle neem hulle toevlug tot die die handeling van die gebed. Dit moet ons tog nie verkeerd begryp nie. Gebed beteken nie dat ons self wil handel nie. Waaragtige gebed beteken juis: om jou hande na Christus uit te steek dat Hy sal handel, dat Hy met sy almagtige handelinge reddend sal ingryp. Gebed is juis om te sê: Met ons handelinge kry ons niks reg nie. Ons handelinge kan die duiwel nie stuit nie. Ons dade kan ons nie verlos nie, MAAR U handelinge is alles. U kan verlos. Daarin lê die krag van die gebed.

Paulus en Silas het die groot krag van die gebed geken? En ons?

Print

6) Filippense - Die Here is naby

Print

Lees: Hand. 16:25-40

Teks: Hand.16:25, 26, 30

Tema: Die vrug van die gebedshandeling: die handelinge van Koning Jesus

·        Die eerste wat ons hoor na hulle gebed is dat Paulus en Silas gesing het.

Hulle het gebid én gesing. Die twee gaan saam: bid en sang. Wie bid, sing. Dit sien ons meermale in die Bybel (vgl. Ps.13). Die gebed maak die sanglus wakker. Sing ons ook? En as ons nie sing nie, waarom sing ons nie? Is dit miskien omdat ons nie bid nie of omdat ons nie waarlik bid nie?

Paulus en Silas het gesing. Maar wat? Klaagliedere? Psalms waarin hulle hulle nood voor God beklaag het? Nee, daar staan: Hulle het lofliedere gesing, jubelsange om middernag, deur donkernag omgewe.

Dit is tog ongelooflik, nie waar nie? Terwyl hulle met stukkend geslaande rûe in die tronk lê, hulle voete in blokke vasgeknel, sing hulle! Hoe kan dit? Dit kom deur die gebed. Deur die gebed lê ons ons diepste nood en die nood van God se kerk in die hande van die handelende Koning van Handelinge. Dan is die kerk veilig en die voortgang van die evangelie gewaarborg, ondanks die Satan se handelinge. Die gebed is die geheim van Paulus-hulle se blydskap. Deur die gebed weet hulle dat hulle lewens veilig is by God en dat die duiwel nie sal slaag om die kerk te kelder in sy evangelie-prediking en in sy voortgang en in sy voortbestaan nie.

·        Ons hoor in die tweede plek dat die gevangenes geluister het. Paulus en Silas se sang was ‘n soort prediking. Die Here word geloof vir sy groot dade. Die duiwel wil die evangelie agter die tronkmure en deure toesluit. Nou bereik die blye boodskap juis daardie mense binne die tronk. Die duiwel bereik die teenoorgestelde met die gevangenskap van Paulus en Silas : Dit loop uit op bevordering van die evangelie (Fil.1:12).

Is ons blymoedig? Sing ons ook graag? Dit kan ‘n middel tot evangelisasie wees, ‘n manier om ander te wys en te laat hoor: Dit is heerlik om ‘n Christen te wees. So kan ons mense tot die God van ons gebede trek.

·        Die krag van die gebed word derdens geïllustreer in die aardbewing wat daarop gevolg het. Openbaring 8 vers 20 vertel iets dergeliks: want toe die engel die skaal met die gebede van die heiliges daarin op die aarde gegooi het, het daar stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing!

Lukas vertel ons dat die aardbewing so erg was, dat die fondamente van die gevangenis geskud het. As gevolg daarvan het die deure onmiddelik oopgegaan en die boeie van almal het losgegaan. Satan wou die evangelie agter die tronkdeure toesluit, maar deur die gebed van die kerk is die gevangenisdeure oopgeruk. 

Die koper-kerkerdeur het

gewaggel voor Gods mag

wat ysters weggebeur het,

verbreek het met een slag. (Ps.107:7, berymd)

Die gebed van die kerk is die geheim van die voortgang van die evangelie. Bid u dat die evangelie mag uitbrei?

·        Maar nie net gevangenisdeure het oopgegaan nie. Ons hoor ook in die vierde plek dat die deur van iemand se hart oopgegaan het: Die tronkbewaarder het tot bekering gekom. Koning Jesus laat die aarde bewe en Hy skud hierdie man in die fondamente van sy bestaan, sodat die deur van sy hart oopgaan. Daaragter sit die gebed van Paulus. Nee, die gebed op sigself kan mense nie verander nie, maar in die gebed vra ons dat die Here Jesus sal handel en dat Hy deur die handelinge van sy Heilige Gees mense nuwe harte sal gee.

Ons kan ander mense nie verander nie. Ons kan ons kinders nie tot geloof bring nie. Maar ons kan wel bid. Doen ons dit genoeg?

·        As laaste vrug op Paulus en Silas se gebed hoor ons dat hulle deur die geregsdienaars vrygelaat is. Die handelinge van die Satan het misluk. Want selfs in die tronk en ondanks die kerkerdeure en die tronkmure het die evangelie sy triomftog voortgesit. Die Here sal sy werk deur niks laat keer nie.

Print

1) Lukas 10 - Martha en Maria

Print

Lees:  Luk.10:38-42; Joh.12:1-11

Teks:  Luk.10:41-42; Joh.12:2,3

Tema:  Die dienende Martha

Die Woord van God, die onderrig van Jesus - dit is die kosbaarste wat die kerk het. Weet ons dit nog?

Om te luister - dit is die een ding wat nodig is. Besef ons dit nog?

Die moderne mens kan nie meer luister nie en wil ook nie meer luister nie. Prediking – luister na wat God sê – is uit die mode.

Deur te luister na die onderrig van Jesus - so sal mense in die kerk waarlik tot aksie oorgaan. Verstaan ons dit nog?

LUISTER - So sou ek bogenoemde teks in een woord wil opsom.

Ek wil in hierdie en in die volgende twee oordenkings na die volgende kyk: 1. die dienende Martha; 2. die luisterende Maria; en 3. die dienende Maria.

Nou gaan dit oor DIE DIENENDE MARTHA.

Net ‘n paar kilometers van Jeusalem af het die dorpie Betanië gelê. Maar in daardie klein dorpie het Jesus meer liefde geniet as in die groot en deftige Jerusalem. Vir Hom was daar meer vrede in Betanië as in Jerusalem wat beteken “die plek van vrede”. Daar in Betanië het opregte vriende van Hom gewoon, wat Hom innig liefgehad het en wat geglo het dat Hy die Christus was. Dit was Martha en Maria en hulle broer Lasarus. Dit was die Lasarus wat Jeus uit die dood uit opgewek het.

Dikwels nadat Hy in die stad gepreek het en die vyandskap van die Jode moes verdra, het Hy daarheen gegaan. Uit ons teksgedeeltes weet ons van twee sulke geleenthede dat Jesus daar besoek gaan aflê het. Die derde keer was natuurlik toe Hy daarheen gegaan het om Lasarus lewend te maak.

Die eerste twee besoeke gaan egter nou ons aandag geniet en ons begin by die besoek wat vir ons beskryf word in Lukas 10:

Voorop staan dat Martha Hom ontvang het. Waarskynlik was sy die oudste van die twee susters.

Maria, so vertel Lukas ons, het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.

Martha daarenteen was een en al bedrywigheid. Sy was BAIE besig om alles klaar te maak, staan daar. Dit is tog belangrik om aan al die woorde in die Bybel aandag te gee, ook die kleintjies. Dit geld ook van hierdie woordjie BAIE. Dit gee ons ‘n ideë hoe druk Martha doenig was. ‘n Mens kan dit jou eintlik voorstel hoe sy heen en weer loop en hardloop om alles in orde te kry en om die heerlikste maaltyd aan haar Heiland voor te sit. Af en toe het sy ook seker ‘n paar van Jesus se woorde opgevang, maar sy was te besig om werklik daaraan aandag te gee. Nee, sy wou die Here dien met haar dade dien. Vir Hom het sy net die beste oorgehad. So wou sy sekerlik haar liefde vir Jeus bewys.

Maar terwyl sy so druk besig en doenig was, was daar tog iets wat haar gepla het, sommer baie gepla het. Dit was haar suster Maria, wat daar aan die voete van Jeus gesit het en niks gedoen het nie. En hoe bedrywiger sy geword het en hoe haastiger sy geraak het, hoe meer het dit haar gehinder. Moontlik het dit haar ook dwars in die krop gesteek dat Maria niks doen vir haar dierbare Meester nie. Sy sit net daar. Daar gaan geen dade, geen dade van liefde van haar uit nie, maar sy sit maar net en luister aan die voete van Jesus.

‘n Mens kan Martha se irritasie so goed begryp. Want sit ‘n mens nie vandag ook met dié probleem in die kerk nie, met mens wat niks doen nie? Ag, dit is algemeen in gemeentes dat ‘n klein groepie broeders en susters alles moet doen. Die werkende Martha’s, die dienende Martha’s! En tereg hinder dit lidmate. Want wie werklik lief is vir Jeus, so voel ons, die sal ook mos graag vir Jesus wil werk. Die sal Hom wil dien in sustersaksies en gemeentesamekomste en funksies en ek weet nie wat nog alles nie. Want liefde is mos dade en uit jou vrugte moet dit blyk dat jy alles vir God en vir sy kerk oor het.

Daarom voel ‘n mens, so by die eerste hoor, volle simpatie met Martha. Maria moet vermaan word. En dit is ook presies wat Martha wil doen. Op ‘n stadium dan raak alles vir haar net een te veel. Sy spreek Maria egter nie direk, nie self aan nie, maar sy rig haar tot die Here Jesus: “Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help”. Miskien kon sy dit ook nie verstaan dat die Here dit maar toelaat dat Maria niks doen nie.

En nou sou ons verwag het - en dit het Martha ook sekerlik verwag - dat die Here Jesus die luisterende Maria, die in ons oë niks doenende Maria, ernstig sou aanspreek. Maar verbasend genoeg - eintlik verbysterend - doen Hy dit nie. Inteendeel, nie Maria word vermaan nie, maar Martha, die dienende Martha.

Daarvan begryp ‘n mens nou net mooi niks nie. Is dit nou nie water op die meul van alle niksdoeners in die kerk nie? Versterk dit hulle nie in hulle kwaad nie?

Print

2) Lukas 10 - Martha en Maria

Print

Lees:  Luk.10:38-42; Joh.12:1-11

Teks:  Luk.10:41-42; Joh.12:2,3

Tema:  Die luisterende Maria

Maria het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Dit was in daardie tyd inderdaad die gebruik dat leerlinge aan die voete van hulle leermeester gesit het. So hoor ons dat die apostel Paulus aan die voete van Gamaliël gesit het.

Wat sou Jesus daar gesê het? Sekerlik sou Hy Maria en sy dissipels wat daar teenwoordig was, vertel het van sy werk. Hy sou hulle ongetwyfeld, soos Hy telkens gedoen het, vertel het dat Hy moes ly en sterf, dat Hy gekom het om sondaars te roep tot bekering en dat Hy die verlore skaap kom soek het. Ja, Hy sou sekerlik, daar in die huis van Martha en Maria, die heerlike evangelie, die blye boodskap van genade verkondig het, van die Vader wat ons so lief gehad het, dat Hy Hom, sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het.

Wat is groter en heerliker as hierdie evangelie! En wat is wonderliker as om hierdie boodskap uit die eie mond van die Heiland te mag hoor! Woorde van heil, woorde van ewige saligheid. Is dit dan ‘n wonder dat Maria aan sy lippe gehang het, dat sy haar doodeenvoudig nie kon losskeur van haar Meester en Martha gaan help het nie.

En nou weer terug na Martha. Martha was BAIE, baie besig, het ons gehoor. Eintlik beteken die woordjie “besig” - Martha was baie besig - soveel as : wegtrek. Sy was so besig met wat sy moes doen, dat sy weggetrek is van die lerende Jesus. Haar aandag is sodanig deur haar diens vir Jeus in beslag geneem, dat sy nie tyd gehad het om te luister na die woorde van Jesus nie.

En nou moet ons moet ons weer terug na dit wat Jesus aan Martha sê. Wanneer Martha kla oor Maria se niksdoen, kry nie Maria nie, Maria Martha ‘n vermaning uit die mond van die Here te hore: “Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies”.

Wat is die een ding wat nodig is? En wat bedoel Jesus met die goeie deel wat Maria uitgekies het? Vanselfsprekend: dat sy gaan sit en luister het.

Wel moet ons die vermaning van Jesus goed begryp: Hy sê nie dat dit verkeerd is om vir Hom te werk en om vir Hom besig te wees in die kerk en in die samelewing en in verskillende organisasies nie. MAAR die LUISTER kom voorop. Dit is eerste.

Die gevaar is ook vir ons groot dat jy so besig is met allerhande aktiwiteite in die kerk en dat jy so jaag van een aksie na die ander, dat ‘n mens vergeet van die een ding wat nodig is: om te gaan sit en luister aan die voete van Jesus.

Wanneer sit ons aan die voete van Jesus? In die kerk! Daar spreek Jesus vandag nog met ons. Hy doen dit deur sy gesante: deur die dominee en ook deur die ouderlinge wat vir ons preek. Die Here Jesus is self hier teenwoordig. Weet ons dit nog? En ook tot ons spreek hy, by monde van sy diensknegte woorde uit van ewige geluk en heerlike saligheid. En hoe staan ons daarteenoor? Hang ons ook aan sy lippe? Is ons ook soos Maria so geboeid en so diep aangegryp daardeur dat ons net eenvoudig nie kan wegloop of wegbly nie? Nee, dan gaan dit nie daaroor of die dominee of  so mooi kan preek of so ‘n goeie voordrag het nie, maar is die evangelie vir ons mooi?

Print

3) Lukas 10 - Martha en Maria

Print

Lees:  Luk.10:38-42; Joh.12:1-11

Teks:  Luk.10:41-42; Joh.12:2,3

Tema:  Die dienende Maria

Martha die dienende kry dus 'n vermaning. Maar Maria dan wat niks doen nie, wat net passief sit en luister? Laat Jesus dit sommer net daar? En kry alle niksdoeners in die kerk nie nou die groenlig om maar so voort te gaan nie?

Maar wag! Voordat ons te veel sê, laat ons eers gaan kyk na: die DIENENDE MARIA.

Ja, die DIENENDE Maria! U het reg gelees!

Ons praat in Afrikaans van "dienende Martha's". Daarmee bedoel ons mense wat altyd bereid is om te werk, om te dien. Maar dan vergeet ons dat nie net Martha die Here Jesus gedien het nie, maar ook haar suster Maria.

En dit sien ons in die tweede besoek wat Jesus aan hulle bring. Daarvan het ons gelees in die evangelie volgens Johannes: Daar hoor ons dan enersyds van die dienende Martha: “Hulle het toe vir Jesus ‘n maaltyd berei, en Martha het bedien”. Maar die “hulle” - hulle het ‘n maaltyd berei - sê al klaar vir ons dat Martha nie die enigste dienende was nie, maar dat daar ook ‘n dienende Maria was.

Maar dit is nog nie die belangrikste nie. Net in die volgende vers lees ons: “En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare”.

Maar hoe het sy gekom tot hierdie daad? Deur die hoor en verstaan van Jesus se onderwys!

Sien u nou wat die luister uitgewerk het in haar lewe? Begryp u dat luister haar nie passief gemaak nie, maar juis aktief? Dit lei haar en dring haar tot die hoogste aktiwiteit. Die luister na God se woord bring haar tot hierdie grootse daad van haar.

Daarom wil Jesus hê dat ons vandag dààr sal begin: aan sy voete! Dààr, onder die geklank van sy Woord! Dààr, onder die preekstoel, Jesus se preekstoel! Want dààr, juis dààr, word dienende lidmate gemaak. Juis dààr word passief luisterende gelowiges gemaak tot aktiewe kerkmense.

Dit kan ook nie anders nie: Wie aangegryp is deur die liefde van Christus, wie diep in sy of haar hart getref word deur dit wat Hy vir ons gedoen het - so iemand kan ook nie anders nie as om met dade van liefde te antwoord nie. Ja, as jy weet dat Christus vir jou soveel oorgehad het, so ontsaglik baie dat Hy Homself vir jou in die ewige dood gegee het, dan sal jy ook alles vir Hom oorhê. Dan sal u Hom ook so sielsgraag wil dien in die kerk, in kerkverenigings, in die samelewing en orals waar u kom.

Waarom is daar vandag so ‘n gebrek aan aktiwiteit in die kerk? Waarom is mense so min bereid om vir die Here te werk? Moet ons nie die oorsaak daarin soek dat mense nie meer wil luister nie? Sonder enige twyfel! Sonder brandstof kan ‘n motor nie loop nie en sonder die Woord gaan ons staan, stop ons diens vir die Here.

Natuurlik is luister opsigself nie genoeg nie. ‘n Mens kan luister en tog nie luister nie. Ek bedoel maar: in die kerk sit daar ook mense wat luister maar die Woord doen niks aan hulle nie. Dit raak hulle nie. Hulle word nie daardeur aan die brand gesteek nie.

Daarom moet ons die Here bid dat Hy sy Gees in ons hart sal stuur, dat Hy ons brandend van ywer sal maak. En dit sal die Gees ook doen as ons Hom bid. Maar hoe doen Hy dit? Deur die Woord en nie op ‘n ander manier nie. Daarom is dit so belangrik dat ons moet luister, luister na wat God vir ons in die Bybel en in sy kerk vir ons sê.

Die geheim van ‘n aktiewe kerk is : luister, luister, luister.

Print