1 Petrus 1:6 - 7 - Daarin verheug julle jul - al word julle nou?as dit nodig is??n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge - sodat die beproefdheid van julle geloof - wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word - bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus † Johannes 16:23B - 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar - voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle die Vader sal vra in my Naam - sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang - sodat julle blydskap volkome kan wees. † Halleluja Lied 35:1 - Die Heiland is gebore in stille Betlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die w?reld gehad dat Hy sy Seun - Sy Enige gegee het as Middelaar en Steun.? † Matteus: 28: 5 - 6 - Toe s? die engel vir die vroue: ?Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie - want Hy is uit die dood opgewek - soos Hy ges? het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gel? het.? † Eksodus 33 :14 - En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? † Spreuke 14 vers 20 - n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot 'n ryk man het baie vriende. † Jeremia 29:13 - En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. † Markus 10: 14 - ?Hy het vir hulle ges?: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie - want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.? † Markus 11:22 - Jesus antwoord en s? vir hulle: Julle moet geloof in God h?. † Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie - dit is elke more nuut † Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees verafsku wat sleg is hang die goeie aan † Romeine 12:1 - 2 - Ek vermaan julle dan - broeders - by die ontferminge van God - dat julle jul liggame stel as ?n lewende - heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie w?reld gelykvormig nie - maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed - sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. † Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en s?: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie - maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. † 2 Kronieke 20:21 - 22 - En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat - in heilige sieraad - moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes s?: Loof die HERE - want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef - het die HERE ?n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon - Moab en die mense van die gebergte Se?r wat teen Juda gekom het - sodat hulle verslaan is. † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. † Lukas 23: 47 - Toe die offisier sien wat gebeur het - het hy God geprys en ges?: ?Hierdie man was werklik onskuldig.? † Romeine 8:38 - 39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus - onse Here - is nie. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Jakobus 2 vers 1 - My broers - julle wat glo in ons Here Jesus Christus - die Here aan wie die heerlikheid behoort - moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof - hoop en LIEFDE bly - hierdie drie.? En die grootste hiervan is die LIEFDE. † Matt. 11:28 - Kom na My toe - almal wat vermoeid en belas is - en Ek sal? julle rus gee. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Psalm 100:1 - 2 - ?n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE - o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap kom voor sy aangesig met gejubel. † Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: Heilig - heilig - heilig is die HERE - die Almagtige. (Jes. 6:3) † Johannes 15:3 - Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
Geel Bladsye

Geel Bladsye

In ons gemeente is daar 'n verskeidenheid van besigheidsmanne, vakmanne, entrepreneurs, ens. Ondersteun hulle asseblief. Ons eie sakeondernemings.