1 Petrus 4 vers 9 - Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. † Jesaja 9: 5 - Vir ons is ?n Seun gebore - aan ons is ?n Seun? gegee Hy sal heers - en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman - Magtige God - Ewige Vader - Vredevors. ? † Filippense 1:6 - omdat ek juis hierop vertrou - dat Hy wat ?n goeie werk in julle begin het - dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus † 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ?n verskeidenheid van genadegawes - maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ?verskeidenheid van bedieninge - daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. † Joh.15: 16-17 - ?Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ?n doel gekies: julle moet ?n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja - julle moet ?n permanente verskil in hierdie w?reld gaan maak.? † Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. † Johannes 14:13 - 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra - dit sal Ek doen - sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra - sal Ek dit doen. † Psalm 121 vers 5 - Die Here beskerm jou - die Here bewaar jou van alle gevare. † 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof - hoop en LIEFDE bly - hierdie drie.? En die grootste hiervan is die LIEFDE. † Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red - die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. † Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe - sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was - so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie - jou nie verlaat nie.. † 1 Petrus 5 :7 - Werp al julle bekommernis op Hom - want Hy sorg vir julle. † Psalm 7 vers 7 - Al val daar duisende langs jou - tienduisende by jou - vir jou sal niks tref nie. † Lukas 23: 47 - Toe die offisier sien wat gebeur het - het hy God geprys en ges?: ?Hierdie man was werklik onskuldig.? † Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † Psalm 63 vers 5 - Ek sal U my lewe lank loof - my hande ophef om U Naam te prys. † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie - want deur gasvry te wees - het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het - engele as gaste gehuisves. † Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom - want soos julle weet - as julle geloof die toets deurstaan het - stel dit julle in staat om te volhard. † Johannes 1:1 - 14 - In die begin was die Woord - en die Woord was by God - en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon?en ons het sy heerlikheid aanskou - ?n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom?vol van genade en waarheid. † Matteus 18:19 - 20 - Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Psalm 84:2-3 - Hoe lief het ek u Woning - Here Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here met alles wat ek is - wil ek jubel oor die Lewende God. † Genesis 28 15 - Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan. † Rom.12: 12 - 13 - Verbly julle in die hoop staan vas in die verdrukking volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en l? julle toe op gasvryheid. † Psalms 113:3 - Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! † I Johannes 4:11 - Geliefdes - as God ons so liefgehad het - behoort ons ook mekaar lief te h?. † Galasiers 5 vers 5 - Wat ons betref - deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo - vrygespreek sal word. † Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is - so is ook die geloof sonder die werke dood. † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry.
Mev. Jolandi du PlessisMnr. Steve PieterseMnr. Stephan LindequeMnr. Koos BekkerMev. Joke KlutMev. Rita BeukesMnr. Dirk Klut